Covid-19 a úmrtnost


			Covid-19 a úmrtnost
17.8.2020 Koronavirus

Počet úmrtí v České republice, která by mohla souviset s onemocněním covid-19, není zcela jednoduché určit. S metodologickými problémy jejich vymezení a sledování se však potýkají i další země. Více se dozvíte v článku, který byl publikován v časopise Českého statistického úřadu STATISTIKA&MY.


Odborný časopis STATISTIKA&MY je k přečtení ZDE


Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se úmrtí v důsledku covid-19 pro potřeby epidemiolo­gického sledování definuje jako „úmrtí v důsledku klinicky odpovídajícího onemocnění u osoby s po­tvrzenou nebo pravděpodobnou nákazou původcem covid-19, pokud není přítomna jiná příčina úmrtí, která s covid-19 nesouvisí (například úraz). Záro­veň se nesmí jednat o úmrtí osoby, která se mezi onemocněním covid-19 a úmrtím zcela uzdravila.“ Dále WHO upřesňuje: „Úmrtí v důsledku covid-19 nelze přisuzovat jiné příčině (například nádorovému onemocnění) a má být posuzováno nezávisle na již existujících onemocněních, u nichž se předpokládá, že zhoršily průběh onemocnění covid-19.“


Mohlo by vás zajímat: ČKP: Počet pojištěných vozidel v ČR zatím stále roste


Počty zemřelých v Česku

Počty zemřelých, které jsou uváděny na oficiálním internetovém portálu Ministerstva zdravotnictví https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, lze vymezit jako úmrtí osob pozitivně testovaných na covid-19 metodou PCR. Webový portál ve vy­mezení a definicích pojmů uvádí, že „celkový po­čet úmrtí osob s onemocněním covid-19 zahrnuje všechna úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na covid-19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, zda k jejich úmrtí došlo v rámci hospitalizace, či mimo ni.“Jedná se o data, která jsou sbírána a upřesňována průběžně, a to následovně:

 • Informační systém infekčních nemocí (ISIN) eviduje všechny pozitivně testované osoby. Tyto osoby jsou systémem sledovány a je u nich mo­nitorován další vývoj ve vztahu k onemocnění. Je u nich zaznamenáno také vyléčení či úmrtí.
 • K záznamu o úmrtí může dojít několika způsoby:
  • úmrtí je zaevidováno v rámci systému ISIN jako úmrtí v nemocnici u osoby, která byla hospitalizována,
  • úmrtí je zaevidováno v rámci systému ISIN u osoby mimo hospitalizaci na základě in­formací pracovníků krajských hygienických stanic (KHS),
  • úmrtí je zaevidováno v některém jiném regis­tru evidujícím zemřelé (Informační systém List o prohlídce zemřelého, Registr obyvatel) a datum úmrtí je korigováno s ohledem na tento zdroj informací.

Mohlo by vás zajímat: ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí navýšil o 3,8 %


Je tedy zřejmé, že aktuálně pravidelně zveřej­ňovaná data o úmrtích s covid-19 na webovém portálu MZ ČR nejsou v souladu s definicí WHO, neboť zahrnují pouze pozitivně testované případy a navíc obsahují všechna úmrtí u takových osob, i když s onemocněním covid-19 přímo nesouvisejí. Bohužel v tuto chvíli nelze počty úmrtí na co­vid-19 podle definice WHO za ČR spolehlivě určit. Vyhodnocení úmrtí podle pokynů WHO vyžaduje totiž podrobné informace o příčinách smrti, které jsou uvedeny lékařem na formuláři v Listu o pro­hlídce zemřelého (LPZ), resp. v jeho lékařské části.

