Výroční zpráva ČAP: Předepsané pojistné vzrostlo o 2,1 %. Díky neživotnímu pojištění


			Výroční zpráva ČAP: Předepsané pojistné vzrostlo o 2,1 %. Díky neživotnímu pojištění

Česká asociace pojišťoven (ČAP) vydává Výroční zprávu 2016. Její součástí jsou opět i detailní statistiky a výsledky členských pojišťoven. Zhodnocení vývoje trhu přineslo nové vydání odborného časopisu Pojistný obzor, autorem byl analytik ČAP/SUPIN Jaroslav Urban. Podívejme se, jak se dařilo českému pojišťovnictví.

Český pojistný trh se neustále vyvíjí a v posledních letech dochází k významným změnám dosavadních trendů. Tyto transformace ovlivňuje např. současná ekonomická situace v ČR i v okolních státech, ale i další aspekty, jako nové iniciativy v oblasti legislativy nebo utužování dohledových standardů. S tím bohužel souvisí také narušení kontinuity dat zveřejňovaných Českou národní bankou. Oproti tomu jsou statistiky zveřejňované ČAP stále konzistentní, a proto poskytují dlouhodobě srovnatelný obraz aktuálního vývoje.


Nové vydání časopisu Pojistný obzor k přečtení ZDE


Nejedná se ovšem pouze o náhradu, či dokonce duplicitu dohledových reportů. Díky vlastní metodice, která se více zaměřuje na skutečnou podstatu pojistného obchodu uzavíraného na území ČR[1], nabízí každému zájemci hlubší vhled do dané problematiky, nad možnosti poskytnutelné standardními účetními hodnotami. 

Předepsané pojistné a kompletní výsledky za rok 2016 

Celkové předepsané smluvní pojistné upravené podle metodiky ČAP se meziročně zvýšilo o 2,1 %, ze 116,55 mld. Kč na 118,99 mld. Kč, tedy o necelých 2,5 mld. Kč. To je výrazně více než v roce 2015, kdy stejný ukazatel narostl jen o 1,1 mld. Kč. Samotné trendy ve vývoji neživotního i životního pojištění se ale navzdory zrychlení růstu celkového předpisu nadále potvrzují.

 Dominantním růstovým segmentem zůstává neživotní pojištění, které v oblasti předepsaného pojistného ještě více posílilo, zatímco životní pojištění ve stejném parametru dále klesá, i když rychlost poklesu se oproti minulému období snížila. Poměr mezi oběma segmenty se tak dále posunul na 63:37, ve prospěch neživotního pojištění.


Mohlo by vás zajímat: ČAP informuje: Ceny POV klesají. Průměrem je 2764 Kč


Neživotní pojištění 

Předepsané pojistné v neživotním pojištění meziročně narostlo o 4,7 %, na hodnotu 75,3 mld. Kč (+3,4 mld. Kč). Nejvýznamněji k tomuto růstu přispělo odvětví havarijního pojištění pozemních vozidel, které posílilo o 9,5 %. Předepsané pojistné havarijního pojištění dosáhlo hodnoty 16,7 mld. Kč a meziročně se zvýšilo o rekordních 1,5 mld. Kč. Absolutní růst vykázalo i pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jež přidalo 2,5 %; předepsané pojistné dosáhlo hodnoty 21 mld. Kč a meziročně narostlo o 0,5 mld. Kč. Segment pojištění motorových vozidel tak nadále upevňuje svoji dominantní pozici s objemem necelých 38 mld. Kč a 50% podílem na celkovém předepsaném pojistném v neživotním pojištění. 

Popsané zlepšení je ale podmíněno především samotným růstem počtu registrovaných, resp. pojištěných vozidel, a v případě havarijního pojištění také zvýšenou nabídkou produktů s omezeným rozsahem krytých rizik (typicky bez rizika havárie na pojištěném vozidle). Počet vozidel s pojištěním odpovědnosti z provozu meziročně narostl o cca 4 %, zatímco počet havarijně pojištěných vozidel stoupá dokonce o téměř 9 %. Kombinovaný škodní poměr pojištění odpovědnosti z provozu vozidla za rok 2016 srovnávající objem škod a dalších nákladů očekávaných ze škod roku 2016 vůči zaslouženému pojistnému stejného roku dosahuje hodnoty 107 %.


