Marek Jankovič pro Pojistný obzor: Nízká finanční gramotnost je zásadní problém


			Marek Jankovič pro Pojistný obzor: Nízká finanční gramotnost je zásadní problém
20.12.2016 Rozhovory

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s více než 185letou bohatou tradicí. Spravuje téměř osm milionů pojistných smluv a její tržní podíl na domácím trhu dosahuje 23,1 %. Generálního ředitele Marka Jankoviče se Pojistný obzor zeptal na zhodnocení současného vývoje ve sféře pojišťovnictví.

Děkuji vám, pane řediteli, že jste si udělal čas pro otázky Pojistného obzoru. Máte velké zkušenosti se slovenským pojišťovnictvím, jak byste ho porovnal s českým trhem?

Rozdíl mezi českým a slovenským trhem je především ve velikosti. Z toho potom pramení další odlišnosti. Česká ekonomika je více než dvakrát větší než slovenská. Tomu odpovídá jak velikost pojistného trhu, tak úroveň konkurence. Ta je na českém trhu daleko větší. S tím také souvisí širší portfolio produktů, rozdílná distribuce, ale také regulace. Regulace je v České republice o pár kroků napřed, a to například i kvůli novele občanského zákoníku nebo regulaci v oblasti provizí v životním pojištění. Na Slovensku se pak bohužel připravuje legislativa, která sektor pojišťovnictví zatíží dalším odvodem. Společné je potom to, že na Slovensku i v ČR si lidé pojišťují hlavně neživotní rizika, ve vyspělejších státech je to naopak. Jejich obyvatelé se více zaměřují na životní pojištění a doplňkové služby s ním související. Ty se u nás rozvíjí o něco pomaleji. 

 

A jak vnímáte roli českého pojišťovnictví v kontextu turbulencí globální ekonomiky? Jaké jsou podle vás klíčové problémy, se kterými se musí pojišťovnictví u nás potýkat?

Český pojistný trh je dlouhodobě stabilní, pojišťovny působící v ČR jsou ve většině silné, solventní společnosti, které jsou schopné dostát svým závazkům. Dá se tak říci, že jsou pro ekonomiku určitou jistotou, a to zejména v případě rozsáhlých přírodních kalamit, které se v posledních letech v České republice objevují stále častěji. Náš pojistný trh se ale samozřejmě potýká i s řadou problémů. V první řadě bych zmínil legislativu. V poslední době čelí pojišťovny doslova legislativní smršti, valí se na nás řada nových požadavků, které musíme implementovat. To vše pro pojišťovny znamená nejen poměrně vysoké finanční investice a velkou administrativní zátěž, ale stojí nás to především čas, který bychom mohly věnovat dalšímu zlepšování produktů a služeb. Jako problém vnímám i pokračující trend poklesu na trhu životního pojištění, a to zejména klesající počet nově uzavíraných smluv. Důvodů je několik. Trh životního pojištění je výrazně regulovaný a z Evropy přichází další legislativa a směrnice. V posledních letech se objevila řada kauz nepoctivých finančních zprostředkovatelů, a vznikla tak jistá nedůvěra klientů vůči produktům životního pojištění. Svou roli pak hraje i úroveň finanční gramotnosti, kde jsou stále ještě velké rezervy. Řada lidí tak životní pojištění jako dlouhodobý nástroj ochrany před riziky podceňuje.

 

Pojišťovnická veřejnost pečlivě sledovala vývoj novel zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a zákona o pojišťovnictví. Jak byste charakterizoval výsledek?

Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích je reakcí na to, k čemu docházelo na pojistném trhu, tedy na přetáčení smluv životního pojištění. Provize by měla finanční zprostředkovatele motivovat nejen k uzavření pojistné smlouvy, ale především k tomu, aby měli zájem na jejím dalším trvání. Mám tedy za to, že rozložení výplaty provize do delšího období a stanovení nových zásad pro výplatu odkupného pomůže trh životního pojištění kultivovat a podpoří stabilitu a delší životnost smluv životního pojištění. A to vše je především v zájmu klientů. Zákon o pojišťovnictví, implementující evropskou směrnici Solvency II, sice pro pojišťovny znamená zvýšené náklady na implementaci, ale v principu je to v oblasti moderního řízení rizik krok dobrým směrem. 

 

Evropské pojišťovnictví bude ovlivněno směrnicemi IDD a PRIIPs. Jak vnímáte tyto regulace? Co podle vás trhu přinesou?