Právě z informací uvedených v LPZ se tvoří sta­tistika příčin smrti a tento zdroj je důležitý i při určení počtu tzv. covid-19 úmrtí. Na příslušné části LPZ určené pro ÚZIS ČR totiž lékař specifikuje řetězec událostí, které vedly ke smrti. Pro účely evidence úmrtí a statistického vyhodnocení příčin smrti je důležité uvést v části I. LPZ posloupnost stavů vedoucích ke smrti tak, aby stav uvedený na nejnižším vyplněném řádku byl základní příčinou řetězce stavů uvedených v řádcích nad ním a ve­doucích ke smrti. V případě úmrtí způsobeného onemocněním covid-19 se například infekce dý­chacích cest může rozvinout do pneumonie a ná­sledně do respiračního selhání a dalších stavů. Tyto stavy je nutné uvést v posloupnosti na LPZ v části I. tak, jak následovaly za sebou. Další stavy, které mohly k úmrtí přispět (jako jsou například potíže s imunitním systémem, chronické nemoci apod.), by měly být uvedeny v části II.

Pro kódování onemocnění zavedla WHO ak­tualizací MKN-10 kód U07.1 s názvem „covid-19, virus identified“ (v české verzi „covid-19, virus laboratorně prokázán“) a dále kód U07.2 pro one­mocnění covid-19 diagnostikované na základě kli­nických projevů nebo epidemiologického posouzení („covid-19, virus not identified“, resp. „covid-19, virus nebyl laboratorně prokázán“). Podrobné po­kyny pro certifikaci (vykazování příčin smrti na LPZ) a kódování onemocnění však vydala WHO poměrně pozdě, a sice 16. dubna. Jejich česká verze je k dispozici ZDE.  Aktuální data o vývoji situace v ČR jsou k dohledání ZDE.


Mohlo by vás zajímat: Nálet černých labutí aneb jaká rizika by mohla překonat COVID-19?


Jak putují informace?

Metodika WHO podrobně popisuje i pokyny pro výběr základní příčiny smrti u covid-19 úmrtí. Po­stup výběru základní příčiny smrti v případě úmrtí pacienta s covid-19 v zásadě odpovídá postupu v případě úmrtí na chřipku. Podle tohoto postupu se za úmrtí pacienta na covid-19 nepovažuje napří­klad dopravní nehoda u pacienta s covid-19 nebo úmrtí v důsledku infarktu myokardu u osoby, která má zároveň covid-19.

Výběr základní příčiny smrti a tvorba oficiální statistiky příčin smrti jsou na základě dat dostup­ných z LPZ, která ÚZIS ČR s denní periodicitou předává Českému statistickému úřadu, realizovány Českým statistickým úřadem pomocí automatizova­ného systému IRIS. Ten automaticky aplikuje pravi­dla WHO pro výběr základní příčiny smrti, což je poměrně komplikovaný postup. Je však nutný, neboť vyhodnocení posloupností jednotným způsobem a aplikace pravidel WHO při výběru základní pří­činy smrti shodně ve všech zemích tvoří základní předpoklad pro mezinárodně srovnatelné statistiky.


Mohlo by vás zajímat: Pozor: Úspěšnost u zkoušek z pojištění klesá


V ČR však existuje poměrně značná časová pro­dleva mezi úmrtím a předáním LPZ na ÚZIS ČR. Do 6 týdnů od úmrtí je k dispozici zhruba 60 % LPZ s vyplněnou specifikací příčin smrti. Zároveň se v případě covid-19 jedná o zcela novou situaci, kdy bylo nutné nejprve specifikovat postup při úmrtí a pokyny pro správné vyplnění LPZ, které WHO vydala až v polovině dubna. I proto jsou některé LPZ vyplněné nesprávně, chybí v nich posloupnosti a upřesňující informace. V některých případech proto probíhá validace informací, které lékař na LPZ uvedl, ještě před aplikací pravidel WHO pro výběr základní příčiny smrti (správnost posloupnosti, kó­dování textů, ověření u poskytovatele), což samotný proces vyhodnocení dále komplikuje.

PŘÍKLAD SPRÁVNĚ VYPLNĚNÉHO LPZ U PACIENTA, KTERÝ ZEMŘEL NA COVID-19

Mezinárodní srovnání

Jednotlivé státy pro průběžný monitoring používají různě vznikající data v závislosti na dostupném národním zdravotnickém informačním systému (například elektronická certifikace úmrtí, způsob evidence infekčních nemocí apod.). Kromě vyhod­nocení příčiny smrti může být pro počet zemřelých aktuálně reportovaných na národní úrovni rozhodu­jící i to, zda jsou započtena pouze úmrtí v nemoc­nicích (institucích), nebo i mimo ně.

