Konzultace k Solvency II a IDD: Jaké je stanovisko Insurance Europe?


			Konzultace k Solvency II a IDD: Jaké je stanovisko Insurance Europe?

Federace Insurance Europe (IE) informovala o své reakci na konzultaci Evropské komise týkající se návrhů na novelizaci směrnice 2009/138/ES Solventnost II (S II) a směrnice 2016/97/EU o distribuci pojištění (IDD), pokud jde o zahrnutí rizika a faktorů udržitelnosti.

V prohlášení IE se zdůrazňuje, že evropský pojišťovací průmysl podporuje cíle Komise v oblasti udržitelnosti a vítá návrhy na integraci udržitelnosti do obezřetnostního rámce pojistitelů a do procesů prodeje. IE také oceňuje návrhy Komise týkající se definice rizik a faktorů udržitelnosti v rámci S II, které jsou konzistentní s existující legislativou a mají finanční význam. IE ale také předložila návrhy na zlepšení návrhů Komise v některých oblastech.


Mohlo by vás zajímat: Dlouhodobá péče na rozcestí. Jak mohou komerční pojišťovny pomoci?


Konkrétně IE vyzvala k odstranění stávající definice environmentálních a sociálních preferencí pojistníků včetně jejich preferencí v oblasti správy a řízení (ESG preference[1]) a zdůraznila, že potřeba vyjasnit preference udržitelnosti by měla být řešena v rámci regulačních technických norem k nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/2088/EU o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb a nikoli v rámci S II nebo IDD. Podobně odkaz na ESG preference pojistníků by měl být odstraněn z kontextu zásady obezřetné osoby.

Co se týče udržitelnosti uvedené v zásadě obezřetné osoby, tak IE navrhla, že návrh Komise by měl uznat existující potíže v pojmech „proveditelnost“ a „proporcionalita“ a vzít v úvahu aktuální dopad investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti a vyhnout se rozporu se zásadou svobody investování.  


Mohlo by vás zajímat: Jak si vede budoucí výkonný ředitel GDV Jörg Asmussen?


Pokud jde o působnost navrhovaných novel (směrnic), IE vyjádřila obavy, protože se jeví, že   navrhované změny IDD by se měly aplikovat na všechny produkty, ne pouze na ty, které jsou konstruovány jako udržitelné produkty. Proto je důležité to vyjasnit ve finálním textu. IE navrhuje, aby se Komise vrátila k původnímu návrhu EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), který poskytoval potřebnou právní jistotu.


[1] Například ČNB vymezuje příslušné pojmy následovně: Riziky udržitelnosti (sustainability risks) jsou míněny události nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení , které by v případě, že by nastaly, mohly mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice v širším pojetí finančního aktiva. Udržitelné finance obecně označují tu část finančnictví, která náležitě zohledňuje environmentální faktory, sociální faktory a faktory udržitelného systému správy a řízení společností (tzv. ESG faktory) při rozhodování o použití finančních prostředků, což by mělo vést ke zvýšené alokaci investic do udržitelných činností, jež reflektují dlouhodobější časový horizont. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články