Evropská komise vydala pohotovostní akční plán k Brexitu


			Evropská komise vydala pohotovostní akční plán k Brexitu
15.1.2019 Spektrum

V prosinci vydala Evropská komise (Komise) pohotovostní (či alternativní) akční plán k přípravě na případné březnové vystoupení Spojeného království z EU, a to ve formě Sdělení. Tento pohotovostní akční plán má mimořádný význam, protože řeší situaci, kdy nebude dosaženo žádné dohody.

Z prohlášení vyplývá, že Komise pokládala za nezbytné vymezit typy nouzových opatření, která by mohla být přijata v případě, kdyby Spojené království opustilo EU neřízeným způsobem. Komise určila prioritní oblasti s možnými významnými dopady na občany a podniky.

Patří mezi ně otázky týkající se pobytu a víz, finančních služeb, letecké dopravy, cel, hygienických a rostlinolékařských předpisů, předávání osobních údajů a politiky v oblasti změny klimatu. Nouzová opatření by se přijímala pouze v omezených případech, měla by omezený rozsah a byla dočasná. Byla by přijímána jednostranně EU a musela by samozřejmě být v souladu s právem EU.


Mohlo by vás zajímat: Robert Kareš: Osm postřehů o mimořádném roce 2018


Pro lepší pochopení dané situace je třeba zdůraznit, že nouzová opatření přicházejí v úvahu, když dohoda o vystoupení nebude do 30. března 2019 ratifikována, nenastane žádné přechodné období a právo EU přestane ve Spojeném království platit od 30. března 2019. Druhý hlavní scénář vychází z toho, že dohoda bude ratifikována. Pak právo EU přestane ve Spojeném království platit až 1. ledna 2021, tj. po přechodném období v délce 21 měsíců. 

V části akčního pohotovostního plánu, která se týká finančních služeb, je hlavní pozornost věnována investičním produktům, resp. derivátům, a roli centrálních depozitářů. Ve zmíněném prohlášení se uvádí, že Komise přijala následující akty, které by se aplikovaly od data vystoupení v případě tvrdého Brexitu:

  • Dočasné a podmíněné rozhodnutí o rovnocennosti na pevně stanovenou omezenou dobu 12 měsíců, aby se zajistilo, že nedojde k okamžitému narušení centrálního clearingu derivátů.
  • Dočasné a podmíněné rozhodnutí o rovnocennosti na pevně stanovenou omezenou dobu 24 měsíců, aby se zajistilo, že nedojde k narušení služeb centrálních depozitářů pro provozovatele z EU, které v současnosti využívají subjekty ze Spojeného království
  • Dvě nařízení v přenesené pravomoci usnadňující po pevně stanovenou dobu 12 měsíců novace určitých OTC derivátových smluv, pokud je smlouva převedena z protistrany ve Spojeném království na protistranu v EU-27.

Tento přístup vychází z posouzení rizik ve finančním sektoru, které provedla Komise pro případ tvrdého Brexitu (bez dohody). Brala v úvahu stanovisko Evropské centrální banky a Evropských orgánů dohledu. Na základě tohoto posouzení se rozhodla, že pro zachování finanční stability v EU je nezbytný jen omezený počet ochranných opatření.  Tato opatření by pouze zmírňovala rizika finanční stability v oblastech, kde připravenost operátorů na zvládnutí těchto rizik do data vystoupení je zřetelně nedostatečná.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Schíza pojištění bagatelních škod


K ostatním k finančním službám včetně pojišťovnictví Komise v podstatě znovu prezentuje v alternativním akčním plánu svá předchozí obecná vyjádření či doporučení. Pokud dohoda o vystoupení nebude ratifikována, tak poskytovatelé finančních služeb usídlení ve Spojeném království ztratí datem vystoupení právo poskytovat své služby v členských státech EU27 na základě evropského pasu.

Poskytovatelé finančních služeb ze Spojeného království a jejich protistrany v EU musí učinit takové kroky, aby při jakémkoli scénáři zajistili soulad s právem EU. Ve všech sektorech finančních služeb musí firmy přijmout rovněž opatření ke zmírnění rizik a musí zabezpečit, že klientům budou nadále poskytovány služby. Finanční společnosti musí své klienty aktivně informovat o přijatých krocích a tom, jak je implementují. Klienti finančních společností ze Spojeného království v členských státech EU27 musí být připraveni na scénář, kdy jejich operátor ze Spojeného království již nebude subjektem práva EU.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články