Asociace britských pojišťoven: Brexit a pojistný trh


			Asociace britských pojišťoven: Brexit a pojistný trh

Zářijové vydání odborného časopisu Pojistný obzor přináší zajímavý článek, který se zaměřuje na fenomén Brexitu pohledem Asociace britských pojišťoven. Autorkou je Carol Hallová, náměstkyně ředitele a vedoucí evropských a mezinárodních záležitostí této asociace. Podívejme se na její názor.

 


Mohlo by vás zajímat: Pojistný obzor ke stažení ZDE


Výsledek referenda konaného ve Spojeném království není takový, v jaký Asociace britských pojišťoven doufala. S pomocí argumentace z oblasti pojišťovnictví se usilovně snažila přesvědčovat o výhodách setrvání Spojeného království v EU. Jeho ekonomika totiž těží z participace v jednotném trhu EU i z podílu na největším obchodním celku na světě. 

Podniky Spojeného království mohou založit pobočku nebo dceřinou společnost v jiném členském státu EU, aniž by žádaly o zvláštní povolení od příslušného vnitrostátního orgánu, a musí s nimi být zacházeno stejným způsobem jako se společnostmi z daného členského státu. 

Neexistuje cesta zpět, navzdory zklamání z výsledku referenda. Připravovali jsme se na obě varianty, nicméně jsme neočekávali, že budeme muset přijmout plán pro případ vystoupení Spojeného království z EU. Analyzovali jsme v něm různé scénáře budoucích vztahů s EU a formulovali jsme několik klíčových otázek, které bychom jménem britského pojišťovnictví byli nuceni vyřešit na vládní úrovni. Uvedené okruhy zahrnovaly: 

  • zajištění regulatorního prostředí odpovídajícího britskému trhu;
  • zachování práva poskytovat přeshraniční služby z/do Spojeného království;
  • udržování podobného systému ochrany údajů jako v EU, aby se zabránilo nesrovnalostem v oblasti ochrany osobních, ale i jiných údajů;
  • zlepšení budoucí migrační politiky, která umožní zaměstnávat vysoce kvalifikované odborníky z EU i mimo ni;
  • orientaci na dialog o regulaci a mezinárodní dohody na zahraničních trzích finančních služeb, zejména v Indii a Číně.

Po celou dobu přípravy je i nadále naším záměrem poskytovat podporu našim členům v tomto přetrvávajícím nejistém období. Pokoušeli jsme se k tomu přistupovat prakticky a usilovali jsme o zajištění minimálního dopadu na ně. Nicméně jsme si uvědomovali, jak mohou závěrečná jednání skončit. Doufáme, že vystoupení z EU bude možné provést co nejhladším způsobem a co nejvíce beze ztrát. Je zapotřebí hluboce porozumět obchodním modelům našich členů a právním možnostem z pohledu Spojeného království i EU a uvědomit si politiku obou aktérů jednání.


Mohlo by vás zajímat: Nepojištěné auto je celoevropský fenomén!


Není žádným překvapením, že se  Brexit nachází neustále v centru zájmu každého generální ředitele ve Spojeném království, a tak po dlouhých diskuzích na úrovni představenstev se hlavní pozornost pojistného trhu zacílila na stávající smlouvy a dohody. Ačkoli se musí dořešit řada otázek, problematika současných smluv je klíčová a v rámci vystoupení z EU vyžaduje závaznou dohodu. Neovlivní totiž pouze podniky Spojeného království umožňující přeshraniční služby do zbývajících zemí EU, ale i společnosti dalších zemí EU, které poskytují přeshraniční služby do Spojeného království. 

Pokud se totiž v Bruselu nepodaří dohodnout jinak, tak v momentě, kdy Spojené království vystoupí z EU, mnoho společností ztratí oprávnění k přeshraničnímu podnikání ve formě tzv. „evropských pasů“. Vnitrostátní právní předpisy některých členských států stanoví, že je nutné společnostem udělit k provádění plateb klientům povolení.


