Nečekaný návrh změny zákona přidává definici úrazu. Jaký bude dopad na klienty?


			Nečekaný návrh změny zákona přidává definici úrazu. Jaký bude dopad na klienty?

Do mezirezortního připomínkovacího řízení zamířil nový návrh zákona o povinném ručení. Překvapením pro odborný trh se ale stala část rozšiřující občanský zákoník v části úrazového pojištění. 

Definice pojmu úraz

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, obsahuje bod 19.: Na konci § 2844 se doplňuje věta „Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.“.

Připomeňme, že paragraf 2844 v současnosti zní „Z úrazového pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši ujednané ve smlouvě, došlo-li k úrazu pojištěného.“ Nově tak předkladatel doplňuje výklad použitého termínu úraz. Občanský zákoník od data své účinnosti definici úrazu neobsahoval a jednalo se o záměr.


Mohlo by vás zajímat: Jiří Střelický: ČSOB Pojišťovna má za sebou nejúspěšnější rok v historii


Zákoník nahradil části zákona o pojistné smlouvě (37/2004 Sb.) Právě v něm bylo ještě před 10 lety uvedeno v § 60 (Základní ustanovení pro úrazové pojištění):

  • Z úrazového pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši stanovené v pojistné smlouvě, došlo-li k úrazu pojištěného. Úrazové pojištění lze sjednat jako pojištění škodové nebo pojištění obnosové.
  • Úrazem se pro účely tohoto zákona rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání soukromého pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.

Důvodová zpráva

Zdůvodnění návrhu doplnění Občanského zákoníku je popsáno v důvodové zprávě následovně:

„V praxi se objevují tendence považovat sebevraždu za riziko spadající do pojištění pro případ úrazu nebo nemoci s odůvodněním, že příčinou smrti v případě sebevraždy je vždy úmyslné poškození zdraví. To však odporuje podstatě pojištění úrazu. Riziko sebevraždy z hlediska nároku na pojistné plnění se zmiňuje pouze v rámci právní úpravy životního pojištění, a to v § 2837 občanského zákoníku. Protože tento zákoník nepřevzal obecnou definici úrazu z § 60 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě, kde bylo jednoznačně vyjádřeno, že se jedná o náhlé a neočekávané působení sil, otevřel se prostor pro výše zmíněné tendence podřazovat sebevraždu pod úraz. Tím by se ve veřejnoprávní úpravě neživotního pojištění rozšiřoval jeho rozsah o riziko, které patří do životního pojištění. Aby se tomu předešlo, doporučuje se tuto obecnou definici do zákona doplnit."


Mohlo by vás zajímat: Nové pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (část 1.): Vymezení pojmů


Z odůvodnění plyne, že cílem změny je vymezit definici a zúžit ji pouze na určité příčiny působení vnějších sil. Tedy ustanovení má být kogentní, bez možnosti úpravy ze strany pojistitele. Tento cíl ale ve výsledku přinese zhoršení rozsahu úrazového pojistného krytí pro spotřebitele.

Úraz není pouze „střet, náraz a pád“

Současný stav bez závazné definice úrazu umožňuje pojišťovnám pokrýt i události, které se do popisu „neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli“ nevejdou. Uveďme některé příklady z aktuálních pojistných podmínek pojišťoven, které rozšiřují zákonem navrženou „úzkou“ definici.

  • Otravy. Ať již potravinou nebo chemickou látkou, ať již požitím nebo nadýcháním.
  • Elektřina. Může se jednat o zásah elektrickým proudem ze zásuvky nebo úder blesku.
  • Topení či utopení. Také se nejedná o vnější sílu, ale do úrazu již standardně patří.
  • Vnější vlivy prostředí. Působení vnějších vlivů není síla, ale každá definice pojišťoven zahrnuje působení vysokých i nízkých teplot, které mohou způsobit popálení, omrznutí, úpal, dehydrataci atd.
  • Přecenění vlastních sil. Pokud se někdo o své vůli rozhodne v noci přeplavat řeku, přejít poušť bez dostatku vody atd., není to neočekávaná, ale spíše jistá událost. I tuto okolnost pojišťovny do definice zahrnují.
  • Sebevražda. Pokud někdo skočí z mostu, oběsí se, zastřelí se atd., jde o smrt následkem vnějších příčin, tedy úraz, který si pojištěný přivodil sám. I sebevraždu mohou pojišťovny do definice zahrnout po určité době od počátku pojištění a finančně chránit pozůstalé.
  • Působení vlastní síly závislé na vůli. Toto rozšíření definice úrazu je výjimečné, přesto na trhu existuje. Pojišťovna plní, když například u pojištěného při stěhování skříně (vědomý a plánovaný úkon) dojde k poškození ploténky, svalu, šlachy atd.

Nic z tohoto seznamu navržená definice nezahrnuje. Pokud tedy předkladatel považuje ustanovení za kogentní, aby dosáhl cíle vyjádřeného v důvodové zprávě, pak definice vede k výraznému zúžení pojištěných událostí. Pokud je ustanovení myšleno jako dispozitivní, pak je zbytečné do zákona uvádět. 100 % pojišťoven s nabídkou úrazového pojištění má v podmínkách definici úrazu.


Mohlo by vás zajímat: Nezávislost poradců z pohledu šíře portfolia


Autorita Mezinárodní klasifikace nemocí

Základním dokumentem, který definuje nemoci a úrazy, je Mezinárodní klasifikace nemocí. Klasifikace rozděluje všechny zdravotní poruchy do několika kapitol.

Z pohledu následku úrazu jsou důležité kapitoly S a T (Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin) . Najdeme zde poranění, popáleniny, poleptání, omrzliny, kousnutí, otravy atd. Z pohledu příčiny úrazu jsou zde kapitoly V a Y (Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti), které pokrývají nehody, pády, utonutí, vystavení se ohni a kouři, přetížení, napadení (útoky), sebevraždy nebo válečná zranění.


Mohlo by vás zajímat: Ředitelka Asociace malých a středních podnikatelů hovoří s CEO Slavia pojišťovny


Z mezinárodně uznávané klasifikace je dobře vidět, jak velká je množina působení vnějších vlivů na organismus, jaké mohou být vnější příčiny a jaké jejich následky. Pojišťovny postupují v souladu s mezinárodní klasifikací a neomezují plnění za úraz pouze na „střet, náraz a pád“, ale přidávají i další události, které běžný spotřebitel očekává v definici úrazu. Zde dodejme, že nařízení POG nutí pojistitele konstruovat produkty tak, aby byly v souladu s očekáváním cílového segmentu. Pokud by pojišťovny omezily definici úrazu pouze na události definované návrhem změny zákona, porušily by principy požadované nařízením POG.

Další vývoj

V současné době běží připomínkovací řízení. Jeho účelem je získat zpětnou vazbu od jednotlivých stran. Je pravděpodobné, že zejména pojistitelé a spotřebitelské organizace navrhnou vyškrtnutí definice úrazu z návrhu zákona.

Martin Podávka

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články