Jak na pojištění sportovců?


			Jak na pojištění sportovců?
31.10.2019 Spektrum

V ČR jsou se sportovci zpravidla uzavírány pojistné smlouvy, které se řídí pojistnými podmínkami určenými pro životní, nemocenské a úrazové pojištění. Pojištění sportovců v ČR nabízejí především Allianz pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Pojišťovna, Kooperativa pojišťovna a UNIQA pojišťovna. Sportovci zpravidla platí vyšší pojistné s ohledem na větší riziko úrazu, které může mít výjimečně za následek i smrt. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


V pojistných podmínkách mohou být modifikovány limity pojistného plnění a výluky z pojištění. Např. UNIQA pojišťovna nabízí úrazové pojištění profesionálních sportovců s limitem pojistného plnění pro případ smrti sportovce nebo jeho trvalé invalidity až do výše 1,5 mil. Kč. Jak bude demonstrováno v tomto článku, na rozdíl od zahraničí nepůsobí v ČR pojišťovny nabízející jen speciální pojistné produkty pro sportovce.[1] Ve Spolkové republice Německo, ve Spojeném království a ve Spojených státech existují pojistitelé, kteří nabízejí pojistné podmínky pro sportovce, a v některých případech dokonce i zvláštní podmínky pro pojištění jednotlivých druhů sportů (atletika, golf, fotbal apod.).

1 Systematické zařazení pojištění sportovců

Pojištění sportovců patří v ČR mezi dobrovolná smluvní pojištění. Povinnost mít veřejnoprávní zdravotní pojištění se vztahuje jen na profesionální sportovce.[2] V některých státech, mezi něž patří Spolková republika Německo, je však stanovena zákonná povinnost pro sportovní kluby k uzavření úrazového pojištění sportovců. Soud pro sociální zabezpečení v Lipsku v rozhodnutí ze dne 7. července 2014 ve věci sp. zn. S 23 U 20/11 dospěl k závěru, že se povinnost sportovního klubu uzavřít zákonné úrazové pojištění vztahuje nejen na profesionální fotbalisty zaměstnávané klubem, ale i na amatérského fotbalistu, který měl ve smlouvě s klubem sjednány prémie za výhru a náhradu nutných výdajů.

V této souvislosti je však nutné uvést, že některé sportovní asociace v ČR vyžadují od sportovních klubů účastnících se sportovních utkání, aby měly uzavřeny pojistné smlouvy, na základě kterých jsou pojištěni všichni hráči předmětného klubu. Po utkání se pořizuje zápis, v rámci kterého se provádí záznam o zraněních, k nimž došlo během utkání, za účelem evidence pojistných událostí a uplatnění případných nároků na pojistné plnění. Pojištění sportovců je zpravidla sjednáváno jako obnosové pojištění (životní, úrazové[3] či nemocenské), ale není vyloučeno doplňkové sjednání škodového pojištění majetku a odpovědnosti.


Mohlo by vás zajímat: Co si ohlídat u pojištění auta?


Pojištění sportovců může být krátkodobé i dlouhodobé. Krátkodobé pojištění se sjednává typicky v případě pojištění na jednorázovou akci. Může se jednat o několik zápasů ve fotbale v rámci turnaje v zahraničí nebo pojištění sportovce v rámci jeho účasti na olympijských hrách. UNIQA pojišťovna nabízí smluvní ujednání pro krátkodobé úrazové pojištění sportovců (platnost od 1. května 2016), které lze uzavřít maximálně na 31 dnů. Příkladem dlouhodobého pojištění jsou individuální úrazová pojištění sjednávaná se sportovci a skupinová pojištění uzavíraná se sportovními svazy. Český olympijský výbor měl uzavřenou smlouvu o úrazovém pojištění s Kooperativa pojišťovnou ze dne 31. prosince 2016, jejíž uzavření zprostředkovala společnosti RENOMIA. Tuto pojistnou smlouvu nahradila nová pojistná smlouva mezi Českým olympijským výborem a Pojišťovnou VZP ze dne 14. ledna 2019 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. února 2019).

2 Pojistník a pojištěný

Pojistníkem v případě pojištění sportovců může být sportovec nebo sportovní klub (svaz), jehož je sportovec členem. Pokud je pojistníkem sportovní klub či svaz, bude se podle § 2827 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jednat o skupinové pojištění.

