Insurance Europe požaduje lepší regulaci pojišťovnictví


			Insurance Europe požaduje lepší regulaci pojišťovnictví

Insurance Europe (IE) vydala prohlášení, v němž informuje o obsahu nově vydané publikace „Making EU insurance regulation that works and benefits consumers“ („Tvoření regulace EU pro pojišťovnictví, která je funkční a ve prospěch spotřebitelů“).

IE v úvodu konstatuje, že pojišťovnictví rozhodně podporuje vysoce kvalitní regulaci, jež chrání spotřebitele a pomáhá jim nakoupit si správné pojistné produkty. IE ovšem také upozorňuje, že pravidla EU pro finanční služby nenaplňují vždy cíl podpořit spotřebitele a že stávající regulatorní procesy nevedou vždy k dobrým výsledkům. IE považuje za povzbudivé, že tyto problémy v regulaci uznává i nová Evropská komise.


Mohlo by vás zajímat: U zkoušek z pojištění lze očekávat úspěšnost 60 až 70 %


Ve zmíněné publikaci IE vyzývá tvůrce politik EU, aby se:

  • Vyhnuli se neustálým regulatorním změnám. Tvůrci politik by měli provádět hloubkovou analýzu, aby hned na počátku zjistili, zda je nová legislativa (úrovně 1, 2 a 3) vhodná pro daný účel. Současně by měli udržovat regulatorní rámec stabilní a měnit pravidla pouze tehdy, pokud to prokazatelně přinese užitek spotřebitelům;
  • Vyhnuli se právní nejistotě. Tvůrci politik by měli věnovat nezbytný čas a zdroje smysluplným konzultacím se všemi zainteresovanými osobami. Znalosti a zkušenosti pojišťovacího průmyslu mohou EU pomoci produkovat vysoce kvalitní legislativu, která je v maximální míře právně jasná;
  • Vyhnuli nesrovnalostem, překrývání a duplicitě. Podle IE musí být v rámci celé legislativy EU zajištěna celistvost a soudržnost. Toho může být dosaženo vyhodnocením kumulativního dopadu navrhovaných pravidel a existujících pravidel na spotřebitele;
  • Vyhnuli se nevhodným pravidlům a zveřejňování informací, jež mohou uvést spotřebitele v omyl. Tvůrci politik musí zajistit, že zveřejněné informace jsou jasné, smysluplné a pomáhají spotřebitelům pochopit pojistné produkty;
  • Vyhnuli překonaným pravidlům a překážkám, které brání inovacím, jež jsou ve prospěch spotřebitelů. Tvůrci politik musí konstruovat pravidla, jež jsou příznivá k digitalizaci, a umožnit tak spotřebitelům přístup k informacím či službám digitálně, pokud si spotřebitelé přejí mít prospěch z příležitostí, které digitalizace nabízí. Měli by také vytvářet pravidla odolná vůči budoucnosti a přátelská k inovacím tak, aby byla vhodná pro digitální věk a umožňovala pojistitelům reagovat na vyvíjející se potřeby a očekávání spotřebitelů;
  • Vyhnuli se příliš krátkým implementačním lhůtám. Musí existovat separátní časový rámec pro přípravu opatření úrovně 2 a 3 a pro implementaci v pojišťovacím průmyslu. Pojistitelům by měla být dána alespoň lhůta jednoho roku na implementaci právních textů úrovně 2, a to od doby jejich zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Zájemcům o problematiku regulace pojišťovnictví v EU lze doporučit prostudování celé publikace IE a také jí navrženého grafického schématu legislativního procesu, který by měl vést k lepší regulaci.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články