Výroční zpráva ČAP: Regulace pojišťovnictví v České republice


			Výroční zpráva ČAP: Regulace pojišťovnictví v České republice

Výroční zpráva České asociace pojišťoven přináší zajímavé informace týkající se roku 2019. Jednou z oblastí, kterým se VZ věnuje, je také legislativní vývoj v daném období. Jaké tedy byly ty nejvýznamnější přijaté zákony za rok 2019 s dopadem na oblast pojišťovnictví v Česku?

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Zákon o zpracování osobních údajů nahradil plně zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a je reakcí na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 známé jako „GDPR“. Změnový zákon pak provádí navazující změny v dalších zákonech, např. v občanském soudním řádu, soudním řádu správním, zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či v daňovém řádu. Oba uvedené zákony nabyly účinnosti dne 24. dubna 2019.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 137 mld. Kč


Zákon č. 179/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákon, který nabyl účinnosti dne 16. července 2019, je reakcí na nařízení, jehož záměrem je upřesnění zákazu diskriminace zakotveného v čl. 20 odst. 2 směrnice 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu, tím, že vymezuje konkrétní situace, v nichž neexistují objektivní důvody pro odmítnutí prodeje zboží, poskytnutí služby ani pro uplatňování odlišných podmínek vůči zákazníkům z jiných členských států, a kdy je tedy takové jednání zakázáno.

Zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Zákon přinesl s účinností od 31. prosince 2019 zrušení daňové uznatelnosti účetních technických rezerv. Počínaje rokem 2020 jsou tak daňově uznatelné pouze rezervy vytvořené podle Solventnosti II. V rámci této změny došlo k jednorázovému zdanění rozdílu mezi těmito rezervami.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Houmofisová“ sociální abstinence


Další právní předpisy a významné legislativní návrhy s dopadem do pojišťovnictví

V roce 2019 byly ve Sbírce zákonů publikovány tyto právní předpisy:

 • Vyhláška č. 296/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.
 • Zákon č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
 • Nařízení vlády č. 321/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů.
 • Zákon č. 5/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.
 • Zákon č. 74/2019 Sb., o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU.
 • Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.
 • Nařízení vlády č. 91/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách).
 • Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 150/2019 Sb., o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku.
 • Zákon č. 165/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 184/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje se odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují se některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.

Mohlo by vás zajímat: Evropští pojistitelé v době pandemie: Jaké jsou dopady?


Dále se podívejme na významné legislativní návrhy s dopadem na pojišťovnictví projednávané roku 2019, u nichž nebyl v roce 2019 dokončen legislativní proces.

Návrh novely exekučního řádu (teritorialita exekutorů) (sněmovní tisk 295)

V říjnu 2018 předložila skupina poslanců návrh novely exekučního řádu, který cílí na zavedení institutu teritoriality exekutorů do českého právního řádu. ČAP s navrženou koncepcí zásadně nesouhlasí, neboť je přesvědčena, že nepovede k zamýšlenému cíli, ale naopak jen významně zhorší postavení oprávněných věřitelů. V tomto smyslu také uplatnila své připomínky.

Návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád (sněmovní tisk 320)

Poslanecký návrh, který byl rozeslán do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR již v roce 2018, si klade za cíl posílit procesní postavení správních orgánů, které rozhodují v soukromoprávních věcech, v navazujícím řízení před soudem podle části V tohoto zákona tím, že je činí řádnými účastníky takového řízení.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu (sněmovní tisk 398)

Návrhem se upravuje oblast distribuce v oblasti kapitálového trhu; další dílčí úpravy se týkají i zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl návrh schválen ve znění pozměňovacího návrhu k § 4 (flotilové pojištění) zachovávajícího současné možnosti poskytování flotilového pojištění na trhu zejména u produktů bank.


Mohlo by vás zajímat: Tahle země je pro starý!


Návrh novely zákona o bankách (sněmovní tisk 554)

V rámci projednávání návrhu novely v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl načten a následně ve třetím čtení (4. prosince 2019) schválen pozměňovací návrh, který umožnil provozování agendového informačního systému pro systémový přístup pojišťoven a ČKP k datům ze základních registrů právě prostřednictvím ČKP a/nebo pojišťoven.

Návrh zákona o lobbování a změnového zákona (sněmovní tisk 565 a 566)

Již v roce 2018 byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o lobbování a doprovodného zákona, jejichž cílem je upravit podmínky lobbování cestou zavedení definice lobbování, lobbisty a lobbované osoby tak, aby byl zahrnut co nejširší okruh osob, které ovlivňují legislativní proces. Hlavním nástrojem má být zavedení registru transparentnosti jako informačního systému veřejné správy, v němž budou evidováni jak lobbisté, tak lobbovaní. Rovněž zavádí celou řadu dalších povinností pro lobbisty a lobované. ČAP se zapojila do legislativního procesu s požadavky na změny, které mají zvýšit pozitivní přínos zákona za současného odstranění nadbytečného administrativního zatížení povinných osob.


Mohlo by vás zajímat: Poslanci chtějí prodloužit termín pro složení nových pojišťovacích zkoušek


Návrh zákona o hromadném řízení (sněmovní tisk 775)

Návrh zákona cílí na zavedení komplexní a ucelené právní úpravy procesního nástroje, který umožní společné vymáhání stejných či obdobných nároků v jediném soudním řízení. ČAP se účastní legislativního procesu ve snaze prosadit vynětí principu opt-out a omezit byznysový charakter návrhu. Zároveň se jeví jako logické vyčkat s přípravou takové právní úpravy na dobu, kdy bude známa konečná podoba evropské směrnice o hromadných žalobách.

Návrh novely AML zákona (sněmovní tisk 909) a návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 8) 

Návrh novely AML zákona transponuje tzv. „5. AML směrnici“, která měla být do českého právního řádu implementována do 10. ledna 2020. Ruku v ruce s touto novelou jde legislativním procesem rovněž navazující návrh nového zákona o evidenci skutečných majitelů. I přes výše uvedený implementační termín nebyl legislativní proces těchto návrhů do konce roku 2019 ještě ani zdaleka ukončen. ČAP se aktivně zapojila do připomínkových řízení k oběma návrhům, zpracovala rozsáhlá stanoviska a zúčastnila se jednání k vypořádání připomínek, kde usilovně prosazovala úpravy odstraňující identifikované problémy.

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články