Důraz na srovnatelnost informací, sjednocení ochrany spotřebitele nebo zvýšené nároky na osoby působící ve finančním sektoru mohou přispět k další kultivaci trhu. Otázkou však zůstává jejich uvedení do praxe. Pokud by to znamenalo další dokumenty, které budou muset finanční instituce předkládat klientům, výsledkem bude jen administrativní zátěž pro firmy a pro klienta to v podstatě Pojistný obzor 2016/4 5 nemusí mít žádnou další přidanou hodnotu. Jinými slovy je tu i riziko, že přehlednost a srozumitelnost se může s růstem nároků značně snižovat.

 

Ochrana klienta je dnes v podstatě klíčová mantra, která nejen pojistný trh ovlivňuje ze všech stran. Jak vnímáte tuto problematiku?

Můj názor je, že současná legislativa dostatečně pokrývá potřeby jak pojistitelů, tak spotřebitelů. Ochrana spotřebitele je samozřejmě důležitá a je dobré se jí neustále věnovat. Koneckonců i Česká asociace pojišťoven přišla před časem s řadou samoregulačních mechanizmů, z nichž většina z nich jde právě směrem k větší ochraně spotřebitele. Velký otazník však visí nad tím, jak najít tu správnou míru. Jak jsem již zmínil v předchozí odpovědi, v poslední době je bohužel toto téma vnímáno spíše jako tvorba dalších formulářů a dokumentů, které jsou pojistitelé povinni klientům předkládat. Pojišťovny jsou pak nuceny zavalovat zákazníky řadou informací a materiálů a přes veškerou snahu poradců klienti v takovém množství dat často ztrácejí přehled o tom, co je opravdu podstatné. Podle mě by cesta měla vést spíše přes zjednodušování procesů a dokumentů a zvyšování finanční gramotnosti.

 

Jak vidíte budoucnost životního pojištění?

Životnímu pojištění se u nás v poslední době sice příliš nedaří, i přesto však můžeme pozorovat určité pozitivní trendy. Tím hlavním je odklon od investic směrem k zajištění rizik. V minulosti tvořila investiční složka převážnou část pojistného, dnes tomu tak již není a tato složka často tvoří méně než čtvrtinu pojistného. Zbytek, tedy zhruba 75 % až 80 %, si klienti platí za krytí rizika. A to považuji za dobrý vývoj. Klienti si sjednávají pojištění, která je kryjí proti následkům úrazu nebo nemoci, a to i proti těm závažným.

 

Rovněž povinné ručení bude muset projít určitou proměnou, jak vidíte vývoj tohoto produktu?

Klíčovou roli bude hrát vývoj legislativy. Očekávám zejména změny v souvislosti s novelou zákona č. 168/1999 Sb., která bude nově upravovat rozsah a podmínky povinného ručení. Novela s sebou logicky přinese nové povinnosti jak pro klienty, tak pro pojišťovny. Jejich dopady lze však v tuto chvíli predikovat jen obtížně, protože konečná podoba zákona je ještě neznámá. V produktové oblasti je určitým trendem poptávka po komplexním řešení. Mám tím na mysli propojení pojištění, asistenčních služeb a likvidace škod tak, aby bylo zajištěno co nejrychlejší a pro klienta co nejpohodlnější vyřešení škody. Z pohledu vývoje nehodovosti a frekvence škod se dá v budoucnu očekávat pokles vzhledem k tomu, že nové automobily jsou vybavené sadou aktivních zařízení na ochranu před nárazem. Diskutovaným tématem současné doby jsou také autonomní vozidla. Ta mohou mít v budoucnu výrazný vliv na podobu povinného ručení. Pojištění autonomních vozidel se totiž přesunuje z oblasti povinného ručení do pojištění odpovědnosti výrobce.

 

Jak hodnotíte finanční gramotnost Čechů?

Nízká finanční gramotnost je v našem regionu poměrně zásadním problémem. V této oblasti sice bylo již uděláno hodně užitečného, přesto se situace zlepšuje jen velmi pomalu. A to je také jedna z bariér větší penetrace pojištění na našem trhu. Kvůli nízké úrovni finanční gramotnosti totiž řada lidí nevnímá pojištění jako nástroj ochrany před riziky, ale spíše jako nutné zlo. A to je potřeba změnit. 

 

V jaké formě se nachází Česká pojišťovna? Co nového vás čeká v roce 2017?

