Miloš Zeman podepsal prodloužení termínu ke složení nových zkoušek


			Miloš Zeman podepsal prodloužení termínu ke složení nových zkoušek
9.12.2020 Pojistný trh

Prezident Miloš Zeman podepsal novelu zákona o distribuci pojištění a zajištění, která prodlužuje lhůty pro složení nových zkoušek. Těmito kroky by se mělo pomoci zhruba 15 000 zprostředkovatelů a zaměstnanců pojišťoven, kteří jsou prozatím bez zkoušky, ale také bez možnosti ji v současné době vykonat. Zákon byl následně zveřejněn ve Sbírce zákonů.

Novela zákona prodlužuje o 6 měsíců (tedy do 1. 6. 2021) přechodné období stanovené zákonem o distribuci pojištění a zajištění, které upravuje způsob přechodu na nový systém prokazování odborné způsobilosti. Po tuto dobu bude distributorům umožněno prokazovat odbornou způsobilost stávajícími doklady a současně si doplnit zákonem požadovanou odbornost prostřednictvím odborné zkoušky. Zvolená délka tohoto období vychází z doby, po kterou se nemohly konat odborné zkoušky z důvodu pandemie. Délka prodloužení přechodného období byla konzultována s Ministerstvem financí, zástupci regulovaných osob a orgánem dohledu.


Mohlo by vás zajímat: Kontrola klienta u politicky exponovaných osob


„Jeden z důsledků epidemie bylo zastavení odborných zkoušek pro segment pojišťovnictví, což dostalo do kritické situace několik desítek tisíc lidí. Neprodloužení lhůty ke složení zkoušky odbornosti by mělo pro distributory pojištění fatální dopad v podobě zániku či odnětí oprávnění k činnosti nebo výpovědí smluv o spolupráci či pracovních smluv zaměstnanců. Přišli by o práci. Vedle toho hrozila i kritická situace ve sjednávání nových pojistek a servisování již platných pojistných smluv. Díky obrovskému úsilí a práci se nám ve spolupráci s dalšími profesními asociacemi, MFČR, ČNB, a hlavně zákonodárci podařilo zvládnout náročný legislativní proces a posunout dobu na složení zkoušek o 6 měsíců, což dává prostor všem, kteří zkoušku z důvodu celostátních opatření nestihli, si ji dodělat. A tím v této nelehké době pomoci jednomu ze segmentů trhu, který zastupujeme,“ uvedl  Marek Černoch, výkonný ředitel České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování.

„Odhadem přes 15 tisíc zprostředkovatelů a zaměstnanců pojišťoven a bank zatím nemá složenou zkoušku odborné způsobilosti kvůli situaci, která nastala v souvislosti s vládními opatřeními během pandemie COVID19. Nesplňují tak dosud podmínky k prokázání odborné způsobilosti a nemohli by vykonávat svoji činnost. Ve snaze těmto našim kolegům v tak složité situaci napříč sektorem pojišťovnictví pomoci, jsme společně s Asociací finančních zprostředkovatelů (ČASF) a za podpory Ministerstva financí vyvinuli mimořádné úsilí v přípravě novelizace zákona, který odkládá nejzazší možný termín ke složení zkoušek,“ doplnil Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.


Mohlo by vás zajímat: Anketa Pojišťovna roku 2019–2020: Jubilejní ročník ovládla Allianz


ČNB bude shovívavá

Podle ČNB vyhlášení nouzového stavu a následná opatření vlády představují významný zásah do činnosti akreditovaných osob definovaných v § 61 ZDPZ a jsou příčinou toho, že v současné době nemohou některé osoby vykonat odbornou zkoušku, což v souvislosti s přechodnými ustanovením ZDPZ může působit nemalé problémy. Se změnou zákona považuje ČNB za možné zmírnit do doby nabytí jeho účinnosti dopady krizových opatření:

  • Dohledovou shovívavostí vůči osobám dotčeným § 122 odst. 1 ZDPZ v tom smyslu, že bude do doby účinnosti poslaneckého návrhu zákona postupovat tak, jako by lhůta pro složení odborné zkoušky již byla prodloužena na dobu 30 měsíců. Dohledová shovívavost se zde jeví jako smysluplná i s ohledem na to, že sněmovní tisk 1058 vznikl právě se záměrem zajistit kontinuitu distribuce pojištění a zajištění za stálého plnění požadavků na odbornou způsobilost i za současné mimořádné situace, kterou nebylo možné v době vzniku ZDPZ předvídat. Postrádá smysl, aby subjekty vykonávající činnost podle ZDPZ byly stíhány za to, že nestačily ve lhůtě 24 měsíců splnit povinnost složit odbornou zkoušku, aby se záhy nato stala účinnou právní úprava, která danou lhůtu prodlužuje na 30 měsíců. K tomu přistupuje i fakt, že v případném správním řízení zahájeném za stávající právní úpravy by po nabytí účinnosti předmětného poslaneckého návrhu zákona ani nebylo možné v důsledku zániku trestnosti jednání dotčeným osobám udělit sankci. Pro úplnost dodáváme, že dohledová shovívavost se vztahuje i na subjekty, které provozují svoji činnost prostřednictvím osob, jichž se týká § 122 odst. 1 ZDPZ. Dohledovou shovívavost bude ČNB uplatňovat s ohledem na výše uvedené očekávání. Pokud by se ukázalo, že předmětný poslanecký návrh zákona nebude v nejbližší době schválen, nebude ČNB tuto shovívavost dále uplatňovat.
  • Možností uhradit správní poplatek uvedený v položce 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení povolení/oprávnění k činnosti a nejpozději ve lhůtě 3 dnů přede dnem skončení povolení/oprávnění, tj. v období od 1. 10. 2020 do 29. 12. 2020 (včetně). Rozhodující okamžik je datum připsání platby na účet ČNB. Nelze akceptovat platbu zaslanou v rozporu s platební instrukcí – tedy platbu zaslanou v jiné výši, na jiný účet, s jiným variabilním symbolem. Takovou platbu bude možné pouze vrátit plátci, a to na základě žádosti. Správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti není možné uhradit v hotovosti na pobočce ČNB ani kolkovými známkami. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. V případě neuhrazení správního poplatku podle platební instrukce ve výše uvedeném termínu (od 1. 10. 2020 do 29. 12. 2020) oprávnění k činnosti udělené v roce 2019 trvá v souladu s § 9 odst. 1 ZDPZ pouze do konce následujícího roku, a tedy ze zákona zanikne k 31. 12. 2020.

Shora uvedené podle ČNB nic nemění na tom, že doklad o složení odborné zkoušky nenahrazuje trvalé splňování podmínek nutných pro výkon činnosti s odbornou péčí a kvalifikovaně. Při samotné distribuci pojištění se tedy i nadále uplatní průběžný požadavek udržování odpovídající materiální odborné způsobilosti pro výkon činnosti s odbornou péčí.

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články