Parametrické pojištění a jeho přednosti


			Parametrické pojištění a jeho přednosti
22.2.2021 Produkty, Zahraničí

Na portálu Insurance Journal byl zveřejněn fundovaný článek, který se zabývá přednostmi a perspektivami parametrického pojištění. Podívejme se na konkrétní výstupy z toho vysoce ceněného a pro pojišťovnictví důležitého příspěvku.

Článek začíná tezí, že parametrická pojišťovací řešení byla k dispozici již od devadesátých let minulého století. Teprve nedávno však prý nalezla svoji cestu do korporátního pojištění. Parametrické pojištění nabízí garanci přímé výplaty pojistného plnění, nastane-li nahodilá událost vymezená v pojistné smlouvě s potencionálně devastujícími riziky, a to způsobem, který tradiční pojištění nemohou nabídnout. Podle autorů článku tato parametrická pojišťovací řešení mohou nabídnout takové alternativy k financování škod, které nejsou možné u tradičních pojistných produktů, kde se hradí nastalá skutečná škoda.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká byla úspěšnost odborných zkoušek za 4Q 2020?


Podstata parametrických řešení

Základní koncept parametrických řešení je v podstatě jednoduchý. Místo odškodňování skutečné škody pokrývá parametrické pojištění pravděpodobnost, že nastane předem definovaná událost (např. silný hurikán či zemětřesení) a v případě pojistné události se vyplácí pojistné plnění podle předem definovaného schématu. Události mohou být vázány na spouštěč založený na indexu (např. ztrátu úrody), nebo se mohou vztahovat na vymezenou oblast. Druhou možnost lze ilustrovat strukturovanou pojistnou smlouvou s plněním ve výši 50 %, 75 %, nebo 100 % předem stanoveného limitu pro kategorii 3, 4 nebo 5 hurikánu v případě, že událost nastane v rámci kruhu s poloměrem 30 mil a se středem, který určí klient (tzv. zájmový bod klienta).

Pojem „zájmový bod klienta“ je zajímavou zvláštností parametrického řešení vztahujícího se na určenou oblast. Klient si vybere zájmový bod na mapě pomocí zeměpisných souřadnic, tj. zeměpisné délky a zeměpisné šířky. Tím pádem není pojištění omezeno jen na vlastní stanoviště pojištěné osoby, ale může zahrnout i infrastrukturu, která má pro klienta zásadní význam. Takové řešení poskytuje pojistníkům potřebnou flexibilitu.


Mohlo by vás zajímat: Odborná skupina statistiků: Pět kroků (nejen) ke zvládnutí epidemie


Řešení mezer v pojištění 

Řešením mezer v pojistné ochraně, k nimž patří např. přerušení provozu v případě nemajetkové události, výluky určitého majetku, ztráta přitažlivosti[1] a náklady na prevenci, je parametrické pojištění spíše doplňkem než náhradou tradičních pojistných produktů, kde se počítá s náhradou škody.

Tato struktura nabízí rozšířenou pojistnou ochranu. Snižuje též komplexitu procesu šetření škodných událostí a poskytuje větší jistotu ohledně vyplacení náhrady škody ve srovnání s tradičními pojistnými produkty. Parametrické pojištění poskytuje tedy podle autorů článku klientům potřebnou důvěru, pokud jde o likviditu a rychlost výplaty plnění, a to na rozdíl od prediktivních škodních metod.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Špirakus: Nové zkoušky významně zvyšují kvalitu profesionálů v oboru


Odlišnosti ve srovnání s tradičními pojistnými produkty

Pro ty zainteresované osoby, jež se setkávají s parametrickým pojištěním poprvé, je podle autorů článku účelné prezentovat jeho základní odlišnosti v porovnání s tradičními pojistnými produkty. Mezi tyto odlišnosti patří:

 • povaha rizika – při tradičním škodovém pojištění poskytne pojistitel pojistné plnění, které v ujednaném rozsahu vyrovnává úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události. Hradí se skutečná škoda … Na rozdíl od toho se v případě parametrického pojištění vyplácí pojistné plnění podle předem definovaných parametrů,
 • podstatné riziko – tradiční pojištění zahrnuje spoluúčast, výluky a podmínky, jež vyvažují zájmy pojistitele a pojištěného. Na druhé straně parametrické pojištění určuje riziko při použití předem definovaných parametrů (např. vybraného indexu), matrice výplat plnění a stanoveného limitu plnění. Oba sledované typy pojištění však v sobě skrývají pro pojištěného určité riziko (např. nižší plnění, nebo neuhrazení nastalé škody pojistitelem). Nicméně autoři článku jsou názoru, že toto riziko bývá větší u parametrického pojištění, protože to vyžaduje, aby klienti detailně chápali, jak jsou vystaveni daným pojistným nebezpečím. Pokud není konstrukce spouštěče sladěna s expozicí rizika, tak pojištěná osoba může utrpět čistou škodu, tj. když neobdrží předpokládanou výši pojistného plnění,
 • pojistná doba – tradiční pojištění, zejména v Severní Americe, je často nabízeno na roční bázi, zatímco parametrické pojištění může být nabízeno jak na roční, tak na víceleté bázi,
 • struktura – tradiční pojistné smlouvy mají obvykle standardizované znění. I když některá ustanovení mohou být na základě negociací upravena, tak u většiny ustanovení je tato možnost omezena. Parametrické pojištění je na druhé straně přizpůsobivý pojistný produkt s unikátně stanoveným indexem a ustanoveními o výplatách pojistného plnění. Znění pojistné smlouvy odpovídá specifickým potřebám klienta a v ideálním případě je sladěno s plánem řízení rizik a povahou rizika s tím, že může být zakomponován jeden nebo více spouštěčů. Zbývá podotknout, že znění pojistné smlouvy bývá u parametrických pojištění mnohem kratší než u standardních tradičních pojistných smluv,
 • rozdíly v likvidaci pojistných událostí – tradiční pojištění počítá s výplatou pojistného plnění na základě skutečné škody nebo poškození hmotného majetku vyvolaného daným dohodnutým pojistným nebezpečím. K výplatám plnění v případě parametrického pojištění dojde tehdy, jestliže při vzniklé události byla překročena parametrická prahová hodnota, což může být např. zemětřesení o minimální síle 6,5 magnituda ve stanovené geografické oblasti. Zatímco stanovení skutečné škody u tradičního pojištění může být věcně i časově náročné (obvykle je nutné zapojení likvidátora pojistných událostí), tak výplata pojistného plnění u parametrického pojištění je záležitostí dnů. Např. někteří poskytovatelé nabízejí takové ustanovení pojistné smlouvy, které zaručuje výplatu plnění nejpozději do 20 pracovních dnů od oznámení škodné události.

Na základě výše uvedeného porovnání autoři článku vymezili následující výhody parametrického pojištění:

 • široké krytí poskytuje značnou škálu způsobů ochrany,
 • rychlé plnění (obvykle do 30 dní od nahlášení škodné události),
 • podstatně méně restrikcí a výluk,
 • plnění v takové výši, že pojištěná osoba neutrpí žádnou ztrátu,
 • garantované pojistné plnění, pokud jsou splněny stanovené podmínky,
 • doplnění tradičních pojistných produktů.

[1] Loss of attraction. Pojištění pro případ ztráty „přitažlivosti“ (UK). Obvykle jde o rozšíření pojištění pro případ přerušení provozu. Např. teroristický útok může mít nepřímý dopad na příjmy hotelu v jiném místě, jehož hmotný majetek vůbec nebyl tímto útokem poškozen.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články