Česká pojišťovna je v dobré kondici. I přes silný tlak konkurence si držíme pozici lídra na našem trhu, máme dlouhodobě silnou obchodní pozici a vykazujeme solidní zisk. O stabilitě České pojišťovny svědčí i výborný rating, který nám nedávno udělila mezinárodní ratingová agentura A.M.Best. Rating byl navíc udělen se stabilním výhledem. Daří se nám především v neživotním pojištění. Tahounem je pojištění motorových vozidel a podnikatelů, kde se nejvíce projevuje zlepšení kondice české ekonomiky.

Zlepšujeme se v povinném ručení i v havarijním pojištění. Jisté rezervy jsou potom v oblasti životního pojištění. To je ale dáno zejména vývojem v dožití smluv v našem portfoliu a také situací na trhu. I v příštím roce se chceme soustředit především na moderní technologie, digitalizaci procesů a bezpapírovou komunikaci. Naše snaha směřuje k neustálému zvyšování komfortu pro naše klienty, k zefektivnění a hlavně ke zrychlení likvidace pojistných událostí a k pozitivní zákaznické zkušenosti.

 

Jaká je vaše hlavní vize, se kterou Českou pojišťovnu vedete, a daří se vám ji naplňovat?

Všechny naše aktivity směřují k tomu, abychom byli schopni nabízet klientům špičkové produkty a služby a budovali loajalitu našich klientu přes pozitivní zákaznickou zkušenost. Cílem je posilovat v segmentech, kde je možné dosáhnout solidní úrovně ziskovosti a udržet pozici v těch ostatních. Soustředit se tak chceme zejména na občanské neživotní pojištění, kde přicházíme s novým konceptem produktů, na pojištění motorových vozidel a asistenci. Silné postavení chceme udržet i v pojištění municipalit a v oblasti malých a středních podniků. Jen letos jsme úspěšně zvládli celou řadu věcí a posunuli se o velký krok kupředu. Představili jsme několik produktových novinek a používání vlastních dronů v likvidaci významně usnadnilo prohlídky místa škody, a tím zefektivnilo a zkrátilo dobu jejího vyřízení. Zavedení biometrických podpisů na všech našich pobočkách zrychlilo obsluhu klientů a zvýšilo jejich pohodlí v procesu sjednání smlouvy. Poslední novinkou je pak on-line chat, který je k dispozici na našich webových stránkách. 

 

Jaká „vlastnost“ pojišťovny určuje tu pomyslnou úzkou hranici mezi úspěchem a neúspěchem?

V současné době už nízká cena není tím jediným, čím pojišťovny bojují o klienty. V prostředí silné konkurence se pojišťovny zaměřují na zvyšování kvality poskytovaných služeb a rychlost likvidace. Sílí tlak na klientskou spokojenost. Pozitivní zákaznická zkušenost je pro nás opravdu důležitá. Pro klienta je v jeho vztahu k pojišťovně většinou klíčovým momentem likvidace pojistné události. V tu chvíli se buď přesvědčí, že si vybral dobře, nebo při nejbližší příležitosti pojistitele změní. My jsme si toho vědomi, a proto nás zajímá, jak byl klient s průběhem likvidace spokojený. Měření klientské spokojenosti je dnes již standardem, my ale jdeme ještě dál. Například v likvidaci škod z pojištění motorových vozidel je likvidátor odměňován i na základě toho, jak klient ohodnotí jeho práci. Zkrátka, aby byla pojišťovna v silně konkurenčním prostředí úspěšná, musí v případě potřeby poskytnout klientovi službu rychle, kvalitně a odborně. A to my umíme.

 

Jste samozřejmě velmi pracovně vytížený, přesto, když máte chvíli volna, jaké jsou vaše oblíbené koníčky?

Volného času je skutečně málo. První rok v Praze a v České pojišťovně byl složitý. Poznat tak velkou firmu je náročné, a tak jsem trávil většinu času prací. Po určité době si věci začaly pomalu sedat a já už začínám mít i nějaký čas pro sebe. Volné chvíle trávím většinou s knížkou nebo cestováním. Rád čtu detektivky, můj oblíbený autor je Ed McBain. Doma mám slušnou sbírku jeho knih. Co se týká sportu, oblíbil jsem si potápění a rád si zahraju golf.

 

Autor: Mgr. Jan Cigánik
šéfredaktor Pojistného obzoru

 

Kompletní vydání čtvrtého Pojistného obzoru v roce 2016 naleznete zde.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články