EIOPA dokončila včas návrhy k PEPP. Jaká je budoucnost penzí?


			EIOPA dokončila včas návrhy k PEPP. Jaká je budoucnost penzí?

Orgán dohledu EIOPA informuje o tom, že předložil Evropské komisi návrhy regulačních a prováděcích technických norem i radu ohledně aktů v přenesené pravomoci, což je nezbytné pro implementaci panevropského osobního penzijního produktu.

Předně je nutno zmínit, že základním právním aktem, kterým se upravuje výše zmíněný produkt, je nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1238/EU o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP).[1] Legislativní proces byl náročný, trval zhruba dva roky. Nařízení bylo vydáno v Úředním věstníku EU dne 25. července 2019. Na tomto místě je vhodné připomenout, že nařízení je jedním z právních aktů EU, které je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU. To znamená, že v tomto případě nebude možné, aby některý členský stát EU nařízení nepoužil či použil je částečně nebo si provedl vlastní interpretaci některých ustanovení.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Nařízení PEPP vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU, tj. 14. 8. 2019. Podstatné ovšem je, že se použije až 12 měsíců po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci (resp. delegovaných aktů), k nimž radu či návrhy EIOPA předložila Evropské komisi dne 14. 8. 2020. Díky Lamfalussyho procesu nelze nyní začít souborně pracovat např. v pojišťovnách na podnikatelském projektu nebo studii proveditelnosti, jelikož zejména akty v přenesené pravomoci mají upravit celou řadu významných otázek. Nelze předvídat, jak rychle bude v EU probíhat legislativní proces. Jedno je ale jisté. Na aplikaci souboru opatření k PEPP budou mít členské státy 12 měsíců. Dá se předpokládat, že i přes existenci základního a dalších nařízení bude třeba na národní úrovni upravit minimálně ty otázky, kde je dána kompetence či povinnost členským státům. Po těchto dvou poznámkách uvedeným pro lepší orientaci čtenáře v dané problematice je možné přejít přímo k tiskovému prohlášení EIOPA.

EIOPA uvádí, že navrženými dokumenty sleduje cíl uvolnit potenciál pro evropský penzijní trh osobních penzí stanovením správných podnětů pro vytvoření budoucích produktů PEPP jako přenositelných, jednoduchých a nákladově efektivních produktů. Regulatorní ustanovení zahrnují jasná a vynutitelná kritéria PEPP, jež budou muset poskytovatelé dodržovat, čímž by se mělo zajistit, že evropským spotřebitelům budou nabízeny vysoce kvalitní, bezpečné a jednoduché penzijní produkty. Současně EIOPA zdůrazňuje, že ponechává dostatečný prostor pro inovace a hospodářskou soutěž, aby byl dosažen dobrý penzijní výsledek. 

Jasná kritéria pro tvorbu zdravých a robustních investičních strategií a technik zmírňování rizika napomohou podle EIOPA spořícím osobám k docílení lepších dlouhodobých výnosů a k řízení investičního rizika tak, aby bylo v souladu s rizikovým apetytem evropských občanů. V této souvislosti EIOPA upozorňuje, že připravila dva dokumenty o povinných informacích pro spotřebitele. Jednak jde o Sdělení klíčových informací o PEPP (PEPP KID) a jednak Přehled dávek PEPP (PEPP Benefit Statement). Tyto standardizované informační dokumenty poskytnou spotřebitelům relevantní informace, jež jim umožní před vstupem do závazkového vztahu snazší rozhodování a také monitorování vývoje úspor po celou dobu trvání smlouvy.


Mohlo by vás zajímat: Telematika: O personalizované sazby pojištění je v Německu zájem


Informační dokumenty o PEPP pro spotřebitele zavádějí holistický přístup k hodnocení a analýze profilu rizika a výnosů u PEPP s tím, že ve Sdělení klíčových informací o PEPP je zahrnut souhrnný ukazatel rizik, který identifikuje rizikovost různých investičních možností a podává také komparativní informaci pro pochopení relativního rizika k očekávaným budoucím penzijním dávkám z PEPP. EIOPA je názoru, že projekce budoucích penzijních příjmů je klíčem k tomu, aby spotřebitelé rozuměli charakteristice PEPP a mohli zvážit, zda daný produkt naplňuje jejich individuální penzijní cíle. Navíc podle EIOPA bude online distribuce jednou z nejdůležitějších příležitostí, jak získat zájem spotřebitelů a zapojit spořící osoby do penzijního plánování. Obzvlášť důležité prý bude, že spotřebitelé mohou snadno přistoupit, pochopit a využít informace prezentované v digitálním formátu. Očekává se, že právě využívání digitálních prostředků by mělo do distribučního procesu přinést významnou nákladovou efektivnost.

Nákladová efektivnost je jedním z hlavních předpokladů pro úspěch PEPP. V případě základního PEPP nesmí roční náklady a poplatky překročit 1 % kapitálu akumulovaného spořící osobou ke konci každého roku. Základní PEPP představuje standardní investiční možnost a byl specificky konstruován tak, aby nabízel relativně vysokou úroveň ochrany kapitálu, jež může být dále rozšířena na kapitálové záruky. Náklady na poskytnutí takové záruky se nezahrnují do stanovené meze pro náklady a poplatky, ale musejí být výslovně zveřejněny.


Mohlo by vás zajímat: Klient ve středu zájmu! Soukromá spotřeba bude klíčová pro uzdravení ekonomik


EIOPA na závěr podtrhuje, že úspěch PEPP bude záležet na silném dohledu a úzké spolupráci mezi národními kompetentními orgány v různých členských státech EU. EIOPA je názoru, že pravidelné oznamování (reporting) orgánům dohledu a solidní intervenční pravomoci týkající se produktu budou nezbytné k zajištění účinného a efektivního dohledu a k monitorování trhu PEPP, a to na národní úrovni i na úrovni EU.

EIOPA považuje za potřebné rovněž uvést, že při přípravě výše uvedených návrhů se opírala o odborné znalosti dohledové komunity, a to jak v oblasti pojištění, tak i penzí. Spolupracovala rovněž s jinými evropskými orgány dohledu, Evropskou centrální bankou a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Vedla aktivní dialog s širokou škálou zainteresovaných osob, resp. skupin zainteresovaných osob, a to včetně skupiny zastupující pojišťovny a zajišťovny a skupiny zastupující instituce poskytující zaměstnanecké penze. Na úplný závěr lze ocenit, že na webových stránkách EIOPA jsou zveřejněny v angličtině všechny návrhy[2], jež předložila dne 14. 8. 2020 Evropské komisi.


[1] Nařízení 2019/1238/EU o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP). [online]. [citace 2019-07-28]. Dostupné z WWW: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1238&from=EN
[2] https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-finalises-regulation-pan-european-personal-pension-product

Zdroj: EIOPA  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články