Jak by měl vypadat akční plán Unie kapitálových trhů?


			Jak by měl vypadat akční plán Unie kapitálových trhů?

Federace Insurance Europe (IE) informovala o základním přístupu evropských pojistitelů k cestovní mapě pro akční plán Unie kapitálových trhů. IE reagovala na příslušnou konzultaci připravenou Evropskou komisí.

Regulatorní překážky dlouhodobých a udržitelných investic

Podle IE jsou zapotřebí cílená zlepšení úpravy dlouhodobého byznysu v Solventnosti II s cílem zajistit, aby pojistitelé mohli poskytovat dlouhodobé produkty a splnit svoji úlohu v podpoře investičních potřeb EU pro obnovu, udržitelný růst a transformaci na uhlíkově neutrální ekonomiku. Revize Solventnosti II musí být ambiciózní a zahrnovat cílené zlepšení rizikové přirážky a koeficientu volatility, stejně jako provedení změn akciového kapitálového požadavku a požadavku na dluhový kapitál. Je rovněž důležité zachovat existující extrapolační metodu a parametry. Komise by měla zajistit, že Rada pro mezinárodní účetní standardy poskytne odpovídající řešení pro problém recyklace[1] podle Mezinárodního standardu účetního výkaznictví (IFRS) 9 – Finanční nástroje.

Dostupnost vhodných dlouhodobých a udržitelných aktiv

Je nezbytné, aby tvůrci politik svou akcí stimulovali nabídku aktiv, jež uspokojují jak kritéria udržitelnosti, tak požadavky kvality a bezpečnosti.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Informování spotřebitelů vyplývající z legislativy EU

Dále za účelem zlepšení účasti retailových spotřebitelů v Unii kapitálových trhů by      retailová strategie Evropské komise měla řešit nedostatky v informování spotřebitelů vyplývající z legislativy EU. Jednoduché a přesné informace umožňují spotřebitelům činit informovaná investiční rozhodnutí a podpořit jejich zapojení do kapitálových trhů. Jakákoli legislativní reforma – např. pokud jde o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou – musí být adekvátně otestována a podložena fakty, aby byly zajištěny lepší výsledky pro retailové investory.

Vhodná legislativa pro všechny účastníky trhu

Účast spotřebitelů v Unii kapitálových trhů bude posílena prostřednictvím regulace, která zohlední specifické rysy pojistných produktů a distribučních systémů. Pravidla pro poradenství a pobídky musejí být funkční pro všechny účastníky, a to včetně malých lokálních distributorů, kteří jsou často přístupovým místem pro retailové klienty. Legislativa by měla být technologicky neutrální, vstřícná k digitalizaci a inovaci, dostatečně vyhovovat budoucím potřebám a měla by zajistit rovné podmínky pro všechny účastníky trhu. Evropská komise a členské státy EU by měly podniknout kroky ke zlepšení finanční gramotnosti spotřebitelů.  


Mohlo by vás zajímat: 2Q 2020: Lloyd´s s mírnou ztrátou a PZU se solidním provozním ziskem


Penzijní spoření a dlouhodobý růst

Je dále nezbytné, aby členské státy podporovaly dobře vyvážený vícepilířový penzijní systém postavený na adekvátním, stabilním a atraktivním regulatorním rámci a daňové úpravě. Evropská komise musí zajistit, že panevropský osobní penzijní produkt (PEPP) bude atraktivní jak pro kupující, tak pro prodávající. Úspěch PEPP bude záviset na mnoha klíčových otázkách, které musejí být ještě vyřešeny orgánem dohledu EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropskou komisí, a to v příslušném prováděcím nařízení. Mezi další priority, zdůrazňované evropským pojišťovacím sektorem, patří podpora globální konkurenceschopnosti, stejně jako vylepšení účinnosti a efektivnosti národních insolvenčních řízení a postupů pro uplatňování srážkové daně.  


[1] Jedna z výkladových definic zní např. takto: Recyklací se rozumí položky, jež byly dříve vedeny v ostatním úplném výsledku a které jsou převedeny do výkazu zisků a ztrát. Je nutné se ale přesně řídit příslušným IFRS.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články