Mohlo by vás zajímat: Pololetní výsledky mluví jasně. Německé pojišťovnictví roste


Přestože případný pozitivní run-off rezerv v budoucnu může tento technický výsledek korigovat, je třeba upozornit, že zejména výsledky na nově uzavíraných smlouvách vycházejí ve výši technické ztráty i v případě výpočtu rezerv bez rizikové marže na úrovni tzv. „best estimate“. 

Spolu s pojištěním motorových vozidel vykazuje nárůst pojistného i pojištění majetku a všeobecné odpovědnosti. Předepsané pojistné v pojištění majetku se navýšilo o téměř 0,5 mld. Kč a dosáhlo hodnoty 20,3 mld. Kč, když jeho růst meziročně zrychlil na necelých 2,5 %. Tato odvětví tak získávají druhý největší, 27% podíl na předepsaném pojistném v neživotním pojištění. 

V případě všeobecného pojištění odpovědnosti za škodu bez zahrnutí zákonného pojištění (jehož hodnota letos poprvé přesáhla 7 mld. Kč) je růst předpisu ještě výraznější (+7 %). Předepsané pojistné se blíží 7 mld. Kč a meziročně posílilo o více než 400 mil. Kč. Jeho podíl na celkovém předepsaném pojistném v neživotním pojištění díky tomu nyní překročil hranici 9 %. V pojištění odpovědnosti dominuje podnikatelská sféra, na kterou z celkového předpisu tohoto odvětví připadá cca 5 mld. Kč. Zbývající menší část (necelé 2 mld. Kč) hradí domácnosti.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zářijové postřehy


Potěšující je, že v případě zmíněných domácností je růst předepsaného pojistného ve výši 9 % rychlejší než u podnikatelů, a proto popsaný vývoj nesouvisí jen s pozitivnější ekonomickou situací v českém průmyslu, nýbrž se zlepšuje i celková propojištěnost těchto rizik mezi běžnými občany. Po mírném oslabení se v roce 2016 lehce navýšilo i předepsané pojistné v cestovním pojištění, a potvrdilo tím dlouhodobě vyrovnaný výsledek okolo 2 mld. Kč. 

Předepsané pojistné u samostatných smluv úrazového pojištění, které od roku 2011 pomalu klesalo, se opět stabilizovalo v roce 2015 a s mírným meziročním růstem (+1,5 %) v aktuálním období překročilo hodnotu 2,1 mld. Kč. I nadále však platí, že zvyšující se zájem o úrazové pojištění se projevuje především znatelným posílením doplňkových pojištění (připojištění) u smluv životního pojištění. 

Životní pojištění 

Odlišné výsledky byly dosaženy v oblasti životního pojištění, jehož předepsané pojistné se po předcházejícím rychlém růstu snižuje už třetí rok v řadě. Pokles sice mírně zpomalil (z -3,6 % v roce 2015 na aktuálních -2,1 %), ale i tak členské pojišťovny meziročně předepsaly téměř o 1 mld. Kč méně. Značné rozdíly nastávají mezi běžně a jednorázově placeným pojistným. Dominantní (a to i v počtu příslušných smluv) běžně placené pojistné se snížilo už jen o 1,2 %, zatímco jednorázově placené pojistné se dále propadlo o více než 23 %.


Mohlo by vás zajímat: Namiesto odvodu z poistenia bude daň. Rezort financií napráva vlastné chyby


Celkově zájem mezi pojistníky o jednorázově placené produkty, které jim především v minulých letech nabízely nové investiční příležitosti (nyní je jejich atraktivita ovlivněna omezením souvisejících daňových výhod i celkovou situací na finančních trzích), nadále klesá. Výjimku představují pouze dvě bankopojišťovny, které mají zřejmě širší paletu investičních nabídek pro klienty z vlastní finanční skupiny.

