Evropští pojistitelé v době pandemie: Jaké jsou dopady?


			Evropští pojistitelé v době pandemie: Jaké jsou dopady?

V rámci výroční zprávy Insurance Europe (IE) lze získat informaci, jaké aktivity v dané oblasti probíhaly, jaké jsou případné problémy a nechybí ani stanovisko IE, pokud jde o jejich řešení a budoucí vývoj. Jedním z těchto témat je logicky i pandemie COVID-19, a to zvláště z toho hlediska, jak se dotkla evropských pojistitelů a jak na ni reagovali.

Ekonomické dopady pandemie

Úvodem IE konstatuje, že ekonomické dopady pandemie již do doby vydání výroční zprávy byly široce rozprostřené a devastující. Byly utlumeny či dokonce zastaveny ekonomické a sociální aktivity, což se nemůže neprojevit v dalším ekonomické vývoji. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 2020 odhadla, že globální ekonomika by mohla v roce 2020 poklesnout o 6 % a ještě více, pokud nastane druhá vlna. EU zase v červenci 2020 predikovala, že hrubý domácí produkt eurozóny by se mohl v roce 2020 snížit o 8,7 %.

Zajištění kontinuálního poskytování služeb

V této situaci evropští pojistitelé podle IE jasně prokázali, že ani pandemická krize nenarušila jejich schopnost pokračovat v činnosti a poskytovat nadále služby klientům. Inteligentně využívaly digitální nástroje a přitom přijímali preventivní opatření, aby zabránili šíření viru jak u klientů, tak u zaměstnanců. Evropští pojistitelé se úspěšně věnovali rovněž cílené komunikaci a informovali průběžně klienty o všech otázkách souvisejících s COVID-19. Mnoho pojistitelů a asociací vytvořilo specifické portály nebo upravilo vhodným způsobem webové stránky a reagovalo na otázky klientů.

Vstřícnost vůči klientům

Pojistitelé poctivě a zodpovědně reagovali na potřeby klientů a projevili značnou pružnost. Individuálně – případ od případu – dohodli často s klienty, pokud to bylo možné a přiměřené, odklad platby pojistného, nebo změnu sazby a mnohdy umožnili zrušení či přerušení pojistné smlouvy. Pojistitelé si byli vědomi, že v době pandemie nebudou mnozí klienti schopni splnit smluvní povinnosti, jako např. dodat potřebné dokumenty či oznámit včas škodnou událost apod. I v této oblasti postupovali flexibilně.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Nadstandardní přístup pojistitelů – obecně

Příkladů vstřícného a dobrovolného přístupu pojistitelů ke klientům by bylo možno uvést více. Svodně je možné je rozdělit, co se týče akcí na úrovni národního pojistného trhu a na úrovni jednotlivých pojistitelů, do těchto oblastí:

  • pojistné a pojistná smlouva – nabídka dočasného rozšíření pojistného krytí a služeb, a to nad rámec smluvních závazků. Jako příklad lze uvést bezúplatné poskytnutí soukromého zdravotního pojištění zdravotnickému personálu,
  • podpora ekonomiky – účast ve vládou garantovaných úvěrových schématech s cílem zajistit kontinuální fungování dodavatelských řetězců; provádění rychlejších plateb poskytovatelům služeb; mobilizace dlouhodobé investiční kapacity za účelem  podpory klientů a širší ekonomiky - urychlení obnovy a posílení růstu,
  • nepojišťovací iniciativy – darování lékařského zařízení a přístrojů; finanční příspěvky charitativním organizacím; podpora orgánů veřejného zdravotnictví a iniciativ v lékařském výzkumu; rozšiřování dosahu vládních zdravotnických zpráv a informací.

Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájem


Konkrétní příklady akcí pojistitelů

Francouzský pojišťovací průmysl přislíbil na mimořádná opatření přes 3 mld. EUR. Z toho 1,75 mld. EUR připadá na nesmluvní opatření k podpoře malých podniků, specifických podnikatelských sektorů a zdravotnického personálu zasaženého krizí a s 1,5 mld. EUR se počítá na globální investiční program k podpoře ekonomické obnovy. Ve Španělsku se spojilo více než 100 pojistitelů za účelem poskytnutí bezplatného životního pojištění a podpory při hospitalizaci zdravotnickému personálu, který se stará o pacienty s COVID-19. Němečtí soukromí úvěroví pojistitelé vytvořili nouzovou alianci se spolkovou vládou k podpoře globálních dodavatelských řetězců a k podpoře německého exportu.


Mohlo by vás zajímat: Klient ve středu zájmu! Soukromá spotřeba bude klíčová pro uzdravení ekonomik


Priorita – zachovat finanční zdraví pojistitelů

IE v této souvislosti zdůrazňuje, že pro pojistitele je zásadní dostát všem závazkům vůči klientům a udržovat odpovídající finanční kapacitu. Proto také všechny akce a opatření jdoucí nad rámec smluvních podmínek zůstala dobrovolná. Nemohli se k nim totiž na příslušných národních pojistných trzích připojit všichni pojistitelé.

Kromě toho se podle IE nesmí zapomínat na tu skutečnost, že pandemie má přímé dopady na pojistitele a zajistitele. Odhady globálních nákladů na pojistná plnění sice značně kolísají, nicméně budou vysoké. Nyní se jeví vzhledem k velké odolnosti pojistitelů a zajistitelů jako zvládnutelné. Pojistitelé ovšem čelí i poklesu obchodní produkce z důvodu snížené ekonomické aktivity a přitom ve stejné době se musejí vyrovnávat s nízkými úrokovými sazbami a tím pádem se snížením finančních výnosů.


Mohlo by vás zajímat: Tahle země je pro starý!


Úloha IE v době pandemie

IE se zapojila ihned po vypuknutí pandemie do řešení vzniklých problémů. Předně identifikovala potíže na jednotlivých národních pojistných trzích. Úzce spolupracovala se svými členy, aby vytvořila obrázek o vývoji, který se dotýká jak pojistitelů, tak jejich klientů, s cílem poznat ty oblasti, kde by byla potřebná evropská koordinace akcí národních orgánů. IE poskytla též platformu pro sdílení osvědčených postupů. Dále v IE probíhala diskuze ohledně řešení pro případ budoucí pandemie a zkoumalo se, jak by pojistitelé měli nejlépe komunikovat s národními úřady k dosažení vyšší odolnosti.  IE byla v úzkém kontaktu s evropským orgánem dohledu EIOPA, Evropskou komisí a s členy Evropského parlamentu, přičemž usilovala o to, aby byl správně chápán vývoj na národních pojistných trzích a poskytována stanoviska k reakcím přicházejícím od orgánů dohledu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články