Insider varuje před možným střetem českého trhu s Evropskou komisí


			Insider varuje před možným střetem českého trhu s Evropskou komisí

Podle webové stránky Vidlákovy peníze se na pozadí přípravy nového zákona o povinném ručení objevil problém, který má potenciál přerůst ve střet českého pojistného trhu s evropskými orgány. O co přesně jde?

Není žádným překvapením, že díky srovnání ceny povinného ručení od více pojišťoven může klient ušetřit i více než třetinu toho, co aktuálně platí. Abys neztrácel čas výpočtem ceny povinného ručení na webu každé pojišťovny, vznikly srovnávače pojištění, které spočítají nabídky od více pojišťoven. Aby výpočet nabídek byl co nejrychlejší, je na některých srovnávačích možné zadat SPZ (nově registrační značku) a z databáze vozidel se automaticky dotáhnou další potřebné údaje o autě či motorce, např. typ a druh vozidla, palivo, objem motoru atd. Srovnávače ale nemají přímý přístup do databáze, a tak za data buď musí platit soukromým firmám, které mají vlastní databáze vozidel nebo musejí získat data jiným způsobem. Žádné z těchto řešení není dobré, buď znamená finanční nebo časový náklad a nemusí se jednat o přesné a aktualizované údaje. A přesně toto chtěl změnit nový zákon o povinném ručení.


Mohlo by vás zajímat: Co přesně změní Ozdravný balíček vlády Petra Fialy?


Když v únoru rozeslalo ministerstvo financí návrh nového zákona do mezirezortního řízení, byla v něm část, která umožňovala srovnávačům oficiálně získat potřebné údaje pro rychlou a správnou kalkulaci ceny povinného ručení. „Technické údaje týkající se vozidel a také státní poznávací značka, identifikační číslo silničního vozidla (VIN), nebo výrobní číslo podvozku silničního vozidla, a číslo osvědčení o registraci silničního vozidla, mohou být sděleny pojistitelem pověřené osobě, je-li to nezbytné ke sjednání, změně a zániku pojištění odpovědnosti.“ Pověřenou osobou tak mohl být například on-line srovnávač nebo srovnávač používaný finančními poradci nebo leasingová společnost.

Nový upravený text návrhu zákona však vyřadil srovnávače mimo hru. „Údaje vedené Kanceláří týkající se pojištění odpovědnosti, vozidel a jejich vlastníků nebo provozovatelů poskytuje Kancelář pojistitelům, orgánům příslušným k zápisu údajů a jejich změn v registru silničních vozidel a orgánům příslušným k projednání přestupku podle tohoto zákona. Policii České republiky se tyto údaje poskytují podle zákona upravujícího Policii České republiky. Jiným orgánům Kancelář poskytuje tyto údaje, pokud tak stanoví zákon, kterým se tyto orgány řídí.“


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna roku 2022: Triumf Kooperativy. Nejlepším makléřem PETRISK


Omezování konkurenční soutěže optikou Evropské komise a irská otočka

Podobný případ proběhl nedávno v Irsku. „Bránění účastníkům trhu, kteří údaje potřebují ke stejným činnostem jako pojišťovny, lze posuzovat jako omezování konkurenční soutěže.“ Přesně k tomu dospěla Evropská komise v podobném případu z Irska, kde bylo dalším účastníkům pojistného trhu bráněno k přístupu do databáze. V dokumentech se můžeme také dočíst: Dne 14. května 2019 zahájila Komise formální vyšetřování jednání společnosti Insurance Ireland. V červnu 2021 vydala Komise prohlášení o námitkách, v němž nastínila svůj předběžný názor, že Insurance Ireland porušila antimonopolní pravidla EU tím, že omezila hospodářskou soutěž na irském trhu pojištění motorových vozidel.“ A v roce 2022 irští spotřebitelé zvítězili. Irská pojišťovací asociace se po intervenci Evropské komise napravila a změnila pravidla pro přístup do databáze vozidel pojmenované Insurance Link. Insider Vidlák se rozhodl, že případ Irska řešený Evropskou komisí přeloží do češtiny. Jak to tedy v zemi piva Guinness a whiskey probíhalo?


