EU se úspěšně prosazuje v globálním pojišťovnictví


			EU se úspěšně prosazuje v globálním pojišťovnictví

Jedním z témat výroční zprávy Insurance Europe je i mezinárodní problematika, zvláště některé aspekty vývoje globálního pojistného trhu a situace v oblasti globální regulace pojišťovnictví.

Evropa je světovým lídrem v zajištění

Podle IE se evropští pojistitelé a zajistitelé úspěšné pohybují na globálním pojistném trhu. V současné době má zhruba jedna třetina všech mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin své sídlo v EU a Evropa je globálním lídrem v zajištění, neboť se podílí cca jednou polovinou na globálním zajistném trhu. Mimořádně silnou pozici Evropy v zajištění dokládá i níže uvedená tabulka.

Graf EU se úspěšně prosazuje v globálním pojišťovnictví

Jelikož se svět dynamicky a stále mění, evropští pojistitelé a zajistitelé potřebují správné regulatorní prostředí EU a adekvátní mezinárodní dohody, které by jim umožnili posilovat svoji konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni.  

Pojišťovací kapitálový standard je již v monitorovacím období

Ve výroční zprávě IE se v rámci přípravy nové globální regulace zmiňuje především globální pojišťovací kapitálový standard (ICS – insurance capital standard). Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) vydala jeho druhou verzi v listopadu 2019. Bylo stanoveno pětileté monitorovací období, které započalo v lednu 2020, s tím, že ICS verze 2 bude používán v mezinárodně aktivních pojišťovacích skupinách. Ty budou podávat důvěrné zprávy a hlášení příslušným orgánům dohledu, jež provádějí dohled nad skupinou. Během monitorovacího období se počítá rovněž s diskuzí v rámci kolegií orgánů dohledu a IAIS bude provádět relevantní analýzy.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 137 mld. Kč


IE úzce spolupracovala na přípravě ICS verze 2 s IAIS, která akceptovala některé náměty IE na vyjasnění existujících problémů. Například byl pod „tlakem“ IE adekvátně vymezen účel monitorovacího období, kterým je monitoring „výkonu“ či fungování ICS a nikoli sledování kapitálové přiměřenosti mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin. To znamená, že výsledky docílené při monitoringu nebudou použity pro spuštění regulatorní akce. Navíc IAIS potvrdila, že ICS verze 2 je pouze jedním z milníků v dlouhodobém procesu tvorby takového standardu, který docílí v zásadě tytéž výstupy ve všech jurisdikcích.

IAIS se také zavázala, že využije monitorovací období k odstranění nedostatků ICS verze 2. Evropské pojišťovnictví je názoru, že k vylepšení ICS verze 2 je třeba více času a úsilí. Evropští pojistitelé a zajistitelé si plně uvědomují, že diskuze ohledně ICS verze 2 je úzce spojena s aktuální diskuzí v EU týkající se revize regulatorního rámce Solventnosti II.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Houmofisová“ sociální abstinence


Klíčový význam interních modelů

V této souvislosti je ale třeba chápat, že i když je technická konstrukce ICS podobná konstrukci Solventnosti II, tak tyto projekty nejsou identické. Například ICS sice zahrnuje opci, aby skupiny spíše využívaly pro výpočet solventnostních kapitálových požadavků vlastní interní modely než standardní vzorec, ale interní modely nejsou zatím uznány jako klíčová a trvalá součást standardu.  

Interní modely jsou zásadním nástrojem pro řízení rizik a měření kapitálu a fundamentální částí celkového rámce Solventnosti II. Bez těchto interních modelů by rámec ICS byl připraven rozdílným způsobem. Interní modely umožňují stanovit cílový kapitál na velmi vysoké úrovni (99,5 %), zatímco dodržování standardního vzorce je poměrně jednoduché.  Interní modely také zajišťují, že mohou být správně oceněna i komplexní rizika.


Mohlo by vás zajímat: Nevyjasněné okolnosti otravy řeky Bečvy


Podle IE se v Evropě jasně ukázalo, že interní modely přinášejí orgánům dohledu užitek, protože umožňují provádět „měření“ (oceňování) i v oblastech, které neřeší standardní metoda. Stěžejním cílem evropského pojišťovnictví proto logicky je zajistit, aby se interní modely staly integrální součástí globálního rámce, tedy ICS. IE v této části své poslední výroční zprávy mimo jiné upozorňuje, že ICS verze 2 musí doznat vylepšení i co se týče úpravy dlouhodobého byznysu. Tato problematika je podobná jako u Solventnosti II. Jedná se např. o oceňování dlouhodobých investic, kalibraci kapitálových požadavků pro dlouhodobá aktiva atp.

Na závěr této části výroční zprávy je prezentována výzva, aby IAIS dala ujištění, že ICS bude fungovat dobře a nebude stát v cestě vybraným makro cílům, a to nejen v normálních časech, ale také v době značného stresu (zátěže) na finančních trzích. Jinými slovy řečeno, cílem ICS by mělo být vytvoření společného jazyka pro oceňování rizik a úrovní solventnosti. Tento jazyk by měl být ovšem kalibrován jak pro normální, tak pro mimořádnou dobu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články