Summit G20 v Japonsku a finanční služby


			Summit G20 v Japonsku a finanční služby
2.8.2019 Zahraničí

V japonském městě Ósaka se konal summit skupiny G20, která se stala od roku 2008, kdy se konal první summit, jádrem nové globální ekonomické architektury. Oficiálním výstupem z jednání je prohlášení lídrů, které reaguje zejména na hlavní globální ekonomické problémy. Činnost G20 má stále komplexnější charakter, neboť se již nezabývá jen globální finanční stabilitou a podporou růstu, ale i bojem proti korupci, digitalizací, zaměstnaností, turistikou, zemědělstvím atd. Tento článek je ovšem zaměřen především na oblast globálních financí, neboť do ní spadá i pojišťovnictví.

„Globálních financí“ se týká šest z celkem 43 bodů závěrečného prohlášení, což je významná proporce, neboť obchodu se přímo týká pouze jeden bod. Naznačuje to, že v oblasti globálních financí převládá shoda členů G20 na realizaci dohodnutých reformních kroků a přípravě dalších obezřetnostních opatření. V mezinárodním obchodě se projevuje řada bilaterálních sporů či problémů. Nicméně prohlášení z Ósaky má klíčový význam v tom, že členové se zavazují udržovat otevřené trhy a podporovat nezbytnou reformu Světové obchodní organizace (WTO) za účelem zlepšení jejího fungování. To má pro pojišťovnictví značný význam, neboť případný pokles mezinárodního obchodu a jeho dopad na globální hrubý domácí produkt by měl podle některých expertů za následek i pokles globálního pojistného.


Mohlo by vás zajímat: Počet pojistných matematiků v ČR stagnuje


V kapitole „Globální finance“ lídři G20 potvrzují závazek dále pokračovat v posilování globální finanční bezpečnostní sítě, v jejímž centru bude silný, na kvótách založený a adekvátně zdroji vybavený Mezinárodní měnový fond (IMF). Hlásí se i k závazku dokončit nejpozději na výročním zasedání IMF v roce 2019 patnácté generální přezkoumání kvót a vyzvali IMF k řešení otázky jeho zdrojů a k reformě správy a řízení, což pokládají za nejvyšší prioritu.  Lídři G20 podporují úsilí Skupiny Světové banky (WBG) ohledně vyšší bezpečnosti rozvojového financování a pojišťování přírodních rizik. Vítají, že Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dokončila přezkum svého Kodexu liberalizace kapitálových toků.

V prohlášení se zdůrazňuje význam společných akcí dlužníků a věřitelů, oficiálních i soukromých, ke zlepšení transparentnosti v oblasti dluhů a zajištění jejich udržitelnosti. Lídři G20 vyzvali IMF a WBG, aby tyto instituce pokračovaly v činnosti směřující k posílení kapacity dlužníků v oblastech jako je zaznamenávání dluhů, monitoring a reportování, řízení dluhů, řízení veřejných financí, mobilizace domácích úspor apod.

V další části prohlášení se klade důraz na spolupráci při vytváření moderního mezinárodního daňového systému a oceňuje se součinnosti členů G20 při podpoře prorůstových daňových politik. Nechybí ani opětný závazek aplikovat nedávno novelizované standardy FATF (Finanční akční výbor) zahrnující pravidla a postupy proti praní špinavých peněž a proti financování terorismu.

V závěrečném bodě kapitoly „Globální finance“ se zdůrazňuje, že otevřený a odolný finanční systém, založený na dohodnutých mezinárodních standardech je kruciální pro podporu udržitelného růstu. Proto se členové G20 zavazují k úplné, včasné a konzistentní implementaci dohodnutých finančních reforem.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Daňhel: Autoři návrhu měnícího PTR by nesložili zkoušky na VŠE!


Z výše uvedeného lze vyvodit, že pojištění se v prohlášení objevuje v souvislosti s naplňováním rozvojové agendy a financováním dopadů přírodních katastrof. Jelikož se však G20 zavazuje k implementaci dohodnutých reforem, je nutno počítat s tím, že budou pokračovat práce například na tvorbě pojišťovacího kapitálového standardu, regulaci a dohledu nad mezinárodně aktivními pojišťovacími skupinami a zdokonalování režimu pro působení globálních systémově důležitých pojistitelů. Navíc je nutno brát v úvahu, že G20 klade značný důraz na rozšiřování infrastrukturních investic a počítá v této oblasti s angažovaností pojistitelů. Proto tyto investice budou určitě výzvou či příležitostí pro pojišťovny.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články