EIOPA vyzývá k minimalizaci dopadů divokého Brexitu!


			EIOPA vyzývá k minimalizaci dopadů divokého Brexitu!
18.3.2019 Zahraničí

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) zveřejnil koncem února doporučení pro sektor pojišťovnictví pro případ, že Spojené království vystoupí z EU bez dohody, což jinými slovy znamená formou „neřízeného Brexitu“.

Doporučení, které je určeno národním kompetentním orgánům, dává návod na zacházení s pojišťovacími podniky a distributory UK s ohledem na přeshraniční služby poskytované v EU v případě vystoupení UK z EU bez dohody. Bude se aplikovat následující den po tom dni, kdy se přestane uplatňovat příslušné evropské právo.  

V případě neřízeného Brexitu se UK stane dne 30. března 2019 třetí zemí a pojišťovací podniky a distributoři UK ztratí právo provádět pojišťovací činnost v 27 členských státech EU na základě svobody usazování (zakládání poboček) a na základě svobody dočasného poskytování služeb. V principu pojistné smlouvy uzavřené před tímto datem pojišťovacími podniky UK v 27 členských státech EU jsou po tomto datu platné. Nicméně příslušné pojišťovací podniky by už neměly povolení k provozování pojišťovacích aktivit, pokud jde o tyto přeshraniční pojistné smlouvy.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Klienta nejlépe ochrání vzdělání zprostředkovatele


Dne 21. prosince 2017 zveřejnila EIOPA stanovisko, v němž vyzvala národní kompetentní orgány, aby zajistily, že pojišťovací podniky s dotčeným přeshraničním podnikáním připraví realistické pohotovostní plány vymezující opatření pro zabránění provozování pojišťovacích aktivit bez oprávnění a pro zajištění kontinuity poskytování služeb po vystoupení UK a pak zajistí implementaci těchto opatření. Mnohé pojišťovací podniky UK, zejména s velkým přeshraničním podnikáním v 27 členských státech EU, již přijaly patřičné postupy a implementují pohotovostní opatření. Existuje ovšem reziduální část pojišťovacího byznysu v EU27, který není pokryt odpovídající opatřeními ze strany pojišťovacích podniků UK. V listopadu 2018 to bylo 124 pojišťovacích podniků UK, které se podílejí na celkovém pojišťovacím byznysu v EU27 asi 0,16 %. 

Sledované doporučení EIOPA dává návod orgánům dohledu, jak zacházet s reziduálním pojišťovacím byznysem s cílem minimalizovat újmu pojistníkům z titulu takových přeshraničním pojistných smluv. Národní kompetentní orgány, tj. orgány dohledu, by měly zabezpečit řádné zastavení pojišťovací činnosti (run-off), a to včetně patřičného dohledu. Pojišťovací podniky UK by neměly bez povolení (oprávnění) uzavírat nové pojistné smlouvy.

Doporučení dává také návod na aplikaci relevantních právních ustanovení s ohledem na přeshraniční pojišťovací činnost pojišťovacích podniků UK. Mezi celkem devět konkrétních doporučení je zahrnuto například povolení zřízení pobočky ze třetí země, zánik povolení, spolupráce mezi národními kompetentními orgány, komunikace s pojistníky a oprávněnými osobami a distribuční aktivity.


Mohlo by vás zajímat: ČBA: Zkoušky odborné způsobilosti zvládlo více než 46 tisíc poradců  


Zvláštní pozornost by měla být věnována následujícím třem opatřením:

  • řádný run-off: Aniž jsou dotčena práva pojistníků uplatnit opci nebo právo v existujících pojistných smlouvách pro realizaci jejich penzijních dávek, národní kompetentní orgány by měly zabránit v jejich jurisdikci tomu, aby podniky UK uzavíraly nové pojistné smlouvy nebo vytvářely, obnovovaly, rozšiřovaly, zvyšovaly, nebo znovu otevíraly pojistnou ochranu v rámci existujících pojistných smluv, pokud nemají pro takovou pojišťovací činnost povolení podle práva Unie;
  • převod pojistného kmene: Za předpokladu, že daný proces byl zahájen před datem vystoupení, tak by národní kompetentní orgány měly povolit finalizaci převodu pojistného kmene od pojišťovacích podniků UK na pojišťovací podniky EU27;
  • změna obvyklého bydliště nebo sídla pojistníka: Jestliže pojistník s obvyklým bydlištěm, nebo v případě právnické osoby s místem usazení (sídlem) v UK, uzavřel pojistnou smlouvu životního pojištění s pojišťovacím podnikem UK a potom tento pojistník změnil své obvyklé bydliště, nebo sídlo do některého členského státu EU (z EU 27), tak národní kompetentní orgány by měly při svém dohledovém zkoumání vzít v úvahu, že pojistná smlouva byla uzavřena v UK a že pojišťovací podnik UK neposkytoval v případě této smlouvy přeshraniční služby v EU27.

Mohlo by vás zajímat: Avast: Dvě z pěti domácností v ČR a SR jsou vystaveny kyberútokům


K řešení problémů plynoucích z nepovolených přeshraničních pojišťovacích činností je nezbytná zesílená spolupráce národních kompetentních orgánů. EIOPA bude podporovat takovou součinnost prostřednictvím kooperačních platforem. Pojišťovací podniky UK by měly informovat pojistníky a oprávněné osoby, jejichž smlouvy budou dotčeny vystoupením UK z EU, o jejich právech a povinnostech. Návod na aplikaci právního rámce pro zprostředkování pojištění, pokud jde o distributory UK, je taktéž součástí sledovaného doporučení.   

Na závěr je zapotřebí uvést dvě poznámky:

  • kompletní Doporučení EIOPA je k dispozici na webových stránkách EIOPA,
  • k Doporučení EIOPA okamžitě stanovisko Asociace britských pojistitelů (ABI). I když prý přichází poměrně pozdě, tak jde o rozumný návod, jak napomoci ke snížení právní nejistoty u některých pojistných smluv v období po Brexitu. Podle ABI je obzvlášť důležité, že občané UK, kteří si koupili penzijní pojištění v UK, ale nyní žijí v EU, dostávají tímto doporučením žádoucí extra ujištění. Povolení k doběhnutí smluv podepsaných ještě před Brexitem a poskytnutí časového prostoru pojistitelům k dokončení převodu pojistného kmene do EU27 jsou pragmatická a vítaná rozhodnutí. ABI však podotýká, že i když návod redukuje nejistotu, nemůže zabezpečit, že všichni individuální regulátoři jej budou implementovat stejným způsobem. ABI uzavírá své tiskové prohlášení konstatováním, že Brexit bez dohody zůstává klíčovou výzvou pro UK a klienty evropských pojišťoven (tj. EU27) a je třeba se mu vyhnout za každou cenu.
Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články