Nařízení PEPP zveřejněno. Co čeká klienty?


			Nařízení PEPP zveřejněno. Co čeká klienty?
12.8.2019 Spektrum

Po zhruba dvouletém složitém legislativním procesu bylo v Úředním věstníku EU dne 25. července 2019 konečně zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1238/EU o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP).[1] Jeho cílem je položit základy pro bezpečnější, nákladově efektivnější a transparentní trh dobrovolných penzijních úspor.

Nařízení PEPP je z hlediska celkového počtu článků poměrně rozsáhlé, neboť jich má 74. Pro srovnání lze uvést, že směrnice 2016/97/EU o distribuci pojištění jich má 46. Nařízení harmonizuje soubor základních vlastností PEPP, jako jsou distribuce, minimální obsah smluv, investiční politika, změna poskytovatele nebo přeshraniční poskytování a přenositelnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


Mohlo by vás zajímat: ČAP k 1. pololetí 2019: Předpis smluvního pojistného narostl o 4,7 %


Pro výchozí představu lze stručně a zjednodušeně PEPP charakterizovat takto:

  • jde o dlouhodobý spořící osobní penzijní produkt,
  • PEPP je dobrovolný produkt. Má být pouze doplňkem veřejného důchodového systému (1. pilíř) a zaměstnaneckých schémat (2. pilíř),
  • jeho panevropský charakter je dán tím, že na základě jediné registrace může být poskytován či distribuován nejen v domovském členském státě, ale i v jiných členských státech. Při splnění stanovených podmínek bude přenositelný,
  • nelze jej prodávat bez poradenství,
  • poskytovatelem budou jen povolené či registrované finanční instituce, tedy nejen pojišťovny,
  • v právním režimu pro PEPP se počítá s významnou úlohou EIOPA [Evropský orgán (dohledu) pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění]. Pro příklad lze uvést, že PEPP může být v Unii poskytován a distribuován, pouze byl-li registrován v centrálním veřejném registru vedeném EIOPA,
  • u základního PEPP se uplatní i regulace nákladů a poplatků, které nesmí překročit 1 % akumulovaného kapitálu ročně, nemluvě o regulaci poplatků a úplat souvisejících se službou změny poskytovatele,
  • PEPP bude možné prodávat online,
  • některé jeho prvky budou moci být dotaženy v členských státech, jako například daňové motivace. Komise v daňovém doporučení vydaném v červnu 2017 ale členským státům doporučila poskytnout PEPP totéž daňové zacházení, které mají podobné národní osobní penzijní produkty, i když třebas dané produkty PEPP nebudou splňovat všechna stávající národní kritéria pro daňovou úlevu.

Nařízení PEPP má nabýt platnosti dvacet dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. 14. srpna 2019.  Pokud jde o jeho použití, resp. účinnost, je to o něco složitější. Použije se totiž až za 12 měsíců po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci v Úředním věstníku EU. Ty budou připraveny na základě celkem sedmi regulačních technických norem, které má EIOPA předložit Komisi do 15. srpna 2020. Z toho plyne, že nyní nelze přesně určit, kdy nařízení PEPP včetně aktů v přenesené pravomoci nabude účinnost.


Mohlo by vás zajímat: Hledání dodatečných rozpočtových zdrojů jde proti ekonomické teorii


Nicméně orgán EIOPA čeká nesporně náročná odborná práce. Měla by totiž mimo jiné upřesnit druhy nákladů a poplatků a minimální kritéria, které musí splňovat techniky snižování rizik, kterými se rozumí techniky pro systematické snižování rozsahu vystavení riziku nebo pravděpodobnosti jeho výskytu. Z tohoto důvodu si vytvořila reprezentativní tým 21 expertů/poradců[2], kteří jsou z akademické sféry (University of Verona), pojišťoven (Aegon, Allianz, UNIQA), evropských asociací (např. Insurance Europe a PIU – Polská komora pojišťoven), z bank (italská Intesa Sanpaolo), investičních a penzijních společností, organizací spotřebitelů a dokonce je tam i jeden zástupce tzv. fintech (zástupce německé společnosti Vantik).  


[1] Nařízení 2019/1238/EU o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP). [online]. [citace 2019-07-28]. Dostupné z WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1238&from=EN

[2] https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/pensions/personal-pensions

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články