Mohlo by vás zajímat:Inovace v pojišťovnictví: MARSH byl oceněn za „řešení“ Bridge


V důsledku toho může jakákoli společnost ve Spojeném království, která má pojistníky ve zbývajících zemích EU, čelit pokutě nebo u odpovědných osob trestu odnětí svobody, pokud platbu provedou. Odmítnou-li však platbu uskutečnit, poruší tím smlouvu uzavřenou s klientem. Nabízí se tedy volba mezi porušením ujednání nebo porušením zákona. Žádná z nich samozřejmě není žádoucí.

Čas běží 

Jinou možností je podstoupit dlouhý proces založení dceřiné společnosti, náročný z právního hlediska i na zdroje, a převedení smluv na tento nový subjekt. Ve Spojeném království se označuje jako „převod podle části VII“ (Part VII transfer), dle zákona o finančních službách a trzích, a zahrnuje postup za účasti soudů Spojeného království. Převod smluv touto cestou by však byl zdlouhavý, a jelikož existují možná stovky dalších společností, jež by musely projít stejným procesem, bylo by zdržení neúměrné a v žádném případě by nebylo jisté jeho dokončení včas, ke dni vystoupení z EU (v současné době v březnu 2019). Tudíž v dohodě o vystoupení z EU je zapotřebí formulovat závazek, že stávající, již uzavřené pojistné smlouvy mohou po  Brexitu i nadále platit a může být na jejich základě poskytováno plnění.


Mohlo by vás zajímat: Jen víra nestačí. Církevní subjekty potřebují pojistit


To však vyžaduje více než jen stanovení přechodného období, které ačkoliv poskytuje dodatečný časový prostor na přípravu, nezajistí hladké převedení dlouhodobých závazků, např. dlouhodobých spořicích produktů nebo pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti. Ustanovení o ochraně předchozího stavu proto znamenají jedinou zaručenou eventualitu. 

Společnosti však nemohou vyčkávat až do dne, kdy Spojené království vystoupí z EU, aby měly jistotu, že k tomu skutečně dojde. Oprávněně si tedy vytvářejí záložní plány (zda ustavit dceřinou společnost nebo zahájit převod podle části VII), které musí spustit začátkem roku 2018, mají-li být schopny dokončit tento proces ve stanovené lhůtě. Asociace britských pojišťoven tedy požaduje, aby byla dohoda o ochraně předchozího stavu pro stávající smlouvy dosažena co nejdříve. 

Mnohé společnosti, které chtějí uzavírat nové obchody v celé EU, se již rozhodly své alternativní plány přijmout. V posledních měsících jsme zaregistrovali, že společnost Lloyd’s of London oznámila své plány na otevření vlastní pobočky v Belgii a společnosti RSA a AIG v Lucembursku.


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovna VZP získala licenci na pojištění vozidel


Proto také usilujeme, aby se jednající strany dohodly na rámci, na základě něhož by regulační orgány v celé EU, včetně Finančního regulačního úřadu (Prudential Regulation Authority) ve Spojeném království, mohly spolupracovat, uznávat stávající povolení a sdílet informace s cílem umožnit hladký průběh. Jinak by všechny pojišťovny (v EU i Spojeném království) v den  Brexitu ztratily oprávnění podnikat v těchto jurisdikcích. To společnostem z EU poskytujícím své služby ve Spojeném království (mnoho z nich náleží do Asociace britských pojišťoven) zajistí ze strany Finančního regulačního úřadu vhodné zacházení, ve které doufáme i u dalších regulačních orgánů vůči společnostem ze Spojeného království oprávněným poskytovat přeshraniční služby do ostatních členských zemí EU. 

Další významný problém představuje datová výměna. Všechny pojišťovny (zajišťovací společnosti) musí zvážit dopady  Brexitu na svou schopnost předávat osobní údaje z/do zemí EU i na mezinárodní úrovni. Některé úkoly dále externě zajišťují společnosti mimo Spojené království, přičemž tyto povinnosti zahrnují přenos osobních údajů z/do Spojeného království, zpracovávají-li dané společnosti osobní údaje pojistníků či zaměstnanců v EU nebo zohledňují-li chování pojistníků v rámci EU.


