GFIA k udržitelnosti. Jaká jsou největší globální rizika?


			GFIA k udržitelnosti. Jaká jsou největší globální rizika?
14.7.2021 Zahraničí

Ve výroční zprávě Insurance Europe (IE) jsou analyzována vybraná témata, která významně ovlivňují a budou ovlivňovat činnost evropských pojistitelů. Prostor dostala také Globální federace asociací pojišťoven (Global Federation of Insurance Associations - GFIA), jejímž je IE členem. Využila jej k prezentaci problematiky udržitelnosti

Nejpravděpodobnější rizika v roce 2021

Don Forgeron, prezident GFIA, jinak též prezident a výkonný ředitel Kanadské kanceláře pojistitelů, uvádí svůj „názor“ na problematiku udržitelnosti využitím některých poznatků ze Zprávy Světového ekonomického fóra o globálních rizicích v roce 2021, v nichž jako nejpravděpodobnější byla vymezena globální rizika v tomto pořadí:

 • extrémní počasí,
 • selhání či nedostatky při realizaci opatření v oblasti klimatu,
 • škody na životním prostředí způsobené člověkem,
 • infekční nemoci,
 • škody na biodiverzitě.

Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že čtyři z pěti nejpravděpodobnějších globálních rizik se týkají životního prostředí a tři z těchto pěti mají také největší potencionální dopady. V zásadě nejde o nic nového. Podle Forgerona bylo „extrémní počasí“ největším rizikem z hlediska pravděpodobnosti v posledních pěti letech. Pokud jde o selhání při realizaci opatření v oblasti klimatu (de facto opatření ke zmírňování klimatické změny), tak toto riziko bylo na druhém místě v posledních třech letech.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Melounoví aktivisté útočí…


Pojistitelé jsou si vědomi rizik spojených s klimatem; oceňují je a vydávají varování. Krytí a řízení rizik jsou podle Forgerona byznys pojistitelů a oceňování materiálních rizik spojených s klimatem a konstrukce nových adaptačních a zmírňujících opatření jsou jádrem podnikatelského modelu mnoha pojistitelů. Forgeron je názoru, že GFIA, jejíž členové produkují zhruba 90 % světového pojistného, je tou správnou institucí, která může dodat potřebné odborné znalosti ve prospěch přechodu na udržitelnou ekonomiku.

Zapojení G20

Pojistitelé napříč světem považují podle Forgerona za závazek nadále zvyšovat své významné úsilí za tím účelem, aby globální ekonomika byla udržitelnější. Jako globální federace je GFIA aktivní ve všech oblastech udržitelnosti, v nichž pojistitelé a zajistitelé působí. Mimo příslušné adaptace a pojišťování extrémních klimatických událostí vyvolaných změnou klimatu pojistitelé berou rizika z titulu změny klimatu v úvahu i v oblasti investování.


Mohlo by vás zajímat: ČAP Insurance talk: U mikrofonu Luciano Cirinà


Navíc, investicemi pojistitelů a zajistitelů jsou přímo financovány environmentální aktivity a podporován přechod k udržitelnější ekonomice, a to z důvodu zmírňování klimatických rizik. Forgeron též zmiňuje, že GFIA dlouhodobě spolupracuje s jednotlivými předsednictvími G20 v oblasti odolnosti a udržitelnosti. GFIA proto uvítala vůdcovství, jež demonstrovali ministři financí G20, kteří ve svém komuniké z dubna 2021 zdůraznili, že řešení klimatické změny, podpora environmentální ochrany a mobilizace udržitelných financí jsou rozhodující akce pro obnovu ekonomiky po pandemii COVID-19 a pro vytvoření udržitelnějších ekonomik a společností.

Odpovědi na konzultace a vlastní iniciativy GFIA

Forgeron upozornil i na tu skutečnost, že GFIA se pravidelně zapojuje do konzultací organizovaných IAIS (Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví) a OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a předkládá jim své odpovědi a stanoviska. Například nedávno GFIA odpověděla na konzultaci IAIS ohledně zveřejňování finančních informací a dohledu nad klimatickými riziky.


Mohlo by vás zajímat: Lukáš Kovanda: Tornádo bude třetí nejnákladnější pojistnou událostí v historii ČR


GFIA však samozřejmě realizuje i svoji vlastní činnost v oblasti udržitelnosti. V září 2020 publikovala své stanovisko k problematice přizpůsobování se a zmírňování změn klimatu a v prosinci 2020 vydala stanovisko ke kapacitě pojistitelů jako udržitelných investorů. Pokud jde o kapacitu pojistitelů jako udržitelných investorů, tak GFIA v daném dokumentu vyložila úlohu, kterou mnozí pojistitelé a zajistitelé již hrají v oblasti udržitelného financování.

Pojistitelé a zajistitelé:

 • podporují zelené aktivity a příslušnou transformaci nákupy aktiv a vydáváním obligací spojených s udržitelností,
 • využívají svou akcionářskou sílu k zapojení těch podniků, do nichž investují z důvodů spojených s klimatem,
 • integrují ESG (environmentální, sociální a governance) faktory do svého systému správy a řízení (governance) a do investičních strategií,
 • zapojují se do udržitelných finančních iniciativ, jako jsou Principy zodpovědného investování (Principles for Responsible Investments), Principy OSN pro udržitelné pojištění (UN Principles for Sustainable Insurance) atd.

Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Stávka lidstva proti rozumu


Tento široce zaměřený dokument GFIA obsahuje rovněž návrhy k řešení stávajících omezení, pokud jde o dostupnost dlouhodobých investic. Mezi tyto návrhy patří:

 • stanovit adekvátní cenu na emise skleníkových plynů nebo využít jiné nákladové mechanismy k poskytnutí motivací producentům emisí, aby redukovali své emise. Modernizací infrastruktury veřejného sektoru je třeba snížit emise uhlíku; tím by se rozšířily možnosti udržitelného investování pro pojistitele a zajistitele,
 • zavést regulatorní opatření jako je např. zelená taxonomie, jež jsou vhodná pro regionální a lokální potřeby, a dát do pořádku překážky dlouhodobého investování, jež brzdí širší zapojení pojistitelů a zajistitelů. To je lepší než zavádět umělé investiční pobídky založené na zelených kvalifikacích (předpokladech),
 • zvýšit finanční gramotnost a chápání udržitelnosti všemi občany.

Forgeron uzavírá text konstatováním, že klimatická rizika jsou komplexní, mezioborová a globální. Pojistitelé musejí sehrát určitě klíčovou roli, ale akce je nyní potřebná ve všech sektorech a na všech úrovních vládnutí za účelem prevence, zmírňování a přizpůsobení se klimatickým rizikům, jež pojistitelé upisují.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články