Ničivé požáry v Austrálii a role pojišťovnictví


			Ničivé požáry v Austrálii a role pojišťovnictví
15.5.2020 Škody, Zahraničí

Za období od 8. listopadu 2019 do 13. ledna 2020 obdrželi australští pojistitelé 13 750 oznámení o škodách v souhrnné odhadované výši 1,34 mld. AUD. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.  


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


Rozsáhlé požáry hlavně v jihovýchodní části Austrálie zasáhly koncem roku 2019 a v lednu 2020 plochu přes 180 000 km². Podle dostupných zdrojů1 bylo zničeno přes 2500 budov a zemřelo 33 lidí. Tato čísla nejsou v žádném případě konečná, protože např. řada osob je nezvěstných. Tuto katastrofu ilustruje odhad, že požáry se přímo či nepřímo dotkly více než tří čtvrtin obyvatel Austrálie, tj. cca 18 mil. lidí. Příčinou požárů byly rekordně vysoké teploty a sucho v předešlém období a jejich likvidaci pak znesnadňoval silný vítr.

Vysoké škody způsobené požáry vyvolaly v Austrálii úctyhodnou vlnu solidarity a pomoci a finanční prostředky zaslalo rovněž mnoho dárců z jiných zemí světa. Dopady požárů mají politické souvislosti. Řeší se, zda reakce vládních orgánů nemohla být rychlejší a pružnější či zda nemohla být lepší prevence, a zkoumá se, jak čelit budoucím katastrofám. Na druhé straně se všeobecně oceňuje odhodlané nasazení záchranných složek, práce profesionálních i dobrovolných hasičů a mnoha jiných osob, včetně pojišťováků. A právě australskému pojišťovnictví a jeho výkonu při likvidaci pojistných událostí je věnován tento článek.


Mohlo by vás zajímat: Jak se pojišťovny dívají na koronavirus a životní pojištění?


Základní charakteristika australského pojišťovnictví

Základní představu o australském pojišťovnictví lze získat z informací zveřejněných asociací Insurance Council of Australia (Rada pojišťoven Austrálie, dále jen „Rada“), která zastupuje zájmy neživotních pojišťoven a zajišťoven. Jde o významnou asociaci, neboť její členové produkují okolo 95 % celkového předepsaného pojistného v segmentu neživotního pojištění. Neživotní pojišťovny jsou důležitou součástí systému finančních služeb v Austrálii. Hrubé předepsané pojistné představovalo k 30. září 2019 cca 49,4 mld. AUD2 a aktiva dosáhla výše 128,3 mld. AUD. V australském pojišťovnictví nalezlo práci 60 000 osob. Každý pracovní den je na pojistných plněních v průměru vyplaceno zhruba 155,1 mil. AUD.

Členové Rady nabízejí pojistné produkty jak jednotlivcům (např. pojištění budov, pojištění domácnosti, cestovní pojištění, pojištění motorových vozidel), tak podnikatelům (např. pojištění obecné odpovědnosti, pojištění odpovědnosti za výrobek, pojištění profesní odpovědnosti, pojištění majetku podnikatelů, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti / managementem společnosti).


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 1Q 2020


Rada je členem GFIA (Global Federation of Insurance Associations – Globální federace asociací pojišťoven), která se prezentuje jako organizace sloužící potřebám spotřebitelů ze všech kontinentů, chránící zájmy pojišťovnictví a podporující jeho globální rozvoj. To značí, že Rada sleduje vývoj mezinárodní regulace a má možnost předkládat k návrhům mezinárodních regulatorních organizací prostřednictvím GFIA vlastní stanoviska.

Oficiální statistiku neživotního pojištění vydává čtvrtletně Australian Prudential Regulation Authority (Australský orgán pro obezřetnou regulaci). Vybrané výsledky za první tři čtvrtletí roku 2019 obsahuje tabulka 1. Tato statistika pochopitelně nezahrnuje pouze členy Rady, ale všechny neživotní pojišťovny, které v této zemi na základě povolení provozují pojišťovací činnost. Ukazuje se např., že přírůstek pojistného byl ve sledovaném období poměrně solidní, stejně jako výnos z čistých aktiv či škodní poměr. Obecně lze konstatovat, že australské neživotní pojištění bylo k 30. září 2019 v dobré kondici.