2.1 Pojistník sportovec

Individuální pojištění pro případ úrazu, nemoci nebo smrti uzavírá řada sportovců i v případě, že v jejich prospěch bylo sjednáno sportovním svazem skupinové pojištění. Důvodem uzavření individuálního pojištění bývají vyšší limity pojistného plnění, které si sportovec sjednává na ochranu před pojistným nebezpečím.

2.2 Pojistník sportovní klub

Sportovní kluby sjednávají pro své členy zpravidla pojištění úrazové, jež se týká zranění, která mohou sportovci utrpět během sportovního výkonu. V případě výjezdů sportovních klubů do zahraničí se zpravidla sjednává cestovní pojištění, které však nereflektuje specifická pojistná nebezpečí týkající se jednotlivých druhů sportů. Na základě pojistné smlouvy uzavřené dne 14. ledna 2019 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. února 2019) mezi Českým olympijským výborem jako pojistníkem a Pojišťovnou VZP jako pojistitelem jsou pojištěnými: a) členové Českého olympijského výboru, České obce sokolské, Sdružení sportovních svazů ČR a České unie sportu a další subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) citované pojistné smlouvy; b) osoby účastnící se sportovních akcí v rámci plnění svých pracovních povinností nebo mající se sportovním svazem uzavřenou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce; c) osoby účastnící se sportovních akcí pořádaných sportovním svazem po dobu trvání takové akce, i když nejsou členem subjektu uvedeného pod písm. a) nebo d); d) členové České obce sokolské.


Mohlo by vás zajímat: Stane se Tesla plnohodnotným pojistitelem?


V preambuli dodatku č. 1 k pojistné smlouvě ze dne 14. ledna 2019 je výslovně uvedeno, že se pojistné krytí nevztahuje na profesionální sportovce. Pojistná nebezpečí a pojistné částky se liší v závislosti na tom, zda je pojištěným dítě do 18 let věku, sportovec nad 18 let věku, či zaměstnanec.

3 Pojistné podmínky

3.1 Vymezení pojistného krytí 

3.1.1 Pojistné nebezpečí

Pojistné nebezpečí kryté pojistnými smlouvami uzavíranými se sportovci zpravidla zahrnuje životní pojištění, pojištění pro případ nemoci a úrazové pojištění. Kromě toho připadá do úvahy uzavření doplňkového pojištění odpovědnosti sportovce a pojištění majetku týkajícího se sportovních potřeb.

V ČR pojišťovny při uzavírání pojistných smluv se sportovci většinou používají pojistné podmínky určené pro pojištění životní, pojištění úrazové, pojištění pro případ nemoci a pojištění pro případ invalidity. Příkladem jsou pojistné podmínky BeneFit Extra (platné od ledna 2019) Generali Pojišťovny, Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA (zejména Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění ZPPÚP O-923/17) a Pojistné podmínky pro pojištění NA PŘÁNÍ (O-967/19) Kooperativa pojišťovny. Pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, má ve své nabídce zvláštní poměrně stručné pojistné podmínky právní ochrany sportovce (ZPP/SP/160501), které se používají jako doplněk obecné části pojistných podmínek (PP/O/160501) této pojišťovny. Pojištění se vztahuje jak na rekreační sportovní činnost, tak i na sportovní aktivity osob, kterým ze sportovních aktivit plynou zdanitelné příjmy.


Mohlo by vás zajímat: ČBA: Podceňujeme útoky přes mobil a neměníme hesla


Novinkou jsou Pojistné podmínky pro pojištění profesionálních sportovců DSUSPORT P 1/19 České podnikatelské pojišťovny, Vienna Insurance Group. Tyto podmínky tvoří z větší části pojistné podmínky používané standardně pro úrazové pojištění s několika modifikacemi pro potřeby pojištění profesionálních sportovců.

