Portál Právo pro všechny: Silniční kontrola


			Portál Právo pro všechny: Silniční kontrola
7.12.2020 Spektrum

Na silnici se můžete setkat s provedením prohlídky vašeho vozidla, a dokonce vám může být zabráněno v jízdě nebo vám může být zadržen řidičský průkaz. Za jakých okolností se tak může stát?  

Prohlídka vozidla

Dle zákona o Policii České republiky je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku pouze policista, a to jen v případě,

 • pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu,
 • pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu, po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících,

a pokud má důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci nachází.

Policista je též oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku, v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.

Dále je policista oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, pátrá-li po

 • osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky,
 • zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, 
 • věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností,

má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc nachází.

Provedení namátkové prohlídky vašeho vozidla v rámci silniční kontroly, aniž by byly splněny výše uvedené podmínky, je tedy nezákonné.


Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájem


 Zabránění v jízdě

Okruhy důvodů, pro které je možné vám zabránit pokračovat v jízdě, vymezuje zákon o silničním provozu.

Důvody na straně řidiče

Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu nebo odtažením vozidla, jestliže řidič

 1. je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
 2. ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii,
 3. je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy,
 4. je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 5. se přes výzvu odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou,
 6. řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,
 7. řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest​​​​ nebo správním orgánem uložen správní trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Důvody na straně vozidla

Policista může též při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla, jestliže

 1. je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno,
 2. vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu,
 3. řidič odmítl podrobit vozidlo technické silniční kontrole, 
 4. je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu se zákazem účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích (řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace).

Pokud strážník obecní policie zjistí, že nastal některý z výše uvedených důvodů pro zabránění v jízdě, je povinen přivolat policii a vy jakožto řidič máte povinnost setrvat na místě do příchodu policie.

Upozorňujeme, že zabránění v jízdě vozidla policista zajistí na náklady řidiče nebo provozovatele vozidla. Jestliže však pominuly důvody pro zabránění v jízdě vozidla, policie zajistí uvolnění vozidla (pokud např. důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem pokračovat v jízdě jiný způsobilý řidič). 

V případě, že policista ve vašem případě postupoval nesprávně, můžete jakožto poškozený postupovat podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Pokračování článku ZDE.

Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájemD.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou). D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti. Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články