 • Většina zemí (Itálie, Španělsko, Řecko, Portugal­sko, Polsko, Slovinsko...) včetně České republiky zahrnuje, zejména pro účely epidemiologického sledování, úmrtí osob, které byly pozitivně tes­továny na covid-19 (PCR testy).
 • Některé země (Belgie, Finsko, Velká Británie) zahrnují případy úmrtí vyhodnocené podle lé­kařského potvrzení o příčinách smrti a zahrnují jak laboratorně potvrzené, tak klinicky diagnos­tikované případy (v souladu s pokyny WHO).

Lze se proto domnívat, že aktuální statistiky po­čtu zemřelých na covid-19 nejsou napříč zeměmi zcela srovnatelné a závisejí na konkrétních mož­nostech a praktikách dané země. Přesnější a srov­natelnější informace poskytnou, i když s určitým časovým odstupem, až data zpracovaná podle jed­notné metodologie na základě lékařského potvrzení o příčinách smrti a dalších dostupných zdrojů dat. I v tomto případě však bude pravděpodobně, shodně jako u statistik jiných příčin smrti, záležet na tom, do jaké míry jsou dodržována pravidla a pokyny pro certifikaci úmrtí a jaké informace jsou pro vy­hodnocení úmrtí dostupné.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna AGSC: Nehod elektromobilů je méně, jsou však dražší


Proto jsou často pro vyhodnocení zvýšené úmrt­nosti v důsledku covid-19 používány celkové počty úmrtí, které byly v dané populaci v průběhu pande­mie zaznamenány, tedy počty zemřelých bez ohledu na příčinu smrti. Toto hodnocení vychází z průběžné evidence zemřelých, kterou řada mezinárodních or­ganizací standardně vytváří a publikuje. Český statis­tický úřad se tak zapojil do pravidelného reportování Eurostatu o týdenních počtech zemřelých a tato data jsou uveřejňována v příslušné databázi.


Příčiny smrti v ČR certifikuje (oficiálně stanovu­je) lékař prostřednictvím tzv. Listu o prohlídce zemřelého (dále jen LPZ), na němž uvede po­sloupnost stavů, které vedly ke smrti (v části I.), a dalších stavů, které ke smrti přímo nevedly, ale mohly k ní přispívat (v části II.), a to s použitím termínů a kódů tabelovaných v rámci MKN-10 https://old.uzis.cz/cz/mkn/index.html. Posky­tovatel zdravotních služeb, jehož lékař provedl prohlídku či pitvu těla zemřelého, předá LPZ podle pokynů uvedených v příslušné legislati­vě na místa určení. Přitom jedna kopie LPZ (část obsahující specifikaci příčin smrti) je určena pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), jedna (bez specifikace příčin smrti) pak pro matriční úřad.

 • Matriční úřad na základě LPZ provádí zápis o úmrtí do knihy zemřelých v rámci evi­dence obyvatel a vyplní statistické Hlášení o úmrtí (formulář Obyv 3-12), které předá Českému statistickému úřadu.
 • ÚZIS ČR přebírá LPZ od poskytovatele zdravotních služeb, provádí kontrolu údajů a předává data do ČSÚ.
 • ČSÚ zpracovává data z Hlášení o úmrtí předa­ná matrikami a přebírá data o příčinách smrti z formuláře LPZ od ÚZIS ČR. Provádí spojení dat Obyv 3-12 a LPZ, vypořádává nejasnosti a kóduje příčiny úmrtí pro statistické účely, včetně výběru základní příčiny smrti.

Více informací o procesu předávání údajů o zemřelém je uvedeno na internetových stránkách ÚZIS ČR ZDE

Šárka Daňková
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Umrti na Covid 19

Karel Knourek,  18. 9. 2020

Dobry den, exituje tedy nekde statistika ocistenych priadu umrti na Covid-19? A ne pouze ten prezentovany bububukoktejl na
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19?utm_source=general&utm_medium=widget&utm_campaign=covid-19

dekuji

Související články