Jako příklad pojišťovny pojišťující sportovce a trenéry se sídlem ve Spojeném království lze uvést společnost Aviva Insurance Limited, která nabízí pojistný produkt Insure4Sport (verze pojistných podmínek 12564, 20/5/19). Pojistné nebezpečí kryté tímto pojištěním je rozděleno do následujících segmentů: pojištění zákonné odpovědnosti, pojištění profesní odpovědnosti, osobní újma a ztráta na výdělku, ztráta a zničení sportovního vybavení a odpovědnost zaměstnavatele. Podmínkou pojištění trenérů je potřebná kvalifikace stanovená v pojistných podmínkách. Ztrátu a zničení sportovního náčiní lze sice sjednat i v ČR v rámci doplňkového pojištění majetku, ale nemá tak podrobnou úpravu jako specializované pojištění Insure4Sport. Sofistikovanost podmínek pojištění sportovců ve Spojeném království lze dále demonstrovat na pojistných podmínkách pojišťovny General & Medical Healthcare, která nabízí pojistný produkt Sportsinsurance4u, který má dvě varianty: pojištění pro případ nemoci a pojištění úrazové. Obě varianty obsahují tabulku s rozdělením sportovců do skupin.

Zajímavé je, že pojištění fotbalistů patří do třetí nebo čtvrté skupiny, podle toho, o jakou soutěž se jedná. Stejně jako většina fotbalových soutěží, do třetí rizikové skupiny patří i pojištění zápasníků ve wrestlingu a amatérských hráčů ragby. Bohatá je i nabídka rozsahu pojistného krytí, které se třídí do čtyř kategorií (základní – sports key, sportovní – sports, sportovní plus – sports plus, privilegované pojištění – sports elite). Podstatně vyšší rozsah pojistného krytí nabízí třetí a čtvrtá kategorie pojištění, které zahrnují preventivní péči, terapii a zákroky estetické medicíny. Kromě rozsahu pojistného krytí má volba kategorie pojištění význam pro výši limitů pojistného plnění.


Mohlo by vás zajímat: Brexit a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem


U všech kategorií pojištění je stanoven celkový limit součtu všech pojistných plnění za rok (50 000 GBP u základního pojištění a 1 mil. GBP u zbývajících tří kategorií). Pojistník (pojištěný) se může při uzavírání pojistné smlouvy rozhodnout, zda si bude přát sjednat spoluúčast (až do výše 3000 GBP, tj. 83 760 Kč podle kurzu ČNB platného ke dni 15. srpna 2019) a zda se bude tato spoluúčast vztahovat na jednu pojistnou událost nastalou v daném roce pojištění nebo jakoukoliv pojistnou událost během celé doby trvání pojištění. Pojistník se může také rozhodnout, zda si rozšíří pojištění o zvláštní varianty (např. zajištění nejlepší nemocniční péče), zvětší rozsah krytí (např. astma či cukrovka, kterými trpěl pojistník již před uzavřením pojištění) nebo uzavře zvýhodněné cestovní pojištění.

Uvedené varianty však podléhají vlastním limitům pojistného plnění. Pokud si pojistník např. zvolí pojištění zahrnující i péči o pojištěného trpícího astmatem, přičemž tato skutečnost byla známa již v době uzavření pojištění, limit pojistného plnění činí maximálně 1000 GBP (tj. 27 927 Kč podle kurzu ČNB platného ke dni 15. srpna 2019) za rok, s celkovým limitem pojistného plnění maximálně 10 000 GBP (tj. 279 270 Kč podle kurzu ČNB platného ke dni 15. srpna 2019) za 10 po sobě následujících let, pokud pojistné krytí po dobu péče nepřetržitě trvalo.

Příkladem pojišťovny specializované na pojištění sportovců ve Spojených státech je společnost Gagliardi Insurance Services, která pojišťuje sportovní organizace a asociace. Zajímavostí je stanovení výše pojistného na základě údajů o počtu členů, jejich věku (kategorie do 12 let, 13–15 let, 16–19 let a nad 21 let[4]) a druhu sportu, které se uvádějí v tabulce v návrhu na uzavření pojištění (2019 Amateur Sports Application). Pojistné krytí se vztahuje i na roztleskávačky, u kterých se platí vyšší pojistné v případě, že součástí jejich vystoupení jsou akrobatické prvky. Pojišťovna Gagliardi Insurance Services má v nabídce zvláštní podmínky pro pojištění sportovců a sportovních akcí. Jedná se o bojové sporty, baseball a softball (včetně zvláštního pojištění mládeže provozující poslední dva uvedené sporty).


Mohlo by vás zajímat: Robert Kareš: AČPM je profesionální platforma se silným renomé


Ve Spolkové republice Německo jsou profesionální fotbalisté motivováni k uzavírání individuálních pojistných smluv, protože fotbalové kluby a svazy mají ze zákona povinnost hradit jim jen v případě zranění či nemoci mzdu po dobu šesti týdnů (vynikající hráči si ale mohou sjednat s klubem delší lhůtu). Výjimku tvoří fotbalisté fotbalové reprezentace, pro které má uzavřené skupinové pojištění Německý fotbalový svaz.