 Aktuální dění v životním pojištění více popisuje tzv. „obchodní produkce“ (tedy výsledky vztahující se pouze k nově uzavíraným smlouvám v daném roce). Předepsané pojistné v obchodní produkci, které v tomto případě není upraveno podle pravidel metodiky ČAP, se meziročně snížilo o 16 %, z 23 mld. Kč na 19,3 mld. Kč, tedy o téměř 3,7 mld. Kč. Z toho běžně placené pojistné kleslo o 11 %, na 5,4 mld. Kč, a jednorázově placené pojistné dokonce o necelých 18 %, na 13,9 mld. Kč. 

I zde pokles oproti roku 2015 zpomalil, ale podstatný rozdíl spočívá v tom, že významně klesá předepsané pojistné i u běžně placených smluv, a to včetně jejich počtu. Jelikož je ovšem celková situace v životním pojištění (především v početně zcela dominantních běžně placených smlouvách) mnohem stabilnější, dochází k dalšímu částečnému zlepšení perzistence smluv životního pojištění při známém faktu jejich předchozí vysoké stornovosti.


Mohlo by vás zajímat: Rozptýlená pozornost. Přízrak dnešního řidiče (1. díl)


Vývoj v jednotlivých odvětvích životního pojištění je značně různorodý. Dominantní jsou od roku 2010 produkty tzv. „investičního životního pojištění“, i když dlouhodobý růst jejich předepsaného pojistného se od roku 2014 téměř zastavil (po výrazném zpomalení v předchozích dvou letech). Předepsané pojistné investičního životního pojištění dosahuje hodnoty 22,2 mld. Kč a oproti roku 2015 se téměř nezměnilo. Počet smluv se ale navýšil o 1,4 %, na cca 3,3 mil. Průměrné roční pojistné na jednu smlouvu tak mírně klesá pod hranici 7000 Kč. Další a dříve nejvýznamnější odvětví reprezentují smlouvy tradičního kapitálového životního pojištění. 

Jejich předepsané pojistné dlouhodobě rostlo do roku 2006 – poté nastal zásadní zvrat a od té doby jsou na ústupu. Z popředí je vytlačilo výše zmíněné moderní investiční životní pojištění, jež se stalo během několika let velmi populárním. Aktuálně tak kapitálové životní pojištění dosahuje hodnoty necelých 6 mld. Kč a oproti roku 2015 kleslo o téměř 17 %. Počet aktivních smluv se meziročně také zmenšil, a to o cca 12 %, na 1,1 mil. I průměrné roční pojistné mírně oslabuje a jen lehce přesahuje hranici 5000 Kč. Aktuálně druhým objemově nejvýznamnějším odvětvím jsou doplňková pojištění k již jiným existujícím smlouvám životního pojištění, která kryjí především rizika spojená s úrazem (příp. s nemocí) jako alternativa k samostatným smlouvám úrazového pojištění zmíněným výše. 

Jedná se o jedinou oblast životního pojištění, jež v roce 2016 zaznamenala významný růst. Předepsané pojistné se meziročně zvýšilo o téměř 400 mil. Kč (+3,5 %), na 11,2 mld. Kč. Následuje tzv. „rizikové životní pojištění“, tedy pojištění pro případ smrti. Nejedná se o rezervotvorné pojištění, tedy i pojistníky placené pojistné logicky dosahuje nižších hodnot (průměrné roční pojistné činí 2700 Kč). Předepsané pojistné postupně rostlo do roku 2010, kdy překročilo hodnotu 2 mld. Kč. Po následné stagnaci bylo dalším impulzem pro tyto produkty až oživení na hypotečním trhu v roce 2013. Nyní se trend opět mění a předepsané pojistné se oproti roku 2015 téměř nezměnilo a zůstalo na hodnotě 2,4 mld. Kč.


Mohlo by vás zajímat:Inovace v pojišťovnictví: Marsh byl oceněn za „řešení“ Bridge


Posledním zajímavým odvětvím je důchodové pojištění. I zde předepsané pojistné dlouhodobě stagnuje (-6,1 % v roce 2016) a aktuálně dosahuje hodnoty 1,3 mld. Kč (meziročně o cca 100 mil. Kč méně). Ještě výrazněji klesá počet smluv, což má ovšem za následek mírný nárůst ročního průměrného pojistného, které přesahuje 7000 Kč. Toto velmi tradiční odvětví nyní značně doplácí mj. na nepříznivé prostředí nízkých úrokových sazeb a mezi novými klienty pojišťoven o něj není významný zájem. Ve statistice tak lze sledovat už jen dožívání starších smluv uzavřených v minulosti. V podobné situaci se nachází i svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí s předepsaným pojistným lehce převyšujícím 700 mil. Kč. Produkty z odvětví kapitálových činností v roce 2016 žádná členská pojišťovna už vůbec nenabízela. 

