Senát vyšel pojistnému trhu vstříc. Termín zkoušek prodloužen!


			Senát vyšel pojistnému trhu vstříc. Termín zkoušek prodloužen!

Senát schválil novelu zákona o distribuci pojištění a zajištění, která prodlužuje lhůty pro složení nových zkoušek. Nyní půjde zákon na podpis k prezidentovi. Těmito kroky by se mělo pomoci zhruba 15 000 zprostředkovatelů a zaměstnanců pojišťoven, kteří jsou prozatím bez zkoušky, ale také bez možnosti ji v současné době vykonat.

Senátoři odsouhlasili prodloužit o 6 měsíců (tedy do 1. 6. 2021) přechodné období stanovené zákonem o distribuci pojištění a zajištění, které upravuje způsob přechodu na nový systém prokazování odborné způsobilosti. Po tuto dobu bude distributorům umožněno prokazovat odbornou způsobilost stávajícími doklady a současně si doplnit zákonem požadovanou odbornost prostřednictvím odborné zkoušky. Zvolená délka tohoto období vychází z doby, po kterou se nemohly konat odborné zkoušky z důvodu pandemie. Délka prodloužení přechodného období byla konzultována s Ministerstvem financí, zástupci regulovaných osob a orgánem dohledu.


Mohlo by vás zajímat: Anketa Pojišťovna roku 2019–2020: Jubilejní ročník ovládla Allianz


„1. 12. 2018 vstoupil v účinnost nový zákon 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který reflektoval na věci týkající se primárně pojistného trhu, a to především na to, že po dohodě jak Ministerstva financí, tak dohledového orgánu České národní banky byly stanovena nová pravidla pro vykonávání takzvaných odborných zkoušek, aby opravdu byla zajištěna kvalita prodejců pojistných produktů. Tento tisk zároveň určil dvouletou lhůtu, ve které by měli všichni ti, kteří v té době měli licence od České národní banky, aby si udělali nové odborné zkoušky a byli takzvaně přelicencování. Úplně na začátku vypadalo, že dva roky jsou opravdu velmi dostatečná lhůta pro to, aby se to stihlo. Bohužel úplně na začátku nebyl připraven systém, nebylo možné začít hned zkoušet. Musely se v první fázi prozkoušet takzvané akreditované osoby, které zajišťovaly potom zkoušení samotných pojišťovacích prodejců. A potom bohužel, jak samozřejmě všichni víme, v březnu přišel covid a celé zkoušení bylo zastaveno. V současné době jsou ještě opravdu desítky tisíc lidí, kteří nevykonali tuto zkoušku! Touto novelou zajistíme, že nebude hrozit, aby tito lidé šli v této, již tak pohnuté, době na úřady práce,“ popisoval důvody změny poslanec ANO Jan Řehounek.

ČNB bude shovívavá

Už minulý týden se k celé situaci vyjádřila Česká národní banka. Podle ní vyhlášení nouzového stavu a následná opatření vlády představují významný zásah do činnosti akreditovaných osob definovaných v § 61 ZDPZ a jsou příčinou toho, že v současné době nemohou některé osoby vykonat odbornou zkoušku, což v souvislosti s přechodnými ustanovením ZDPZ může působit nemalé problémy. Se změnou zákona považuje ČNB za možné zmírnit do doby nabytí jeho účinnosti dopady krizových opatření:

