Jak se dopracovat v EU k lepší regulaci?


			Jak se dopracovat v EU k lepší regulaci?

Výroční zpráva Insurance Europe je jako každoročně dokladem toho, jak IE hájila a hájí zájmy evropských pojišťoven a zajišťoven. Jedním z témat této zprávy je regulace, resp. jak ji vylepšit.

Úvodem se v této části výroční zprávy IE konstatuje, že regulace finančních služeb v EU nebyla vždy úspěšná, pokud jde o dosažení základního cíle, tj. spokojenosti či prospěchu pro spotřebitele. Legislativní proces v EU má několik nedostatků, které ovlivňují konkurenceschopnost pojišťovnictví i přístup klientů k prvotřídním službám. Důvodem je komplexita stávající legislativy, její nestabilita vzhledem k častým změnám a neschopnost vhodně postihnout specifika pojištění a reagovat na aktuální potřeby klientů.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů dosáhlo 137 mld. Kč


Podle IE je povzbuzující, že Evropská komise, která převzala žezlo v roce 2019, výše uvedené hodnocení uznala a přijala ve vztahu k tvorbě nové legislativy plán, který zahrnuje i princip „jeden (právní akt) do“ a „jeden ven“. V tomto plánu se dále zdůrazňuje, že jakýkoli legislativní návrh v EU musí být založen na faktech (důkazech), široce konzultován a podroben hodnocení dopadů.

Tyto návrhy jsou vítaným začátkem. IE je názoru, že toho však existuje mnohem více, co je třeba řešit v regulatorním procesu EU. V době pandemie potřebují evropští spotřebitelé i pojistitelé ještě naléhavěji regulatorní rámec, který je vhodný pro daný účel a je též digitálně přátelský. Takže úkolem je zajistit, aby nová legislativa navrhovaná s nejlepšími úmysly nebyla ke škodě spotřebitelům. IE navrhuje zaměřit se na těchto šest obsáhlých oblastí:

Vyhnout se neustálým regulatorním změnám

V rámci Lamfalussyho procesu jsou technické detaily dopracovávány na úrovni 2 Komisí s podporou evropských orgánů dohledu a pak prostřednictvím opatření úrovně 3, jež jsou připravovány Komisí a orgány dohledu. To podle IE vedlo k tomu, že legislativa nenaplňuje zamýšlené cíle a musí být často revidována a doplňována.  

Pojistitelé čelí v posledních letech značnému nárůstu regulace, přičemž klesá její kvalita, To vyvolává potřebu častých přezkumů a novelizací – někdy aniž je doložena potřeba změny. Jasným příkladem může být nařízení 1286/2014/EU o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou. Zlepšení legislativy vyžaduje, aby byl hned na počátku její přípravy vyjasněn její účel a legislativní rámec by měl zůstat stabilní bez rychlých změn a dočasných řešení.  


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: „Houmofisová“ sociální abstinence


Vyhnout se právní nejistotě

Snížení kvality evropské legislativy – možná z důvodu značného množství iniciativ – vedlo k rozšíření zastaralých a neadekvátních pravidel a k některým případům právní nejistoty. Jako příklad lze uvést, že pojistitelé využívají slibnou technologii blockchainu, která má potenciál snížit náklady, zvýšit transparentnost a důvěru. Problémem je, že tato technologie by mohla být nekompatibilní s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (2016/679/EU – GDPR). Jak mohou být práva z GDPR - „právo být zapomenut“ a „právo na opravu“ usmířena s faktem, že technologie blockchainu je konstruována tak, aby záznamy všech transakcí byly nezměnitelné a permanentní.   

Vyhnout se rozpornosti, překrývání a duplicitám

Pokud se při přípravě legislativy nebere v úvahu kumulativní dopad jednotlivých pravidel a soudržnost celého regulatorního rámce, tak to může často vyústit do rozpornosti, překrývání a duplicit mezi různými právními akty. IE dokládá tento problém konkrétními příklady. Souhrnně se uvádí, že distribuce určitých pojistných produktů má být v blízké budoucnosti regulována sedmi právními akty, ale bez jakékoli specifické klauzule, jež by řešila případy nekonzistentních a duplicitních požadavků.

Náklady na správný výklad a aplikaci různých ustanovení, mezi nimž existuje vazba, dopadají na pojistitele a následně na spotřebitele, kteří jsou zahlceni opakujícími se a zavádějícími informacemi. U každého nového právního aktu EU by měl být vyhodnocen kumulativní dopad navrhovaných a existujících pravidel na spotřebitele s důkladným testováním u spotřebitelů a zásadní je, aby legislativa nebyla připravována v sile/bunkru.


Mohlo by vás zajímat: Nevyjasněné okolnosti otravy řeky Bečvy


Vyhnout se nevhodným pravidlům a zavádějícím informacím

IE v této oblasti zdůrazňuje, že je třeba se vyhnout pravidlům, jež nejsou vhodná pro pojištění, a také kopírování opatření z jiných sektorů. Jinak to může mít nezamýšlené negativní důsledky pro spotřebitele a trh jako celek. Podle IE je nemožné provádět racionální srovnávání nákladů produktů, jež obsahují unikátní prvky pojištění, s těmi produkty, které je nezahrnují. Např. pojistné za pojištění pro případ biometrických rizik není investicí, ale spotřebovává se za konkrétní pojistnou ochranu.  Regulace musí prostě reflektovat skutečné rozdíly mezi finančními produkty a sektory finančního trhu. Poskytované informace musejí být jasné, rozumné a zohledňovat specifika pojištění.

Vyhnout se zastaralým pravidlům a překážkám vůči inovacím

Některé právní akty EU např. požadují, aby byly informace spotřebitelům poskytovány standardně v listinné podobě, což brání rozvoji internetu jako distribučního kanálu pro pojistné produkty. Nebere se tak zřetel na tu skutečnost, že spotřebitelé v rostoucí míře požadují a využívají online služby. Např. současná koronavirová krize demonstrovala význam digitální komunikace pro pokračování podnikání a také akceleraci v očekávání klientů, že bude možno provádět transakce bez papíru.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2019 v Česku dle oPojištění.cz


Vyhnout se krátkým termínům na implementaci

Z určitých nedostatků v legislativním procesu EU často plyne nedostatečná doba na implementaci, kterou pojistitelé potřebují na provedení procesních změn a zaškolení zaměstnanců. Při častých změnách legislativy narůstají náklady na implementaci. Podle IE je nerealistické očekávat, že pojišťovnictví začne s implementací na základě návrhů právních textů bez právní jistoty, pokud jde o finální regulatorní výsledek. Např. by mělo dostat na implementaci právních aktů úrovně 2 alespoň 1 rok od jejich zveřejnění v Úředním věstníku EU.


Mohlo by vás zajímat: Jak jsou na tom digitální dovednosti Čechů?


Na závěr je účelné podotknout, že IE vítá ustavení platformy 2020 pro připravenost na budoucnost (Fit for Future Platform), což je expertní skupina na vysoké úrovni, která bude Komisi pomáhat v jejím úsilí o zjednodušení evropského práva a redukci nadbytečných nákladů. V tomto případě jde o součást programu REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme), tj. programu pro účelnost a účinnost právních předpisů EU. IE rovněž oceňuje, že tato skupina bude rovněž zkoumat, zda jsou existující právní akty EU digitálně přívětivé.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články