Zákonné úrazové pojištění sice může být poskytováno až 78 týdnů, ale pouze v omezené měsíční výši 80 % hrubého příjmu (maximálně 6400 EUR, tj. 165 632 Kč podle kurzu ČNB platného ke dni 15. srpna 2019). Vzhledem k tomu, že denní pojistné plnění může u profesionálních fotbalistů činit až 2000 EUR (tj. 51 760 Kč podle kurzu ČNB platného ke dni 15. srpna 2019),[5] nabízí pojištění profesionálních sportovců řada německých pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů. Jako příklad lze uvést společnost VIP Consulting, která v rámci svých produktů poskytuje i pojištění sportovců pro případ rozhodčího řízení, dohody o skončení pracovního poměru nebo potřeby internetové právní ochrany.

3.1.2 Výluky z pojištění

V případě pojistných smluv uzavíraných se sportovci je třeba sjednat vhodný rozsah pojistného krytí, protože pojistitelé inklinují k většímu rozsahu pojistných výluk s ohledem na četnost a vyšší riziko zranění profesionálních a amatérských sportovců v porovnání se sportovci rekreačními.

Jak bylo uvedeno výše, pojišťovny (tuzemské i zahraniční) reflektují v pojistných podmínkách primárně skutečnost, že u amatérského registrovaného nebo profesionálního sportovce je vyšší riziko zranění či úmrtí. Důvodem vyššího pojistného rizika může být ale i zdravotní stav sportovce v době uzavírání pojistné smlouvy. V případě, že sportovec trvale trpí závažným onemocněním, může se na něj vztahovat výluka z pojištění, eventuálně bude takové pojistné nebezpečí pojistitelné pouze v případě zvýšení pojistného.


Mohlo by vás zajímat: Anketa: 25 let existence Asociace českých pojišťovacích makléřů


Některé sporty, u kterých existuje zvýšené riziko úrazu s trvalými následky nebo s následkem smrti, jsou nepojistitelné nebo pojistitelné jen v některých případech. Např. UNIQA pojišťovna umožňuje podle Přehledu zařazení do rizikových skupin (EU 5305/1/E) pojistit horolezectví do 5000 m s pojistným limitem 500 000 Kč (pro případ smrti úrazem nebo trvalých následků), pouze pokud je provozováno registrovaně, a nikoliv profesionálně.

3.2 Pojistná událost a pojistné riziko

Pravděpodobnost, že nastane pojistná událost, je v případě pojištění sportovců větší zejména v případě uzavření úrazového pojištění. To se projevuje ve výši pojistného. V Přehledu zařazení do rizikových skupin[6] UNIQA pojišťovny (EU 5305/1/E) jsou profesionální sportovci zařazeni do 1.–4. (tj. nejvyšší) rizikové skupiny pro úrazové pojištění v závislosti na druhu provozovaného sportu. Zajímavostí je, že žokejové jsou řazeni do samostatné kategorie povolání ve čtvrté rizikové skupině v rámci „povolání“ a zároveň je jezdectví zařazeno v rámci „sportovních aktivit“ do skupiny druhé (rekreačně), třetí (registrovaně) a čtvrté (profesionálně). Maximální limit denního odškodného je stanoven pro profesionální fotbalisty (1000 Kč), byť u některých sportů je možné sjednat limit individuální.

U některých vysoce rizikových sportů lze však sjednat pojištění, pouze pokud není předmětná aktivita provozována profesionálně (např. asijská bojová umění, létání či zápas). Podobná situace je u Kooperativa pojišťovny, kde jsou profesionální sportovci zařazeni do třetí rizikové skupiny podle přílohy č. 1: Zvláštní podmínky pro úrazové pojištění, což je nejvyšší riziková skupina na třístupňové škále této pojišťovny. Kooperativa pojišťovna ale také umožňuje použití Speciálních pojistných podmínek pro FLEXI životní pojištění ze dne 1. ledna 2019, které rozeznávají v čl. 12 čtyři rizikové skupiny. Profesionální sportovci jsou řazeni do čtvrté rizikové skupiny, ale osoby provozující sport rekreačně (včetně adrenalinových sportů) jsou zařazeny do první rizikové skupiny. Tím se liší podmínky Kooperativa pojišťovny od UNIQA pojišťovny, protože UNIQA pojišťovna rekreační sportovce v závislosti na druhu provozovaného sportu řadí do rizikové skupiny 1, 2 nebo 4.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2018 v Česku dle oPojištění.cz