Tabulka 1 Hlavní výsledky australských neživotníchAustralské pojišťovnictví v mezinárodním srovnání

Stručnou analýzu postavení australského pojišťovnictví v mezinárodním srovnání je účelné zahájit podle hrubého předepsaného pojistného. Z tabulky 2 plyne, že tempo růstu předepsaného pojistného bylo v Austrálii v roce 2017 i 2018 záporné, tedy bylo nižší než světový průměr a přírůstky v USA, Kanadě a v Číně.

Výjimkou byla snad jen EU, kde v roce 2018 zůstala hodnota předepsaného pojistného na úrovni roku 2017. Austrálie se v roce 2018 podílela na světovém pojistném 1,52 %. Pro srovnání je účelné uvést, že podíl ČR představoval 0,14 %.

Ukazatel celková pojištěnost (viz tabulka 3) vyjadřuje vyspělost pojistného trhu. Jde o podíl hrubého předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu v běžných cenách. Pokud jde o Austrálii, v roce 2018 byla její celková pojištěnost 5,58 %, tj. zůstala mírně pod světovým průměrem. Na druhé straně nebyla nijak výrazně daleko od německého pojistného trhu, který vykázal celkovou pojištěnost ve výši 6,03 %. Ovšem odstup od Spojeného království, USA a Kanady byl již větší.

Ze srovnání celkové pojištěnosti v ČR a Austrálii plyne, že v Austrálii byla zhruba dvakrát vyšší. Naprosto odlišná je pozice Austrálie v neživotním pojištění. Zde celková pojištěnost v roce 2018 překonala jak světovou průměrnou úroveň tohoto ukazatele, tak úroveň docílenou ve Spojeném království, Číně a ČR. Jen v USA a Kanadě byla vyšší. Z tabulky 3 lze vyvodit, že australské neživotní pojištění je velmi silné a dobře připravené na plnění svého poslání.

Tabulka 2 Hrubé předepsané pojistné (vybrané země, regiony)


Mohlo by vás zajímat: Prohlášení GFIA ke COVID-19: Stabilita pojišťovnictví musí být zachována


Pojistitelé a likvidace škod způsobených požáry

Obrovské škody způsobené požáry znepokojily australskou veřejnost, vyvolaly řadu diskuzí o příčinách požárů a nastolily mnoho otázek týkajících se odstraňování následků této katastrofy. Proto se dne 7. ledna 2020 setkali zástupci vlády, v čele s ministerským předsedou Scottem Morrisonem, s představiteli Rady, aby posoudili možnosti součinnosti státu a pojistitelů.

Rada zveřejnila své stanovisko již v předvečer zmíněného pracovního setkání. Výkonný ředitel Rady Rob Whelan ujistil vládu i veřejnost, že pojistitelé budou nadále vycházet vstříc klientům, kteří byli postiženi devastujícími požáry. Whelan potvrdil, že australské pojišťovnictví je zdrojově adekvátně vybaveno, což vyplývá i ze stručné analýzy australského pojistného trhu provedené v tomto článku, k tomu, aby přispělo společně s obcemi, vládou, regulátory, stavebními firmami a jejich dodavateli k obnově poničených území.

Tabulka 3 Celková pojištěnost v roce 2018 (%) (vybrané země, regiony)

Dobrou zprávou určitě je, že australští pojistitelé byli již na počátku ledna 2020 připraveni diskutovat s vládou všechny aspekty obnovy, počínaje oceňováním škod a sanací a konče novou výstavbou. A nejen to. Nabídli vládě experty k přípravě „národní reakce“ na katastrofu a veřejnost ujistili, že pracují na likvidaci pojistných událostí 24 hodin denně. Přitom enormní nasazení pojistitelů nezačalo v lednu 2020, ale podle Whelana již 5. září 2019. Od té doby pojistitelé při vědomí finančního, psychického a emocionálního stresu svých klientů urychleně vyřešili tisíce pojistných událostí ve čtyřech státech, nikoli jen v Novém Jižním Walesu, který je ve sdělovacích prostředcích nejčastěji zmiňován ohledně ničivých požárů.