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Zelený pokrok“ pokulhává


Červenec 2017

Evropská komise potvrdila, že dne 4. července 2017 provedli její úředníci neohlášené kontroly v prostorách společností působících v oblasti pojištění motorových vozidel v Irské republice. Jednalo se o reakci na obavy, že dotčené společnosti se mohly dopustit protisoutěžních praktik v rozporu s antimonopolními pravidly EU, která zakazují kartely a restriktivní obchodní praktiky a/nebo zneužití dominantního postavení na trhu (články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Květen 2019

Prakticky před čtyřmi lety (14. května 2019) Evropská komise zahájila formální antimonopolní vyšetřování sdružení Insurance Ireland s cílem posoudit, zda podmínky přístupu k jejímu systému sdílených údajů Insurance Link neomezují hospodářskou soutěž, což je samozřejmě v rozporu s pravidly EU. Komisařka Margrethe Vestagerová, která má na starosti politiku hospodářské soutěže, uvedla: Pojištění je nezbytné pro všechny řidiče automobilů v Evropě. Prošetřujeme, zda společnostem, které chtějí nabízet své služby na irském trhu pojištění motorových vozidel, nebyl nespravedlivě znemožněn přístup k datovému fondu, který pro své členské společnosti spravuje Insurance Ireland. To by mohlo potenciálně omezit výběr irských řidičů v oblasti pojištění motorových vozidel za konkurenceschopné ceny.“


Mohlo by vás zajímat: Petr Hrbáček: Stavět na kvalitní obchodní síti se vyplatí


Červen 2021

Komise informovala Insurance Ireland, sdružení irských pojistitelů, o svém předběžném stanovisku. Sdružení porušilo antimonopolní pravidla EU tím, že omezilo hospodářskou soutěž na irském trhu pojištění motorových vozidel. Komise se pozastavila nad některými podmínkami přístupu k platformě Insurance Link, systému sdílení dat, který Insurance Ireland spravuje. Komise se domnívala, že Insurance Ireland svévolně zdržovala nebo de facto odepřela přístup do systému společnostem, které měly oprávněný zájem se do něj zapojit, a že nadále existují překážky, které by mohly ovlivnit společnosti usilující o vstup na irský trh pojištění motorových vozidel.

Komise k ujednání o sdílení údajů uvedla: v éře digitalizace a závislosti na datech mohou dohody o sdružování a sdílení údajů přispět k účinné hospodářské soutěži i v jiných odvětvích. Je proto důležité zajistit, aby tato ujednání, včetně podmínek přístupu k nim, byla v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Evropská datová strategie tyto zásady odráží.

Únor 2022

V reakci na šetření Komise nabídlo Insurance Ireland následující úpravu pravidel:

  • Přístup do systému výměny informací Insurance Link bude nezávislý na členství v Insurance Ireland.
  • Změnit kritéria přístupu do systému Insurance Link a učinit je spravedlivými, objektivními, transparentními a nediskriminačními a uplatňovat je jednotně na všechny žadatele z Irska i ostatních členských států.
  • Zavést nový postup pro podávání žádostí v rámci Insurance Link s definovaným časovým harmonogramem, který bude zpracovávat nezávislý úředník pro podávání žádostí. Žadatelé, kterým byl přístup zamítnut, se budou moci odvolat k dozorčímu výboru, nezávislému odvolacímu orgánu.
  • Zavést model poplatků založený na nákladech a využití a zajistit, aby uživatelům Insurance Link byly účtovány spravedlivé, transparentní a nediskriminační poplatky.
  • Zajistit, aby kritéria pro získání členství ve sdružení Insurance Ireland byla spravedlivá, objektivní, transparentní a nediskriminační.

Komise vyzvala všechny zúčastněné strany, aby předložily svá stanoviska k návrhu Insurance Ireland.

Červen 2022

Evropská komise akceptovala závazky nabídnuté Insurance Ireland, sdružením irských pojišťoven a prohlásila je za právně závazné podle antimonopolních pravidel EU. Insurance Ireland musí zajistit spravedlivý a nediskriminační přístup ke svému systému výměny informací Insurance Link, který obsahuje důležité údaje pro společnosti nabízející služby pojištění motorových vozidel v Irsku. Kompletní přehled závazků je zveřejněn zde a popis nových pravidel pro Insurance Link zde.


Mohlo by vás zajímat: Záhadná nemoc: Dlouho trvající covid a jeho implikace


Zpět do Česka

V Česku spravuje databázi údajů o pojištěných vozidlech Česká kancelář pojistitelů. Některé údaje mají význam pouze pro pojistitele, kteří jsou ze zákona členy ČKP. Takovým údajem může být například škodní průběh. Jiné údaje jsou ale obecně využitelné v rámci procesu předsmluvního jednání se zájemci o uzavření povinného ručení. A právě to je oblast, kde si pojišťovny konkurují s pojišťovacími zprostředkovateli. Dle českých zákonů totiž pojišťovny i pojišťovací zprostředkovatelé jsou tzv. distributory pojištění. Využití údajů z databáze zrychluje, zjednodušuje a zpřesňuje proces tvorby nabídky pojištění a obecně celého předsmluvního jednání distributora s klientem. Návrh nového zákona o povinném ručení chtěl zavést alespoň částečné právo zprostředkovatelů na tyto údaje. Aktuální verze již nic podobného neobsahuje.

oPojištění.cz
Vidlákovy peníze

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články