Návrhy ESA k PRIIPs: Cesta od špatného k horšímu


			Návrhy ESA k PRIIPs: Cesta od špatného k horšímu

Federace Insurance Europe (IE) zveřejnila v lednu stanovisko k návrhům ESA (European Supervisory Authorities – Evropské orgány dohledu[1]) na úpravu příslušného právního aktu EU k PRIIPs. IE v něm upozorňuje, že tyto návrhy by mohly vést ke zhoršení stávajících pravidel a podmínek, a to nejen pro pojistitele, ale i pro spotřebitele.

IE vyjádřila vážné obavy, pokud jde o nyní prováděný přezkum regulačních technických norem týkajících se PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products  – strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou).[2] Návrhy dotažené na základě konzultací ve Společném výboru evropských orgánů dohledu (ESA), pokud jde o změny výše zmíněných norem k PRIIPs, jsou podle IE ve srovnání se stávající právní úpravou horší. 


Mohlo by vás zajímat: Zvýšení pojistného u globálního podnikatelského pojištění ve 3.Q 2019 o 8 %


Návrhy by spíše než ke zlepšení kvality informací obsažených ve Sdělení klíčových informací (KID – Key Information Document), jehož cílem je informovat retailové investory o pojistných produktech s investiční složkou, vedly:

  • ke zvýšení komplexity metod a prezentací informací, čímž by bylo pro spotřebitele obtížnější je pochopit,
  • k tomu, že spotřebitelům by byly poskytovány zavádějící údaje (čísla),
  • k zahlcení spotřebitelů informacemi.

IE má vážné obavy i ohledně „urychleného“ přístupu, který byl uplatněn v konzultaci ESA. Je přitom životně důležité, aby každé nové opatření řešilo základní problémy spojené se Sdělením klíčových informací PRIIPs. Není na místě se pokoušet najít povrchní a neúčinná řešení.


Mohlo by vás zajímat: Miloš Velíšek: Konkurenční mír v autopojištění nikdy nezavládl, a proč taky


Orgány ESA musejí proto podle IE uplatnit více promyšlený a lépe doložený přístup, když navrhují změny. Musí být jasně dokázáno, že spotřebitelé budou mít z jakékoli změny či úpravy prospěch, když už významné náklady na compliance budou uvaleny na pojistitele.

Fundamentální změny, které jsou potřebné k řešení nedostatků ve Sdělení klíčových informací PRIIPs, by měly být proto posouzeny jedině jako součást oficiálního celkového přezkumu předpokládaného nařízením PRIIPs. Takové změny vyžadují důkladné posouzení dopadů a vhodné holistické ověření u spotřebitelů, a to všech aspektů Sdělení klíčových informací. Je třeba též zajistit, aby spotřebitelům byly poskytnuty smysluplné informace.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Vyděrač, který platí svým obětem


Další obavy IE vyvolávají tyto fakta:

  • je třeba se vyhnout jakýmkoli provizorním opatřením, protože by vyvolala dodatečné náklady na compliance bez dosažení jakékoli přidané hodnoty pro spotřebitele. Opětovné změny v prezentaci a obsahu Sdělení klíčových informací PRIIPs by pouze zmátly spotřebitele a podkopaly jejich důvěru v toto Sdělení,
  • zahrnutí více prvků z dokumentu „Klíčové informace pro investory“ (KIID), používaného v oblasti UCITS (undertakings for collective investment in transferable securities – podniky kolektivního investování do převoditelných cenných papírů) do úpravy v oblasti pojistných produktů s investiční složkou je víceméně nevhodné a mohlo by ještě více zmást spotřebitele. Pojistné produkty s investiční složkou nyní reprezentují 80 % současného trhu PRIIPs, a proto musí Sdělení klíčových informací PRIIPs „sedět“ na příslušné pojistné produkty,
  • navrhované změny u produktů s více opcemi (tj. s více investičními možnostmi; v případě pojištění asi pojištění spojené s fondy) by znamenaly pro pojistitele obzvláště obtížnou implementaci a spotřebitelům by nepřidaly žádnou hodnotu. Právě naopak, zavedení dodatečných vrstev informací, včetně křížových odkazů, a komplexních nákladových tabulek pro produkty s více investičními možnostmi by spotřebitele zmátlo a pojistitele vystavilo významným odpovědnostním rizikům.

Obsah tohoto tiskového sdělení IE potvrzuje, že boj o kvalitu regulace a legislativy je dlouhodobý a nepřetržitý.


[1] Tj. EBA (Evropský orgán pro bankovnictví), EIOPA  (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a ESMA (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).
[2] Viz nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Text s významem pro EHP).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články