Mohlo by vás zajímat: Historicky osvědčený vestavěný stabilizátor pojišťovnictví ve vážném ohrožení


Velmi důležitý je i způsob přístupu pojistitelů ke klientům. Pojistitelé vytvořili pohotovostní týmy, které klientům pomáhají zpracovat oznámení o škodní události a které poskytují nouzovou pomoc místním komunitám. Např. první lednový víkend roku 2020 bylo v evakuačním centru v Melbourne přítomno 60 pojišťováků, aby s evakuovanými osobami projednali jejich potřeby. Pojistitelé rovněž zajistili stovky hotelových pokojů a nabídli tak některým klientům nouzové, přechodné ubytování, a navíc i finanční výpomoc. Pokud jde o likvidátory pojistných událostí či odhadce škod, ti byli staženi do postižených oblastí z celé Austrálie a Nového Zélandu, aby ihned, jak byla daná místa přístupná, vyhodnotili způsobené škody na majetku.


Mohlo by vás zajímat: EIOPA: Srovnávače čím dál více pod drobnohledem


Dne 14. ledna 2020 Rada zveřejnila tiskové prohlášení, v němž informovala o dopadech požárů. Za období od 8. listopadu 2019 do 13. ledna 2020 obdrželi australští pojistitelé 13 750 oznámení o škodách v souhrnné odhadované výši 1,34 mld. AUD. Tyto údaje se prý budou podstatně zvyšovat, protože v některých oblastech oceňování škod na majetku domácností teprve započalo a kromě toho byly vzneseny nároky na pojistné plnění ze strany velkých podnikatelů, které vyžadují na posouzení delší dobu.

Současně Rada informovala o své nové aktivitě. Byl zřízen on-line registr, do něhož se mohou zapsat kvalifikovaní a důvěryhodní stavbaři a živnostníci, kteří mají odpovídající kapacitu pro zapojení do prací na opravách a na nové výstavbě v poničených komunitách. Registr poskytne informace o sídle firmy, o oblasti jejího působení, o její odbornosti a schopnostech a samozřejmě o kontaktech. Předpokládá se, že tento registr budou využívat nejen pojistitelé k zajištění oprav a výstavby, ale rovněž občané, podnikatelé a vládní organizace, které hledají firmy s dobrou pověstí. V lednu 2020 se nesporně zintezivnila i činnost na vládní úrovni. V tiskovém sdělení ze dne 18. ledna 2020 bylo prezentováno stanovisko australských pojistitelů, resp. Rady, k rozhodnutí vlády Nového Jižního Walesu, v jejímž čele stojí premiérka Gladys Berejiklianová, o tom, že tato vláda využije příslušné dodavatele služeb a bude plně financovat odstranění sutin a vyčišťovací práce, co se týče domů, jež byly v tomto státě poškozeny nebo úplně zničeny požárem.

Rada tento krok vlády Nového Jižního Walesu přivítala. Řešení pokládá za férové a rovné vůči všem vlastníkům majetku. Mělo by přinést rychlejší a bezpečnější vyčištění daných území a pozemků a zajistit větší bezpečnost obcí při odstraňování a odvozu potenciálně nebezpečných materiálů. Pokud je to z bezpečnostních důvodů urgentní, podle vyjádření Rady se mohou individuální pojistitelé rozhodnout, zda provedou vlastní „úklidové“ práce bez nákladů pro pojistníky, nebo pojistitele. Rozhodnutí vlády Nového Jižního Walesu pojistitelům totiž umožní maximalizovat dostupné zdroje z pojistných smluv jejich klientů na obnovu či novou výstavbu.3

Globální pojištěné škody z katastrof

V souvislosti s požáry v Austrálii je vhodné si připomenout, že globální pojištěné škody z katastrof dosáhly v roce 2018 výše 85 mld. USD, zatímco v roce 2017 činily výplaty pojistných plnění z titulu katastrof 150 mld. USD. První místo na žebříčku roku 2018 zaujal ničivý požár v severní Kalifornii. Nazván byl „Camp Fire“, a to podle místa svého vzniku, tj. Camp Creek Road. Hořet začalo 8. listopadu 2018 a za 12 hodin požár urazil vzdálenost 38 km a přitom zdevastoval plochu o rozloze 55 000 ha. Kompletně vyhořelo městečko Paradise s 6000 domy.

