Odpovědnost člena zastupitelstva obce ve světle nové právní úpravy


			Odpovědnost člena zastupitelstva obce ve světle nové právní úpravy
3.4.2018 Spektrum

Od prvního ledna letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o obcích, která se vcelku významně dotkla právní úpravy odpovědnosti za škodu člena zastupitelstva obce, výše náhrady v souvislosti se škodou a příspěvku na pojištění rizik v souvislosti s výkonem funkce.

Novela zákona, která byla zveřejněna pod číslem 99/2017 Sb., přidala do zákona o obcích zcela nová ustanovení, některá stávající změnila nebo výrazně doplnila. Jedním z nich je § 79, jež stanovuje, že: 

 „Splatnost a výplata odměny a dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z nich, odpovědnost člena zastupitelstva obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce, a postup obce v případě zjišťování průměrného výdělku, vzdání se práva na odměnu nebo další plnění a v případě smrti člena zastupitelstva obce se řídí zákoníkem práce. Pro tyto účely se obec považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva obce se považují za zaměstnance.“  

Pro správné pochopení záměru zákonodárce je třeba nahlédnout do důvodové zprávy k novele zákona o obcích a případně i do metodického doporučení k činnosti územních samosprávních celků Ministerstva vnitra České republiky.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Technika nám vládne


Vztah zákona o obcích a zákoníku práce

Obecně lze říci, právní poměry členů zastupitelstev obcí upravuje především zákon o obcích. Některé náležitosti týkající se právních poměrů, resp. odměňování členů zastupitelstev obcí, možností poskytnutí dalšího plnění, stejně jako dosud zákon o obcích přímo neupravuje, ale odkazuje na obecnou právní úpravu příslušných institutů předpokládaných zákoníkem práce. V některých případech je žádoucí, aby se u členů zastupitelstva postupovalo shodně jako u zaměstnanců, kteří jsou k dané obci v pracovním poměru.

Zákon o obcích taxativně vyjmenovává, které oblasti právní úpravy v zákoníku práce se analogicky užijí ve vztahu k členům zastupitelstva obce. Jde o tyto oblasti:

 1. splatnost a výplata odměny a dalších plnění poskytovaných v souvislosti s výkonem funkce – viz § 141 a násl. zákoníku práce
 2. odpovědnost člena zastupitelstva obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce – viz § 250 a násl. zákoníku práce
 3. postup obce v případě zjišťování průměrného výdělku - viz §§ 351–362 zákoníku práce
 4. vzdání se práva na odměnu nebo dalšího plnění (zákoník práce to neumožňuje, resp. nepřihlíží k tomu) – viz § 4a a § 144a
 5. postup obce v případě smrti člena zastupitelstva obce – viz §§ 325–328 zákoníku práce
 6. poskytování cestovních náhrad – viz § 156 a násl. zákoníku práce

Pro tyto účely se obec považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva obce se považují za zaměstnance.


Mohlo by vás zajímat: Zamyšlení: Rizika požárů v nákupních centrech


Dále se na právní poměry členů zastupitelstev obcí užijí ustanovení zákoníku práce, pokud to upravuje přímo. Jedná se o:

 1. garanci nároků osob vykonávající veřejné funkce na poskytnutí pracovního volna (§ 200)
 2. vymezení, co se pro účely tohoto zákona považuje za výkon veřejné funkce (§ 201)
 3. převod nevyčerpané dovolené na začátku a po ukončení výkonu veřejné funkce (§ 212)
 4. zákaz výpovědi v době, kdy je zaměstnanec uvolněn pro výkon funkce (§ 53)
 5. obecnou odpovědnost za škodu – (§ 392)

Pracovní úraz člena zastupitelstva obce a jeho odškodnění

Právně již zažitým ustanovením ve vztahu k zastupitelům je určitě § 392 odst. 1 zákoníku práce, který stanovuje, že:

„Fyzickým osobám plnícím veřejné funkce a funkcionářům odborové organizace odpovídá za škodu vzniklou při výkonu funkce nebo v přímé souvislosti s ní ten, pro koho byli činni; fyzické osoby a funkcionáři odpovídají za škodu tomu, pro koho byli činni.“

V této souvislosti vyvstává otázka, zda má člen zastupitelstva obce nárok na odškodnění pracovního úrazu, který se mu stal při výkonu funkce.

Obec není povinna za uvolněné členy zastupitelstva, kteří svou funkci nevykonávají v pracovním poměru, odvádět pojistné, a tedy zahrnovat pro účely pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání do vyměřovacího základu odměny těchto uvolněných členů zastupitelstva obce.


Mohlo by vás zajímat: ČAP: Pojištění odpovědnosti má každý 11. živnostník


Z toho lze dovodit, že v případě vzniku škody v souvislosti s pracovním úrazem musí náhradu škody uhradit ten subjekt, pro který je člen zastupitelstva činný – tedy v tomto případě obec. Důvod je uveden v předchozím odstavci – zákonné pojištění odpovědnosti se na tento případ nevztahuje. Záležitost případného smluvního pojištění rizika obce pro případy pracovních úrazů členů zastupitelstva obce a s tím souvisejících dopadů do rozpočtu obce je na zvážení (rozhodnutí) příslušného orgánu obce v samostatné působnosti. Nad rámec zákonné povinnosti obce není vyloučeno ani využití komerčního pojištění fyzických osob.

Odpovědnost člena zastupitelstva obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce

Nová právní úprava přináší v této oblasti nejvýznamnější změnu, neboť právě citovaný § 79 zákona o obcích výslovně stanoví, že se řídí právní úpravou zákoníku práce a pro tyto účely se obec považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva obce se považují za zaměstnance. V tomto konkrétním případě dojde nově k použití § 250 resp. § 257 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu a výše požadované náhrady nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.

Ani v tomto případě není vyloučeno použití smluvního pojištění odpovědnosti za škodu případně připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou obci starostou, členem zastupitelstva nebo rady a případně i užití individuálního komerčního pojištění odpovědnosti nebo pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání.


Mohlo by vás zajímat: Trendy na trhu pojištění kybernetických rizik


Poskytování příspěvku na pojištění rizik spojených s výkonem člena zastupitelstva obce

Poskytování příspěvku na pojištění rizik spojených s výkonem člena zastupitelstva obce právní úprava připouští. Podle ustanovení § 80 odst. 1 písm. g) zákona o obcích ve znění účinném k 1. lednu 2018 členovi zastupitelstva obce lze z peněžního fondu nebo rozpočtu obce poskytnout mimo jiné i příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce.

Otázky mezi řádky

Jaká je odpovědnost starosty obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce? Obecně lze říci, že starosta obce je také člen zastupitelstva a že se citována právní úprava na něj rovněž vztáhne. V jeho případě dochází k souběhu funkcí, kdy starosta obce vykonává dvě funkce – funkci člena zastupitelstva a funkci starosty. 

Nabízí se možnost, že i odpovědnost bude duální a to v případě výkonu funkce starosty bude odpovídat, jako před citovanou právní úpravou tzn. do plné výše škody a v případě, že bude vykonávat funkci člena zastupitelstva, bude odpovídat do limitu stanoveného zákoníkem práce. Zamýšlel zákonodárce tento výklad právní úpravy, nebo je to vše jinak? Myslím, že to ukáže čas a praxe.

Mgr. Pavla Bělská Juranová
ředitelka úseku pojištění odpovědnosti společnost OK GROUP a.s

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články