4 Pojistné a pojistné plnění

Pojistné se podstatným způsobem různí v rámci jednotlivých sportovních odvětví a zpravidla se jeho výše liší i v případě uzavírání individuálního pojištění profesionálního sportovce v porovnání se sportovcem amatérským. Dalšími významnými faktory pro stanovení pojistného jsou věk a zdravotní stav sportovce. Po porovnání pojistných podmínek vybraných pojišťoven nabízejících pojištění sportovců v ČR, ve Spojeném království, ve Spojených státech a ve Spolkové republice Německo je patrné, že limity pojistného plnění jsou ve zvolených cizích státech vyšší.[7] Je to dáno výší příjmů sportovců, které jsou většinou zřejmě výrazně vyšší než u sportovců provozujících srovnatelné sportovní aktivity v ČR. To zahraničním sportovcům umožňuje nechat si připravit pojistnou smlouvu na klíč kryjící specifická rizika spojená se sportovní činností a uhradit pojistiteli odpovídající pojistné. Nelze pomíjet ani fakt, že ve vybraných zahraničních státech jsou vyšší i náklady na zdravotní péči. Cenu pojistného lze podstatným způsobem snížit sjednáním spoluúčasti (která např. u pojišťovny General & Medical Healthcare ve výši 250 GBP může vést ke snížení pojistného o 20 %).

Závěr

Závěrem můžeme shrnout, že nabídka pojistných produktů ve státech, s nimiž byla provedena dílčí komparace, je výrazně bohatší. To může být determinováno jak počtem profesionálních sportovců s bydlištěm v těchto státech, tak i jejich příjmy. Nelze však pomíjet ani skutečnost, že ve srovnávaných státech může být mezi sportovci lepší povědomí o funkci pojištění spočívající v mitigaci rizik spojených s výkonem sportovních aktivit. V ČR byla obecně zejména v oboru životního pojištění z pohledu pojistníků a pojištěných často primární rezervotvorná složka, týkající se investičního životního pojištění, a nikoliv složka riziková, garantující krytí pojistných nebezpečí (úraz, invalidita a smrt).


Pojistný obzor je k přečtení ZDE


JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb
Michaela Šlosarová
CEVRO Institut


[1] Pro úplnost uvádíme, že v ČR zprostředkovává možnost uzavřít pojištění profesní invalidity pro profesionální sportovce finančněporadenská společnost Partners Financial Services, která nabízí pojištění od pojišťovací organizace Lloyd’s of London (více na: https://www.opojisteni.cz/pojistny-trh/partners-nabizi-pojisteni-profesionalnich-sportovcu/c:14323/).
[2] Ke kategorizaci sportovců na profesionální, amatérské registrované a rekreační viz: www.sportgroupcz.com/kategorizace-sportovce.
[3] Toto pojištění může zahrnovat i úhradu pohřebních výloh, pořízení invalidního vozíku apod.
[4] Věk 20 let neuveden.
[5] www.gdv.de/de/themen/news/so-sind-verletze-fussballprofis-versichert-11722
[6] V této souvislosti je třeba zmínit, že některé pojišťovny nerozlišují rizikové skupiny, ale kategorie sportů. Příkladem je Allianz pojišťovna, která diferencuje sporty na provozované příležitostně, pravidelně amatérsky a pravidelně na vyšší než krajské úrovni, pokud je sport převážným zdrojem příjmu (srov. Allianz ŽIVOT – vzorová smluvní dokumentace, 5/2018, tabulka sportů, s. 101 a n.). Existují i jiná dělení, založená na stupni rizikovosti sportu nebo ročním období, ve kterém je provozován.
[7] V této souvislosti lze uvést, že podle veřejně dostupných zdrojů fotbalový klub Real Madrid údajně pojistil v roce 2009 proti úrazu nohy fotbalisty Cristiana Ronalda dokonce na 90 000 000 GBP (zdroj: https://www.telegraph.co.uk/sport/football/ players/cristiano-ronaldo/5970011/Real-Madrid-insure-Cristiano-Ronaldos-legs-for-90- million.html).

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články