Slovensko: Jak na 8% odvod z neživotního pojištění?


			Slovensko: Jak na 8% odvod z neživotního pojištění?
14.11.2017 Zahraničí, Legislativa

Slovenské pojišťovny budou již brzy vyplácet odvod ve výši 8 % z neživotního pojištění. Slovenské finanční ředitelství aktualizovalo informaci, jak má proběhnout platba, a uvedlo pár příkladů z praxe.

Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia upravuje § 68 a zákona o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výška odvodu je 8 % zo základu pre odvod. 

Platiteľ odvodu je:

 • poisťovňa (t.j. poisťovňa so sídlom na Slovensku),
 • poisťovňa z iného členského štátu (t.j. poisťovňa so sídlom na území iného
  členského štátu),
 • pobočka zahraničnej poisťovne (t.j. poisťovňa resp. organizačná zložka zahraničnej
  poisťovne, ktorá má sídlo na území štátu, ktorý nie je členským štátom) umiestnená
  na Slovensku. 

Príklad č. 1 – pobočka poisťovne z iného členského štátu

Je platiteľ odvodu aj pobočka poisťovne z iného členského štátu umiestnená na Slovensku?
Podľa paragrafu 68a ods. 1 zákona o poisťovníctve, platiteľom odvodu je aj pobočka poisťovne
z iného členského štátu.


Mohlo by vás zajímat: František Vlnař: Odvětvová daň je nesystémové řešení!


Príklad č. 2 – kaptívna poisťovňa

Je platiteľom odvodu aj kaptívna poisťovňa?
Na kaptívnu poisťovňu (je vo vlastníctve finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, skupina poisťovní či zaisťovní) sa pozerá ako na poisťovňu. Paragraf 68a zákona o poisťovníctve sa vzťahuje len na poistné zmluvy, zaisťovňa tak nepodlieha odvodu. Ak by však zaisťovňa uzavrela poistnú zmluvu, zákon o poisťovníctve sa na ňu vzťahuje. Na druhej strane, aktívne zaistenie, ktoré vykonávajú niektoré poisťovne, odvodu nepodlieha.

Príklad č. 3 – predmet odvodu

Podľa paragrafe 68a o poisťovníctve rozumieme, že týmto bodom (Tax Point) je dátum prijatia
poistného. Ide tu o prijatie poistného poisťovňou alebo poprípade sprostredkovateľom? 
V princípe platba poistného musí vstúpiť do účtovníctva poisťovne, takže keď ju poisťovňa
zaúčtuje ako úhradu pohľadávky z poistenia, stáva sa predmetom odvodu.


Mohlo by vás zajímat: Daň z obratu? Ondřej Martinek ke zdanění slovenského trhu


Príklad č. 4 – poistenie dopravy v zahraničí a exportného úveru

Je predmetom odvodu taktiež aj poistné z poistenia, ktoré spadá napríklad pod neživotné poistné
odvetvie 7 avšak pokrýva poistenie dopravy v zahraničí alebo pod odvetvie 14 avšak poisťuje
exportný úver?

Momentálne zákon o poisťovníctve nepozná žiadne výnimky. Pri úvere by sa mal aplikovať paragraf 5
písm. m) bod 4 zákona o poisťovníctve: „Členským štátom, v ktorom je umiestnené riziko sa
na účely zákona o poisťovníctve rozumie členský štát, v ktorom má poistník obvyklý pobyt,
alebo ak je poistník právnickou osobou, členský štát, v ktorom sa nachádza prevádzkareň, na
ktorú sa poistná zmluva vzťahuje, ak ide o iné prípady ako uvedené v prvom až treťom bode“.
Ak je poistený exportný úver a poistený má sídlo na Slovensku, je to predmetom odvodu,
nakoľko sa jedná o výkon činnosti na Slovensku. Pri poistení tovaru by to malo byť obdobné,
t.j. ak prepravná firma má sídlo na Slovensku, tak áno.

Príklad č. 5 – premlčacia doba, kontrola platiteľa odvodu

Aká je premlčacia doba v prípade odvodu? Je možné, aby DÚ VDS vykonal kontrolu platiteľa
odvodu?
Podľa paragrafu 1 ods. 5 daňového poriadku, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na odvod časti poistného. Odvod nie je daňou
a zákon o poisťovníctve v paragrafe 68a nestanovuje lehotu na zánik práva vyrubiť odvod. Ak sa
daňový poriadok použije primerane aj na zánik práva vyrubiť odvod, potom by bolo možné
aplikovať primerane ustanovenie paragrafu 69 daňového poriadku, pričom vyrubiť odvod by nebolo
možné po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom bol platiteľ odvodu povinný zaplatiť
odvod, t.j. obdobne ako pri dani, pri ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie. DÚ VDS môže preveriť dodržiavanie ustanovení zákona o poisťovníctve využitím inštitútu miestneho zisťovania alebo daňovej kontroly.


Mohlo by vás zajímat: Zamyšlení Martina Rotkovského ke zdanění slovenského pojišťovnictví


Kedy je odvod splatný:

 • do 31. decembra 2017 (lehota sa predlžuje do 2.1.2018) za mesiace január až november
  2017
 • do 31. januára 2018 za mesiac december 2017

Čo považuje rezort financií za nové zmluvy podľa novely zákona o poisťovníctve? 

Ministerstvo financií za nové zmluvy podľa paragarfu 68a novely zákona o poisťovníctve
považuje všetky poistné zmluvy, ktoré boli uzavreté po 31. decembri 2016.

Za novo uzavreté poistné zmluvy rezort považuje aj pokračovanie poistných zmlúv uzavretých pôvodne na dobu určitú, pri ktorých poistná doba uplynula po 31. decembri 2016, pričom následne sa v zmluvnom vzťahu pokračuje na základe vzájomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej po 31.12.2016 za zmenených zmluvných podmienok, (napr. zmena predmetu poistenia alebo rozsahu krytia, zmena výšky poistného, zmena poistnej doby) pri ktorých je možné vykonať novú kalkuláciu poistného.

Za novo uzavretú poistnú zmluvu rezort financií taktiež považuje poistenie, vzniknuté na základe rámcovej leasingovej poistnej zmluvy, pri ktorej došlo po 31.12. 2016 k doplneniu predmetu poistenia, a to v rozsahu tohto doplnenia.

Viac informácií k odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia nájdete tu

Zdroj: oPoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články