Stanovisko IE k podávání informací orgánům dohledu


			Stanovisko IE k podávání informací orgánům dohledu

Insurance Europe (IE) zveřejnila společné stanovisko s CFO Forum, což je diskuzní skupina složená z finančních ředitelů hlavních evropských kótovaných i nekótovaných pojišťoven, k návrhům EIOPA na podávání informací orgánům dohledu a zveřejňování informací, a to v rámci konzultací k revizi technické implementace příslušné oblasti souboru opatření k Solventnosti II.

Úvodem se konstatuje, že evropské pojišťovnictví uvítalo návrhy na změnu konzultačního procesu, tj. realizovat dva po sobě jdoucí taxonomické postupy, pokud jde o veřejné posuzování pracovních návrhů a použít přístup krok za krokem a tak dospět k finálnímu vydání taxonomie.

Taxonomií EU se rozumí např. klasifikační systém EU k určení toho, zda je daná ekonomická aktivita udržitelná z hlediska ochrany životního prostředí. V EU by měl být podle dohodnutých kritérií vytvořen dynamický seznam aktivit, jež jsou skutečně udržitelné, resp. „zelené“. Podle orgánů EU se přístupy například finančních institucí k tvorbě „zelených“ produktů liší (stav na konci roku 2019). Proto je zapotřebí usilovat o určitou standardizaci. Základní definice ovšem zní: vědní obor, který se zabývá teorií a praxí klasifikace organismů.


Mohlo by vás zajímat: Petr Jedlička: Lze srovnávat aktuální průběh pandemie s první vlnou?


Dále se ve zmíněném stanovisku uvádí, že evropské pojišťovnictví souhlasí s navrženým harmonogramem kromě fixace validací (vyhodnocení), jež by měla být zveřejněna nejpozději na počátku října tohoto roku. Dále se zdůrazňuje, že by mělo být více času poskytnuto pro zpětnou vazbu v případě druhého veřejného posuzování pracovních návrhů.

IE a CFO podporují též návrh EIOPA ohledně žádosti na pojišťovací podniky, aby poskytly v rámci regulatorního reportingu přímé odkazy na zprávu o solventnosti a finanční situaci (Čl. 53 směrnice Solventnost II – Solvency and Financial Condition Report) a uznávají, že zveřejnění přímých odkazů na webových stránkách EIOPA/národních kompetentních orgánů by mohlo napomoci snazšímu nalezení těchto zpráv.


Mohlo by vás zajímat: Pandemie moru v minulosti změnily tvář světa


Na druhé straně je evropské pojišťovnictví toho názoru, že zveřejnění přímého odkazu na čtvrtletně podávané zprávy podle vzorů v XBRL formátu by nebylo pro veřejnost přínosem. Navíc IE a CFO nepodporují vytváření archívu aktuálních souborů.

Toto stručné prohlášení ukazuje, že přes pandemickou krizi se EIOPA nadále věnuje podle legislativního zadání problematice Solventnosti II, resp. reportingu a zveřejňování informací, a realizuje příslušné konzultace. Zatím jde spíše o procedurální otázky. Je třeba si ovšem uvědomit, že následných konzultací je třeba využít k tomu, aby se zatížení pojišťovacích podniků v dané oblasti snížilo a byly zpracovávány jen ty zprávy a shromažďovány jen ty údaje, jež jsou pro dohled nezbytné.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články