Obavy Insurance Europe týkající se PRIIPs sdílí další evropské asociace


			Obavy Insurance Europe týkající se PRIIPs sdílí další evropské asociace

Federace Insurance Europe informoval o zaslání společného dopisu s dalšími evropskými asociacemi[1] na Evropskou komisi k přezkumu regulačních technických norem k PRIIPs. V tomto dopise příslušné asociace varují, že případné zafixování existujících problémů by bylo principiálně chybné a mělo by negativní dopady na spotřebitele.

IE publikovala vlastní stanovisko k novému návrhu na úpravu PRIIPS, o kterém byla podána na tomto portálu rovněž informace, již dne 13. ledna 2020. Vyjádřila v něm vážné obavy, pokud jde o prováděný přezkum regulačních technických norem týkajících se PRIIPs[2]. Návrhy dotažené na základě konzultací ve Společném výboru evropských orgánů dohledu (ESA), pokud jde o změny výše zmíněných norem k PRIIPs, jsou podle IE ve srovnání se stávající právní úpravou horší. 


Mohlo by vás zajímat: Návrhy ESA k PRIIPs: Cesta od špatného k horšímu


Nyní se pozice IE posílila, neboť se shodla na společném hodnocení a postupu s dalšími významnými evropskými asociacemi. V jejich dopise se upozorňuje na následující problémy spojené s daným přezkumem PRIIPs:

  • načasování přezkumu prováděného ESA nepomáhá věci. Evropská komise totiž nyní provádí testování spotřebitelů, aby mohlo být využito v rámci kompletního přezkumu nařízení PRIIPs. Ale ESA je nebudou schopny řádně využít, když mezitím navrhují vlastní změny, pokud jde o Sdělení klíčových informací (KID – Key Information Document). Navíc, změny PRIIPs budou smysluplné a účinné jedině tehdy, jestliže budou učiněny jakou součást celkového přezkumu nařízení PRIIPs než jako krátkodobé rychlé zafixování;
  • testování (ověření) u spotřebitelů je důležité. Jakékoli změny týkající se KID k PRIIPs musí vést k tomu, že spotřebitelé lépe porozumí pojistným produktům s investiční složkou. Kromě toho je třeba, aby každý návrh byl otestován, a to nikoli izolovaně, ale jakou součást kompletních informací poskytnutých spotřebitelům. Vzhledem k široké a různorodé působnosti nařízení PRIIPs musejí být tyto návrhy ověřeny na významné škále produktů, aby bylo zajištěno, že budou vhodné pro všechny produkty na všech trzích;
  • změny by měly být trvalé, resp. dlouhodobě platné. Od nabytí účinnosti nařízení 2017/653/EU, tj. od 1. ledna 2018, což jsou přes dva roky, byl rámec PRIIPs již podroben řadě zpřesnění a změn. To vyvolává významné zatížení společností z důvodu compliance a má to škodlivý vliv na chápání KID spotřebiteli. Aby bylo možno se vyhnout opakovaným dílčím změnám, musí být provedeno komplexní posouzení, jak je KID PRIIPs přijímán v praxi a zda existuje potřeba revidovat celý dokument;
  • informace musí být smysluplné. Univerzální model pro všechny nikdy nebude schopen zajistit, aby KID PRIIPs „pracoval“ pro spotřebitele. Evropská komise a ESA musejí proto znovu zvážit celkový rámec PRIIPs jako součást celkového přezkumu nařízení a připravit řešení založená na solidních faktech, která účinně zlepší chápání spotřebitelů a budou fungovat pro všechny produkty PRIIPs na všech trzích.

[1] Spolu s IE dopis na Komisi podepsaly tyto asociace: AMICE (Asociace vzájemných pojistitelů a pojišťovacích družstev v Evropě), EBF (Evropská bankovní federace) a EFAMA (Evropská asociace správy fondů a majetku).
[2] Viz nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Text s významem pro EHP).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články