Požár se rozšířil na plochu 600 km2, což odpovídá dvěma třetinám plochy Berlína. Pojištěné škody způsobené tímto opravdu ničivým požárem se odhadují na 12,5 mld. USD.4 Porovnáme-li tento hlavní požár roku 2018 s požáry v Austrálii, je naprosto zřejmé, že v Austrálii trvaly požáry déle a zasáhly mnohem větší území. Pokud jde o způsobené škody, nelze v současné době vystavit celkový účet, jelikož v dotčených oblastech Austrálie není dokončeno vyčíslení škod ani nahlášení škodních událostí. Pojištěné škody půjdou nesporně nahoru. Na druhé straně se dá vycházet z toho, že osídlení a kumulace majetku je v Kalifornii větší než např. v zasažených oblastech Nového Jižního Walesu.

Závěr

Australské pojišťovnictví patří do globální rodiny pojišťoven a zajišťoven. Jde o velmi vyspělý a zdrojově vybavený sektor. Je namístě popřát australským kolegům, aby se úspěšně vyrovnali s dopady katastrofy způsobené ničivými požáry. Zatím mají dobře nakročeno. Výše uvedené aktivity Rady vlastně demonstrují, jak má fungovat kvalitní oborová asociace. Mezi tyto aktivity patří součinnost s vládou, příslušnými státy a s obecními komunitami, public relations týkající se postupu pojišťoven, informování o průběhu likvidace pojistných událostí a vytváření vhodných podmínek pro obnovu území, jako je např. výše uvedené zřízení registru podnikatelů a živnostníků, kteří mají zájem a schopnosti účastnit se na obnově a nové výstavbě, apod. I když např. v Kalifornii a Austrálii jsou požáry četnější, a hovoří se dokonce o každoroční sezoně požárů, neznamená to, že v jiných oblastech, kde není taková kumulace majetku, nejsou dopady požárů závažné. Požáry v Amazonii, pravděpodobně většinou úmyslně založené za účelem získání zemědělské půdy, jsou nepřijatelné, neboť mají dopad na globální klima a životní prostředí. Stejné dopady měly i požáry na Sibiři. Obecně je nutné čelit požárům prevencí a v tomto směru je úloha pojistitelů velmi významná a třeba v ČR velmi účinná.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Nové zkoušky jsou věčným soubojem mezi teorií a praxí


Na úplný závěr ještě jedna poznámka. Při studiu stávajících opatření Rady se nám vybavují akce ČAP v souvislosti s katastrofickými povodněmi v roce 1997 a 2002. I ČAP tehdy jednala s ústředními orgány státní správy, s Poslaneckou sněmovnou (úpadek pojišťovny Morava), vydávala v podstatě každý týden statistiky o postupu likvidace pojistných událostí, průběžně informovala veřejnost, reagovala na dotazy postižených klientů a zahájila práce na rizikových zónách povodní. Také výkon tuzemských pojišťoven byl maximální. Ukazuje se, že vyspělé pojistné trhy se dokážou vypořádat i s katastrofickými výzvami.


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA
poradce


1 Https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1ry_v_Austr%C3%A1lii_ (2019%E2%80%932020).
2 1 USD = 1,50 AUD (18. února 2020).
3 Insurance Council of Australia. Tisková sdělení ze dne 6. ledna 2020, 14. ledna 2020 a 18. ledna 2020. [on-line]. [citace: 2020-02-20]. Dostupné z: https://www. insurancecouncil.com.au/media-centre#2020Jan.
4 Mesršmíd, Jaroslav. Globální přehled katastrof v roce 2018. Pojistný obzor č. 2/2019, s. 45–46.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články