Jak na pandemické riziko?


			Jak na pandemické riziko?

Jedním z témat výroční zprávy Insurance Europe je logicky i téma pojištění a pandemie, resp. hledání odpovědi na otázku, jak se připravit na budoucí pandemii a jaká pojistná řešení lze vyvinout, aby mohlo být alespoň částečně kryto riziko příští pandemie.

Specifika pandemického rizika

Ve výroční zprávě IE se této problematice věnoval Frédéric de Courtois, viceprezident IE a generální ředitel Generali Group. Úvodem zdůraznil, že dopady pandemie na jednotlivce, podniky a společnost vyvolaly též debatu o tom, v jakém rozsahu pojišťovnictví kryje škody související s pandemií, a ještě obecnější diskuzi o rozsahu, v jakém může pojištění krýt pandemické riziko. Tato diskuze se rozproudila na národní i na nadnárodní úrovni.  Pandemické riziko představuje podle viceprezidenta IE výzvu pro pojistitelnost, protože pandemie ze své podstaty zasahuje globálně a potenciálně mnoho jednotlivců a ekonomických sektorů najednou. Pandemické riziko se liší od rizik, jež jsou pojistitelná, tj. neprojevují se všude a naráz. To znamená, že pandemické riziko brání diversifikaci a uplatnění mechanismu sdílení rizika.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 137 mld. Kč


Z toho lze odvodit, že pojištění velkých skupin pro případ pandemie nelze provést toliko při spoléhání se výhradně na principy pojištění a na zdroje pojišťovacího průmyslu. Pandemické riziko se tak řadí mezi podobná potenciálně velká rizika, jako jsou přírodní katastrofy nebo terorismus, která vyžadují partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem vynalézt inovativní řešení. Nicméně je důležité poznamenat, že přírodní katastrofy a terorismus nemají ale takovou globální povahu, která je inherentní pandemickému riziku. Potenciální škody rezultující z přírodních katastrof a terorismu jsou ve srovnání s pandemií mnohem nižší a také lze u nich realizovat diversifikaci.

I přes problémy s pojistitelností pandemického rizika, není podle viceprezidenta IE na druhé straně nepoznaným územím modelování rizik vyvolaných pandemií. Pandemické riziko bylo modelováno v pojišťovnictví při používání nástrojů pro oceňování rizik, aby byly zmapovány jisté scénáře a jejich očekávané důsledky a umožněno poměrně přesně predikovat šíření této nemoci.  


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Houmofisová“ sociální abstinence


Obecně o pojistitelnosti

Pozitivní je, že za účelem edukace veřejnosti zařadila IE do své výroční zprávy i teoretickou vložku týkající se pojistitelnosti.

Co je pojistitelné?

Při posuzování pojistitelnosti rizika musí být zvážen soubor podmínek. Riziko je pojistitelné, jestliže je:

  • definovatelné a finančně měřitelné,
  • nahodilé a samostatné (nezávislé),
  • je možné vytvořit rizikový pool (tj. sdílet riziko či podílet se na riziku), ve kterém může být riziko sdíleno a diversifikováno za ekonomicky férových podmínek.

Pojistitel pak může za riziko kalkulovat poctivé pojistné, které bude dostačující pro krytí budoucích škod, pokud jde o jeho podíl na riziku, a které bude dostupné pro spotřebitele.

Možnost ocenění rizika závisí ponejvíce na tom, zda existuje přiměřeně dlouhá historie škod a zdroje dat, z nichž lze kalkulovat průměrnou výši a četnost budoucích škod. Riziko velkých katastrofických škod je limitované a finanční dopad takových škod není tak významný, aby si je pojišťovací sektor nemohl dovolit uhradit.


Mohlo by vás zajímat: Nevyjasněné okolnosti otravy řeky Bečvy


Pandemické riziko v praxi

Další zvláštnost pandemického rizika spočívá podle Frédérica de Courtoise v tom, že v případě COVID-19 nevznikly ekonomické škody primárně ze samotné pandemie, ale vznikly tím, že vlády přijaly opatření ke zmírnění dopadu viru na populaci. Tento aspekt kromě globální povahy pandemie odlišuje pandemické riziko od jiných katastrofických rizik. Pandemické riziko je úzce spojeno s politickými rozhodnutími a může jimi být ještě zhoršeno.

V průběhu pandemie bylo ovšem pojištění předmětem diskuze nejen ohledně ekonomických škod rezultujících z rozsáhlého přerušení podnikatelské aktivity, ale též co se týče toho, zda je pandemické riziko pojištěno, případně v jakém rozsahu, či nepojištěno v rámci jiných typů pojištění.  

Přes zásadní problém s pojistitelností pandemického rizika evropští pojistitelé přece jen pojišťují jisté prvky tohoto rizika u řady pojistných odvětví či typů pojištění. Pandemické riziko se může objevit v rozvaze pojistitelů nabízejících:

  • pojištění obecné odpovědnosti,
  • pojištění odpovědnosti lékařů, pojištění (jiné) profesní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti,
  • cestovní pojištění,
  • pojištění pro případ zrušení akce,
  • úvěrové pojištění,
  • životní pojištění.

Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Pojistná řešení pro budoucnost

Pojišťovnictví má podle výše zmíněného prezidenta IE povinnost sehrát svoji roli při hledání funkčního řešení, aby pomohlo společnosti a ekonomice se lépe připravit na budoucí pandemie. V této souvislosti má kardinální význam informace, že IE se ihned po vypuknutí pandemie zapojila do diskuzí ohledně budoucích pojišťovacích řešení a přispěla k tvorbě zásadního dokumentu EIOPA, v němž jsou prezentovány možná řešení a zkoumána jejich proveditelnost. Podrobný článek týkající se opcí EIOPA (http://www.opojisteni.cz/legislativa/evropska-legislativa/eiopa-opce-k-pojisteni-pro-pripad-pandemie/c:19414/) k pojištění pro případ pandemie byl na tomto portálu oPojištění.cz již zveřejněn, takže není třeba se k tomu zde vracet. Snad lze na úplný závěr jen podtrhnout, že pojištění pandemického rizika, resp. jeho části, je možné jen při spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články