  • Dohledovou shovívavostí vůči osobám dotčeným § 122 odst. 1 ZDPZ v tom smyslu, že bude do doby účinnosti poslaneckého návrhu zákona postupovat tak, jako by lhůta pro složení odborné zkoušky již byla prodloužena na dobu 30 měsíců. Dohledová shovívavost se zde jeví jako smysluplná i s ohledem na to, že sněmovní tisk 1058 vznikl právě se záměrem zajistit kontinuitu distribuce pojištění a zajištění za stálého plnění požadavků na odbornou způsobilost i za současné mimořádné situace, kterou nebylo možné v době vzniku ZDPZ předvídat. Postrádá smysl, aby subjekty vykonávající činnost podle ZDPZ byly stíhány za to, že nestačily ve lhůtě 24 měsíců splnit povinnost složit odbornou zkoušku, aby se záhy nato stala účinnou právní úprava, která danou lhůtu prodlužuje na 30 měsíců. K tomu přistupuje i fakt, že v případném správním řízení zahájeném za stávající právní úpravy by po nabytí účinnosti předmětného poslaneckého návrhu zákona ani nebylo možné v důsledku zániku trestnosti jednání dotčeným osobám udělit sankci. Pro úplnost dodáváme, že dohledová shovívavost se vztahuje i na subjekty, které provozují svoji činnost prostřednictvím osob, jichž se týká § 122 odst. 1 ZDPZ. Dohledovou shovívavost bude ČNB uplatňovat s ohledem na výše uvedené očekávání. Pokud by se ukázalo, že předmětný poslanecký návrh zákona nebude v nejbližší době schválen, nebude ČNB tuto shovívavost dále uplatňovat.
  • Možností uhradit správní poplatek uvedený v položce 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení povolení/oprávnění k činnosti a nejpozději ve lhůtě 3 dnů přede dnem skončení povolení/oprávnění, tj. v období od 1. 10. 2020 do 29. 12. 2020 (včetně). Rozhodující okamžik je datum připsání platby na účet ČNB. Nelze akceptovat platbu zaslanou v rozporu s platební instrukcí – tedy platbu zaslanou v jiné výši, na jiný účet, s jiným variabilním symbolem. Takovou platbu bude možné pouze vrátit plátci, a to na základě žádosti. Správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti není možné uhradit v hotovosti na pobočce ČNB ani kolkovými známkami. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout. V případě neuhrazení správního poplatku podle platební instrukce ve výše uvedeném termínu (od 1. 10. 2020 do 29. 12. 2020) oprávnění k činnosti udělené v roce 2019 trvá v souladu s § 9 odst. 1 ZDPZ pouze do konce následujícího roku, a tedy ze zákona zanikne k 31. 12. 2020.

Shora uvedené podle ČNB nic nemění na tom, že doklad o složení odborné zkoušky nenahrazuje trvalé splňování podmínek nutných pro výkon činnosti s odbornou péčí a kvalifikovaně. Při samotné distribuci pojištění se tedy i nadále uplatní průběžný požadavek udržování odpovídající materiální odborné způsobilosti pro výkon činnosti s odbornou péčí.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 3Q 2020?


ČNB doplňuje, že v případě, že osobě zanikne oprávnění k činnosti ze zákona, nemá ČNB prostor pro správní uvážení ani dohledovou shovívavost, která by tento zánik oprávnění mohla zhojit. ČNB tak například nebude moci akceptovat oznámení podle § 120 odst. 6 ZDPZ ze strany osob, jimž vzniklo oprávnění k činnosti podle § 120 odst. 4 ZDPZ, která budou učiněna po 31. 12. 2020, pokud uvedený poslanecký návrh zákona nenabyde účinnosti nejpozději k 31. 12. 2020, protože v takovém případě tyto osoby ztratí oprávnění k činnosti. I pokud by uvedený návrh následně nabyl účinnosti, nemohl by v jeho aktuálně navrženém znění již nijak zhojit skutečnost, že daným osobám oprávnění zaniklo a prodloužení lhůty pro oznámení by tyto osoby bez platného oprávnění již nemohly využít. V reakci na budoucí vývoj bude ČNB případně informovat o dalších potřebných opatřeních.

Více informací ZDE

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nesouhlas

Marcel Rychtář,  14. 12. 2020

Myslím, že je to hodně nespravedlivé. Kdo chtěl zkoušky, tak je udělal i za zvýšení nákladů. Kdo se na to vykašlal, tak to má prodloužené a třeba se zase bude prodlužovat a prodlužovat...

RSS

Související články