Vývoj vyplacených pojistných plnění 

Celkové náklady na pojistná plnění se v porovnání s rokem 2015 snížily o více než 3 mld. Kč, na 91,6 mld. Kč. Loňský 6% pokles tak zpomalil na aktuálních -3,3 %. Tento výsledek koresponduje i s vývojem vyplacených pojistných plnění, která dosáhla hodnoty 88,8 mld. Kč. Popsaná změna je ovšem téměř výhradně spojena se situací v oblasti životního a důchodového pojištění, kde vyplacená pojistná plnění meziročně klesla o více než 7,6 mld. Kč, na 42 mld. Kč. 

V životním pojištění tedy stále zůstává rekordním rok 2014, s výplatou na úrovni necelých 56 mld., což ovšem úzce souvisí se zpřísněním pravidel daňové uznatelnosti smluv životního pojištění, které zákonodárci prosadili ještě před koncem zmíněného roku. Omezila se totiž možnost průběžně vybírat finanční prostředky akumulované na těchto smlouvách, ačkoliv to dříve představovalo významný benefit. Řada klientů tak ještě naposledy využila příležitosti k jejich získání a důsledkem byl i výše popsaný nárůst pojistného plnění.


Mohlo by vás zajímat: Výše investic do Insurtech dosáhla nového rekordu


V minulých letech také zpravidla platilo, že ve výši vyplaceného pojistného plnění dominovalo životní pojištění. V roce 2016 dochází ke změně a na vyplacených pojistných plněních má 53% dominantní podíl neživotní pojištění, a to i v situaci, kdy nenastaly žádné významné přírodní katastrofy. Celkové vyplacené pojistné plnění v neživotním pojištění se zahrnutím zákonného pojištění vzrostlo o 4,4 mld. Kč, na 46,8 mld. Kč. 

Pojistné plnění z živelních událostí meziročně sice narostlo o 700 mil. Kč, ale jedná se o méně významné přirozené kolísání spojené především s vyšším výskytem letních bouří s krupobitím. Růst mnohem více podpořil vývoj v pojištění vozidel, který opět přímo souvisí se značným a dlouhodobým navyšováním jejich počtu. O necelou 1 mld. Kč narostla i odškodnění z pracovních úrazů a nemocí z povolání, což koresponduje se zlepšující se ekonomickou situací v ČR a snižující se nezaměstnaností. 

Hospodářské výsledky členských pojišťoven 

Po delší době poměrně stabilního vývoje klesl v roce 2016 výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění o 23 %, na hodnotu 5,7 mld. Kč. Zasloužené pojistné sice meziročně posílilo o cca 3 mld. Kč, ale oproti tomu narostly jak čisté náklady na pojistná plnění, tak čistá výše provozních nákladů (především pořizovací náklady na pojistné smlouvy), dohromady o téměř 4,7 mld. Kč. 

Naopak výsledek technického účtu k životnímu pojištění se vůči roku 2015 téměř nezměnil a jen mírně oslabil o necelých 5 %, na hodnotu 8,2 mld. Kč. Zasloužené pojistné kleslo 4,7 mld. Kč a náklady na pojistná plnění se snížily 7,6 mld. Kč. Čistá výše provozních nákladů, a zvláště pořizovací náklady na pojistné smlouvy klesly jen mírně, o jednotky procent. Změny rezerv a pohyby v ostatních položkách však výsledek dorovnaly na hodnoty srovnatelné s rokem 2015.


Mohlo by vás zajímat: Háčky v pojištění odpovědnosti. Pozor na výluku hrubé nedbalosti


Všechny členské pojišťovny ČAP (s jedinou výjimkou) vykázaly zisk i v roce 2016. Jeho celková výše se těsně přiblížila hranici 12 mld. Kč (nezahrnuje EGAP) a opět se vyrovnala částce obvyklé do roku 2014. V minulém roce bylo sice dosaženo hodnoty přibližně o 2 mld. Kč vyšší, ale i tak se potvrzují dlouhodobě silné výsledky a finanční stabilita členské základny. 

