IAIS: Jaký byl vývoj světového pojišťovnictví v roce 2022?


			IAIS: Jaký byl vývoj světového pojišťovnictví v roce 2022?

Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví (IAIS) zveřejnila v prosinci 2022 zprávu o vývoji globálního pojistného trhu v roce 2022. Tato zpráva je výsledkem monitoringu i analýzy rizik a trendů v globálním pojišťovnictví a také výsledkem posuzování potenciálu pro vznik systémového rizika.

Hlavní závěry IAIS

Systémové riziko v pojišťovacím sektoru zůstává z globálního pohledu nízké. Nicméně se projevuje rostoucí trend v celkovém skóre systémového rizika pojistitelů. Obzvláště jde o zvýšené expozice, pokud jde o nelikvidní či obtížně ocenitelná aktiva, OTC deriváty (tj. mimoburzovní deriváty), krátkodobé financování a intra-finanční aktiva (týká se holdingu).

Solventnost a ziskovost pojistitelů se v roce 2021 zlepšila. Značně k tomu přispěl pozitivní vývoj na finančních trzích. Od roku 2022 vedly ovšem geopolitické konflikty, inflace, zpřísnění měnové politiky a zhoršení ekonomického výhledu ke zvýšení tržních a úvěrových rizik[1] i rizika likvidity.


Mohlo by vás zajímat: ČKP: Povinné ručení má poprvé v historii více než 9 milionů vozidel


Na základě hloubkové analýzy byla v roce 2022 identifikována tato klíčová makro-obezřetnostní témata: 1) nižší makroekonomický výhled, vysoká inflace a rostoucí úrokové sazby; 2) strukturální posuny v sektoru životního pojištění, včetně zapojení soukromého kapitálu; 3) rizika spojená s klimatem.

Tato makro-obezřetnostní témata představují v činnosti orgánů dohledu priority. Ve sledované zprávě IAIS jsou pochopitelně specifikována podrobně a v doprovodné zprávě stručně, a to takto:

  • nižší makroekonomický výhled, vysoká inflace a rostoucí úrokové sazby

U životních pojistitelů mohou mít rostoucí úrokové sazby pozitivní vliv na solventnostní pozici. Prudký nárůst úrokových sazeb může ale také vystavit pojistitele riziku likvidity, jež může vzniknou z výzvy k dodatkové úhradě u zajištěných úrokových sazeb, nebo z hromadného ukončení pojistných smluv s výplatou odbytného. U neživotních pojistitelů inflace zvyšuje náklady a pojistná plnění. Navíc musí dojít k novému ocenění technických rezerv. IAIS v této souvislosti konstatuje, že orgány dohledu rozšířily monitoring a dohled nad riziky v pojišťovacím sektoru, jež vyplývají ze stávajícího makroprostředí, a to včetně úvěrového rizika a rizika likvidity,

  • strukturální posuny v sektoru životního pojištění, včetně zapojení soukromého kapitálu

Soukromé investiční společnosti (fondy) se do podnikání v pojišťovacím sektoru zapojují prostřednictvím investic, akvizic, partnerství, zajištění a jiných ujednání. V některých jurisdikcích jsou pojistitelé, kteří jsou spojeni se soukromými investičními společnostmi, vystaveni vyšším rizikům u takových aktivit, jako jsou přeshraniční zajištění a umístění investic do komplexních a nelikvidních aktiv. V této souvislosti IAIS podotýká, že takové činnosti či postupy nelze ale považovat za nové nebo za činnosti týkající se toliko pojistitelů spojených se soukromými investičními společnostmi,

  • rizika spojená s klimatem

Nedostatečný pokrok ve snižování emisí z fosilních paliv v globálním měřítku ztěžuje přechod a přispívá k zesílení vlivu klimatických (fyzikálních) rizik v pojišťovacím sektoru. IAIS podporuje orgány dohledu, aby zlepšily své chápání typu a rozsahu rizik spojených s klimatem v pojišťovacím sektoru za účelem připravit účinnější reakce orgánů dohledu. Mezery v ochraně, pokud jde o rizika spojená s klimatem, jsou v mnoha případech významné a orgány dohledu předpokládají, že budou nadále růst. Z tohoto důvodu se orgány dohledu musejí na tuto oblast ještě více zaměřit.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Zapomeňme na prognózy


IAIS vyhodnotila data od 60 největších mezinárodních pojišťovacích skupin a údaje i informace od orgánů dohledu v podstatě z celého světa, resp. od orgánů dohledu, jež působí v zemích, v nichž je produkováno 90 % globálního pojistného.


[1] Úvěrovým rizikem se rozumí např. riziko ztráty nebo nepříznivé změny ve finanční situaci vyplývající z kolísání úvěrového ratingu emitentů cenných papírů, protistran a jakýchkoli dlužníků, jimž jsou pojišťovny a zajišťovny vystaveny, v podobě selhání protistrany nebo rizika kreditního rozpětí nebo koncentrace tržních rizik (např. viz směrnice 2009/138/ES Solventnost II bod 32)

Zdroj: IAIS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články