Mohlo by vás zajímat: Časté chyby nadnárodních podniků v „Ohlášeních“


Nejistota a záložní plány 

Pokud se např. občan Spojeného království a občan EU27 stanou účastníky automobilové nehody na evropském kontinentu, jak budou bez uzavřené dohody jejich osobní údaje vyměněny a předány jejich pojišťovnám? Zajištění funkčního toku údajů mezi Spojeným královstvím a ostatními jurisdikcemi (v EU i na mezinárodní úrovni) by mělo být jednou z hlavních priorit vlády Spojeného království při řešení  Brexitu. 

Rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany (ve smyslu čl. 25 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů; pozn. redakce) je nejspolehlivějším a právně nejjistějším způsobem předávání údajů mezi EU a Spojeným královstvím (jakožto třetí zemí) a usilujeme o jeho co nejdřívější přijetí, aby pojišťovny tuto skutečnost mohly vzít na vědomí a přestaly přijímat nákladné záložní plány. 


Mohlo by vás zajímat: Projekt NFVP: Problémy při využití Value at Risk v SII


Po vystoupení Spojeného království z EU se příležitosti mohou dostavit samy. Umožní mu přizpůsobit svá pravidla tak, aby lépe vyhovovala tamnímu podnikatelskému prostředí. Nicméně každý, kdo věří, že Spojené království zaujme k regulaci a dohledu shovívavý přístup, s cílem přilákat obchodní příležitosti v době po  Brexitu, nezná Finanční regulační úřad příliš dobře. V UK byla totiž zavedena počáteční verze Solvency II, přísná regulace odborné péče ještě předtím, než orgány EU přijaly regulaci legislativními akty Solvency II nebo IDD. Spojené království upravilo v mnoha případech své právní předpisy v souladu s právními předpisy EU. Je více než zřejmé, že se již zavedené standardy nebudou měnit. 

Být mimo EU nicméně Spojenému království umožňuje, aby se zaměřilo na svou pozici globálního finančního centra, konkurujícího New Yorku. Asociace britských pojišťoven v tomto ohledu zareagovala navýšením svých zdrojů na mezinárodní úrovni, aby podpořila své členy na jiných mezinárodních trzích a prosadila své priority u vlády Spojeného království při vypracovávání mezinárodního programu. 

Stejně jako všechny společnosti a odvětví ve Spojeném království, i my se snažíme zajistit, aby naše členské společnosti nemusely své zaměstnance propouštět a aby do budoucna měly přístup ke schopným a talentovaným lidským zdrojům, zejména v oborech s jejich nedostatkem.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové:Odpovědnost na hlavu postavená


Ačkoliv od referenda uplynul již více než rok a do vystoupení z EU v březnu 2019 mnoho času nezbývá, stále panuje značná nejistota, jak budou vypadat vztahy mezi EU a Spojeným královstvím. To společnostem neumožňuje komplexní a náležité přípravy. Namísto toho musejí vytvářet pracné a nákladné záložní plány, přičemž mnohé jsou již přijímány. 

S ohledem na stávající smlouvy a povolení pro všechny pojišťovny v EU je zapotřebí nalézt praktické řešení, a to rychle, má-li mít nějaký účinek. Problém se ve stejném rozsahu týká jak britských občanů, tak občanů EU. Současným cílem je prosadit tuto otázku do programu jednání v Bruselu. Případná liknavost v přístupu k tomuto problému způsobí, že na jakákoliv řešení už bude příliš pozdě. 

Spojené království vystupuje z EU, ale nevystupuje z Evropy. Asociace britských pojišťoven úzce spolupracuje se svými přáteli a kolegy v jiných zemích EU – a tato spolupráce ji velmi těšila a těší. Budeme se snažit tyto úzké vazby udržovat bez ohledu na to, co dohoda mezi EU a Spojeným královstvím přinese. 


Mohlo by vás zajímat: Pojistný obzor ke stažení ZDE


Carol Hallová 
náměstkyně ředitele, vedoucí evropských a mezinárodních záležitostí 
Asociace britských pojišťoven

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články