Insurance Europe ke klimatické odolnosti


			Insurance Europe ke klimatické odolnosti

Insurance Europe (IE) zveřejnila výroční zprávu, v níž jsou analyzována vybraná témata, která významně ovlivňují a budou ovlivňovat činnost evropských pojistitelů. Těchto témat je celkem osm a vzhledem k ucelenému popisu dané materie ze strany IE včetně možných řešení je účelné obsah některých z nich uživatelům portálu oPojištění.cz blíže nastínit. Určitě k nim patří i klimatická odolnost.

Výzvy

Renomovaný Swiss Re Institute nedávno odhadl, že při současné trajektorii by mohl být globální hrubý domácí produkt (HDP) v polovině tohoto století nižší o 11–14 %, než by byl ve světě bez klimatické změny. Klimatická změna však pokračuje a extrémní klimatické události, jako jsou povodně, vichřice a sucho, vykazují větší četnost a intenzitu. Přestože je v Evropě stále rostoucí počet lidí vystaven rizikům, jež jsou spojena s extrémními klimatickými událostmi, tak mnozí nejsou adekvátně chráněni a v některých případech nejsou chráněni vůbec. Podle IE je nezbytné se tomuto tématu detailně věnovat a hledat smysluplná řešení, čímž chce posílit klimatickou odolnost obcí, rodin i jednotlivců. To je stěžejní úkol, k jehož řešení mohou přispět pojistitelé, neboť jsou k tomu ideálně vybaveni. Nicméně to nemohou řešit jen pojistitelé samotní. Je potřebné především zapojení veřejného sektoru a potencionálně i jiných zainteresovaných osob.


Mohlo by vás zajímat: Zpráva o finanční stabilitě: Jak uspělo pojišťovnictví v zátěžových testech ČNB?


Co mohou pojistitelé dělat?

Podle IE je zřejmé, že země s vysokou celkovou pojištěností (podíl hrubého předepsaného pojistného na HDP v běžných cenách v %) a pak logicky menší mezerou v ochraně se rychleji zotavují z přírodních katastrof, jako jsou zemětřesení, povodně nebo vichřice. To potvrzuje klíčovou roli pojistitelů v boji proti dopadům klimatické změny, která spočívá v pomoci lidem, podnikatelům a komunitám při snižování jejich vystavení rizikům.  Pojistitelé přispívají ke zvýšení klimatické odolnosti společnosti jako celku mnoha způsoby. Tradiční způsob je pojištění rizik, jimž jsou pojištěné osoby vystaveny. Pojistitelé to provádějí na základě svých odborných znalostí rizik vztahujících se k extrémním klimatickým událostem, pokud jde o oceňování, modelování rizik a stanovení výše pojistného.


Mohlo by vás zajímat: Počty ekonomických subjektů rostou


V této souvislosti IE podtrhuje rozhodující význam prevence, jež může přispět k tomu, že rizika se stanou pojistitelnými nebo ke snížení pojistného. Pojistitelé napomáhají rozšiřování prevence zvyšováním povědomí o rizicích spojených s počasím nebo nabízejí nižší pojistné těm klientům, kteří realizovali preventivní opatření.

Adaptace na měnící se klima je další významnou oblastí, kde pojistitelé mohou sehrávat určitou roli. Problém adaptace na klimatickou změnu je komplexní a rozsáhlý a zahrnuje úpravu existujících a institucionalizovaných systémů a procesů tak, aby byly vůči klimatu odolnější. Ovšem podle IE je rovněž potřebná změna chování a postupů jednotlivců i společností, aby se staly odolnějšími vůči rizikům souvisejícím s extrémními klimatickými událostmi. Pojistitelé se mohou podílet na adaptaci na změnu klimatu spoluprací s národními a místními úřady. Mohou jim například radit, jak provést adaptaci, a to zejména na podkladě dostupných údajů o škodách způsobených špatným počasím. Podstatné přitom podle IE je, že každý region je vystaven odlišným typům rizik. Proto také každý z uplatněných typů partnerství veřejného a soukromého sektoru musí v zásadě odpovídat místním tržním charakteristikám, regulaci a úrovni povědomí obyvatelstva o rizicích.


Mohlo by vás zajímat: Rumunský orgán dohledu nezvykle tvrdě potrestal pojišťovnu City Insurance!


Co dělá IE?

Aktivity IE směrem k politické sféře na úrovni EU jsou zaměřeny na poradenství, aby každá nová regulatorní aktivita směřovala k podpoře klimatické odolnosti a nezatížila pojišťovací sektor nežádoucím a neodůvodněným způsobem. Jde o to, aby pojistitelé mohli nadále plnit svoji důležitou úlohu.

IE, resp. evropští pojistitelé, vítají tu skutečnost, že taxonomie EU pro udržitelné činnosti[1], jež nabyla platnosti v červenci 2020, uznává, že neživotní pojištění a zajištění významně přispívají k adaptaci na klimatickou změnu. Podle IE je ale podstatné zajistit, aby kritéria aplikovaná v taxonomii na neživotní pojištění zachycovala celý rozsah angažovanosti pojistitele a nezaměřovala se výhradně na cenové signály a produktové charakteristiky, ale aby rovněž umožňovala vzít v úvahu preventivní opatření v celém podniku. U příslušných hodnotících kritérií je životně důležité brát zřetel na data, jež mají rozhodující postavení v podnikatelských modelech pojistitelů. I když kritéria pro hodnocení přijatá Evropskou komisí mohou mít eventuálně určité nedostatky (hlavně v oblasti sdílení dat), tak by měla určitě poctivě odrážet udržitelnou povahu byznysu neživotních pojistitelů, což je důležité pro potenciální investory.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Melounoví aktivisté útočí…


Co by měli dělat politikové?

Politikové na různých úrovních mají samozřejmě kruciální roli při podpoře klimatické odolnosti, a to jak při posilování adaptace na změnu klimatu, tak při zmírňování jejích účinků. Na prvním místě je nutné snižovat emise skleníkových plynů za účelem co možná nejvíce omezovat klimatickou změnu a naplnit cíle Pařížské dohody. V tomto ohledu evropští pojistitelé podporují ambiciózní Evropský zelený úděl (European Green Deal) jako významný krok směrem k tomuto cíli a jako krok k udržitelnějšímu hospodářství EU.


[1] NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Text s významem pro EHP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články