Jak Insurance Europe hodnotí IDD?


			Jak Insurance Europe hodnotí IDD?

Jedním z témat výroční zprávy Insurance Europe je distribuce a konkrétně to, jak se osvědčila IDD a co je třeba v této oblasti zlepšit.

Úvodem IE připomíná, že je to téměř dva roky od nabytí účinnosti směrnice 2016/97/EU o distribuci pojištění (dále jen „IDD“ – Insurance Distribution Dirtective). Jejím cílem bylo modernizovat existující pravidla týkající se zprostředkování pojištění, posílit ochranu spotřebitele a zvýšit transparentnost. Po dvou letech je již dostatek zkušeností, aby bylo možno vyhodnotit, zda zmíněná modernizace a jiná opatření přinesla své plody a zda existují oblasti, kde by bylo možno docílit ještě většího přínosu pro spotřebitele.

IE je názoru, že vylepšení jsou podstatná a že se promítla do zkušeností spotřebitelů. Nové postupy jim dávají ujištění, že jsou jim konzistentně nabízeny pojistné produkty, jež uspokojují jejich potřeby a očekávání.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 137 mld. Kč


Například pravidla obsažená v IDD pro křížový prodej (Čl. 24 IDD – Vázaný a spojený prodej) zajišťují, že klienti jsou obeznámeni, kdy mohou koupit produkty odděleně. Spotřebitelé dostávají transparentně možnost výběru, jak nakoupit spojené produkty. Nový test „požadavků a potřeb“ jde nad rámec pravidel platných v jiných sektorech tím, že se po pojistitelích požaduje sladit požadavky klienta s produkty, jež jsou pro ně vhodné, a to dokonce pro prodeje bez poradenství. To značně posílilo ochranu před rizikem „vnucené koupě“ (mis-selling). Nový standardizovaný informační dokument o pojistném produktu posiluje informované rozhodování, neboť klientovi poskytuje ty informace, které potřebuje k výběru toho pojistného produktu neživotního pojištění, který je pro něho správný a vhodný.

Kromě zlepšení, pokud jde o místo prodeje, klienti mají prospěch také z přísnějšího dohledu nad produktem a pravidel pro produktovou správu a řízení. Postup schvalování produktu podle IDD vytvořil prostředí, ve kterém jsou potřeby cílového trhu naprosto zásadní pro konstrukci produktu a jeho přezkum. Pravidla v oblasti správy a řízení vyžadují, aby pojistitelé průběžně posuzovali své produkty a zajistili, že stále ještě poskytují klientům hodnotu.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Houmofisová“ sociální abstinence


Tato hodnocení pojistitelům umožňují, aby produkty upravili a aby přikročili k akci, jestliže externí faktory mění přidanou hodnotu, kterou jejich produkty poskytují klientům.

IE prezentuje i některé další přínosy IDD, jako např. to, že se vztahuje na všechny pojistné produkty – tedy životního i neživotního pojištění – a že se mezi nimi diferencuje pouze tehdy, když je to nezbytné z hlediska povahy daného produktu. Dodatečná pravidla aplikovaná toliko na pojistné produkty s investiční složkou, včetně zavedení náročných standardů pro finanční poradenství, jsou přiměřená a odrážejí to, že klienti potřebují dodatečnou podporu při posuzování těchto produktů.

IDD podle názoru IE rovněž respektuje národní odlišnosti. Na jedné straně narovnává národní pravidla, kde je to vhodné, ale na druhé straně podporuje pružnost potřebnou pro národní regulátory, aby při aplikaci pravidel zvážili existující národní postupy a očekávání klientů. Na základě výše uvedeného činí IE ten závěr, že IDD funguje dobře.


Mohlo by vás zajímat: Nevyjasněné okolnosti otravy řeky Bečvy


Ale co dál? Evropská komise nyní přezkoumává celý režim pro distribuci a objednala si externí studii k fungování pojistného trhu. Tato studie vyústí v rozumná vylepšení ve prospěch klientů, jestliže se bude dívat na režim pro distribuci komplexně a vezme v úvahu celkovou zkušenost klientů – od zahájení prodejního procesu až k pokračujícímu vztahu pojistitele s jejich klienty prostřednictvím periodických informací a přezkoumávání produktu. IE v této souvislosti formuluje několik důležitých zásad. Např. pokud neexistuje problém, tak to znamená, že není nutné přijímat neefektivní řešení.

Přezkum IDD má proběhnout v roce 2022 a v úvahu budou pochopitelně brány závěry zmíněné studie. IE pokládá za důležité, že od implementace IDD nebyl zveřejněn žádný dohledový problém týkající se distribuce. Někteří regulátoři prý zvažovali určité kroky, ale nakonec se ukázalo, že neexistuje potřeba nějaké mimořádné intervence.

IE ale na závěr podotýká, že kladné hodnocení IDD neznamená, že není třeba hledat nová řešení. Určitě jsou potřebná v oblasti online prodeje a IDD musí být schopna reagovat na příslušné výzvy. Při přípravě takových řešení je třeba uplatnit rozumný a pružný přístup.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články