Význam pojišťovacího sektoru spočívá i v tom, že se jedná celosvětově o nejvýznamnějšího institucionálního investora. Celkové investice v roce 2016 překročily hodnotu 405 mld. Kč, z toho na finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, připadá téměř 84 mld. Kč, což činí o 4 mld. Kč více než vloni a podtrhuje stále vzrůstající vliv těchto produktů. Největší, 80% podíl mají dluhové cenné papíry (např. státní nebo korporátní dluhopisy), které se 7 % následují akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem. Úhrnná výše technických rezerv vytvářených členskými pojišťovnami ke krytí budoucích závazků činila v roce 2016 celkem 330 mld. Kč. Z toho 57 mld. Kč připadá na neživotní pojištění a zbývajících 274 mld. Kč na životní pojištění (zahrnuje i 84 mld. Kč, je-li nositelem investičního rizika pojistník). 

Pojistný trh zůstává důležitým zaměstnavatelem. I když se počet zaměstnanců v pojišťovnictví dlouhodobě mírně snižuje, české pojišťovny stále přímo zaměstnávají téměř 13 000 lidí a při prodeji svých pojistných produktů spolupracují s více než 11 000 zprostředkovateli, z nichž přibližně 9000 představují výhradní pojišťovací agenti. 

Zhodnocení 

Na závěr je možné situaci dokreslit podle již dostupných předběžných výsledků 1. pololetí 2017. Celkové předepsané pojistné upravené podle metodiky ČAP meziročně roste o 3,6 %. Růst utváří neživotní pojištění, které posílilo o 5,9 %, zatímco životní pojištění předepsalo o 0,5 % méně. Souhrnně se jedná o pozitivní posun, protože růst v neživotním pojištění se zrychlil a pokles v životním pojištění naopak zpomalil.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Jak se správně obléci?


Nadále platí, že předepsané pojistné v neživotním pojištění se zvyšuje především díky vývoji v segmentu pojištění vozidel, což souvisí s dalším růstem jejich počtu. V havarijním pojištění stoupl předpis meziročně o 8,9 % a v pojištění odpovědnosti z provozu o 3,1 %. Daří se však i podnikatelským pojištěním (+5,3 %) a nově sledované oblasti retailového majetkového a odpovědnostního pojištění (+4,2 %). Roste i počet smluv, a to celkově o 3 %, resp. o 900 000, ve srovnání s 1. pololetím 2015. Na tom má zásluhu především pojištění vozidel, ale dále také podnikatelská pojištění. 

Běžně placené pojistné v životním pojištění meziročně mírně narostlo o 0,2 %, což představuje náznak zlepšení i vůči 1. čtvrtletí 2017. Jednorázově placené pojistné se dále propadá o výrazných 21 %, avšak i zde se pokles postupně tlumí. Nově uzavíraných smluv i těch stávajících stále ubývá. Celkově je v životním pojištění o 200 000 smluv méně než v roce 2016. Nově se jich   v 1. pololetí uzavřelo 270 000, což je o 44 000 méně než před rokem. S klesajícím počtem nově uzavíraných smluv a s aktuální stabilizací v oblasti běžně placeného pojistného tak dochází k mírně pozitivnímu útlumu přepojišťovacích aktivit. 

Tyto předběžné pololetní výsledky zatím jen potvrzují výše popsané trendy na českém pojistném trhu a v podobném duchu může pokračovat i vývoj po zbytek roku 2017. Zda se tento předpoklad nakonec potvrdí, bude ovšem možné posoudit zase až za rok. 

Nové vydání časopisu Pojistný obzor k přečtení ZDE.  

[1] Omezením vlivu jednorázově placeného pojistného v životním pojištění na jednu desetinu účetní hodnoty, vyloučením zákonného pojištění a duplicitně započítaného předepsaného pojistného v neživotním pojištění formou retrocesí mezi členy a vyloučením přeshraničních aktivit členských pojišťoven.

Ing. Jaroslav Urban

pojistný analytik

ČAP / SUPIN

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články