1Q 2020: Generali rostl provozní zisk o 7,6 % AIG má čistý zisk 1,7 mld. USD


			1Q 2020: Generali rostl provozní zisk o 7,6 % AIG má čistý zisk 1,7 mld. USD

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2020. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Generali a skupiny AIG (USA).

Generali

 • provozní zisk v 1. čtvrtletí 2020 dosáhl výše 1448 mil. EUR a zvýšil se ve srovnání s 1. čtvrtletím 2019 o 7,6 %. K tomuto výsledku přispěl především segment neživotního pojištění a segment řízení aktiv, do něhož byly zahrnuty i nedávné akvizice. Přínosem byly také operace holdingu a jiné obory podnikání. Zlepšila se technická ziskovost v neživotním pojištění, přičemž kombinovaná kvóta[1] byla vykázána ve výši 89,5 % (- 2 procentní body). Ziskovost nového obchodu zůstala na vysoké úrovni 4,04 % (- 0,35 procentního bodu). Výnosy v oblasti řízení aktiv nadále rostly;
 • celkové hrubé předepsané pojistné v 1. čtvrtletí 2020 skončilo na úrovni 19,2 mld. EUR, což znamená oproti 1. čtvrtletí 2019 nárůst o 0,3 %. Růst by nesen segmentem neživotního pojištění, ve kterém se hrubé předepsané pojistné zvýšilo o 4 %. Technické rezervy životního pojištění představovaly 363,4 mld. EUR a snížily se oproti stejnému období předchozího roku o 1,6 %, a to z důvodu aktuálního vývoje na finančních trzích;
 • kapitálová pozice skupiny je nadále solidní. Solventnostní poměr dle režimu Solventnost II k 31. 3. 2020 činil 196 %;
 • čistý zisk skupiny v 1. čtvrtletí 2020 docílil výše 113 mil. EUR. Jde o zhoršení, neboť v 1. čtvrtletí 2019 byl na úrovni 744 mil. EUR. Tento výsledek byl ovlivněn zvláště nižšími výnosy v oblasti investic, kde se projevil dopad COVID-19 na finanční trhy. Kromě toho 100 mil. EUR bylo skupinou vyčleněno do mimořádného mezinárodního fondu pro řešení problémů spojených s pandemií. Do zisku tentokrát nepřispěly žádné prodeje. V 1. čtvrtletí 2019 činil zisk z tohoto titulu 128 mil. EUR.

Cristiano Borean, finanční ředitel skupiny Generali, při komentování výsledků skupiny za 1. čtvrtletí 2020 vyzvedl v zásadě tu skutečnost, že v tomto obtížném a nejistém období pandemické krize s makroekonomickými a finančními dopady zajistil vhodný podnikatelský model Generali, že skupina mohla pokračovat v činnosti a podporovat své klienty. Podařilo se to i díky digitalizaci procesů a produktů a vícekanálové distribuční síti, která využívá globální agenturní síť a mezinárodní diversifikaci. V prvních třech měsících tohoto roku se podle Boreana projevil dobrý provozní výkon a potvrdila se solidní kapitálová pozice skupiny. Na čistý zisk měly dopad turbulence na finančních trzích vyvolané pandemií. 


Mohlo by vás zajímat: Role distributorů pojištění v globálním AML systému


AIG 

 • čistý zisk přiřaditelný akcionářům AIG v 1. čtvrtletí 2020 činil 1,7 mld. USD nebo 1,98 USD na „zředěnou“ akcii.[2] Pro srovnání lze uvést, že v 1. čtvrtletí 2019 to bylo 654 mil. USD, resp. 0,75 USD. Na tomto výsledku se podílely především čisté kapitálové výnosy (před zdaněním) ve výši 3,5 mld. USD, přičemž v 1. čtvrtletí 2019 byla u tohoto ukazatele zaznamenána ztráta ve výši 446 mil. USD;
 • upravený zisk po zdanění přiřaditelný akcionářům AIG byl v 1. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 99 mil. USD nebo 0,11 USD na zředěnou akcii. V 1. čtvrtletí 2019 to bylo více, a to 1,4 mld. USD, pokud jde o příslušný zisk, nebo 1,58 USD na zředěnou akcii;
 • kombinovaná kvóta v neživotním pojištění v 1. čtvrtletí 2020 činila 101,5 % a 97,4 % v 1. čtvrtletí 2019. Ovšem roční upravená kombinovaná kvóta byla v 1. čtvrtletí 2020 vykázána na úrovni 95,5 % a v 1. čtvrtletí 2019 na úrovni 96,1 %. Toto zlepšení nastalo díky kvalitnějšímu portfoliovému mixu vlivem disciplinovanějšího upisování a díky pokračujícímu řízení výdajů;
 • v neživotním pojištění dosáhly v 1. čtvrtletí 2020 čisté katastrofické škody (před zdaněním) výše 419 mil. EUR. Z toho připadalo 272 mil. USD na odhadované škody vyvolané COVID-19 např. v cestovním pojištění, pojištění pro případ zrušení akce, pojištění majetku podnikatelů, úvěrovém pojištění, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a pak také u společnosti Validus Re. Zbytek katastrofických škod připadá hlavně na škody způsobené špatným počasím;
 • v segmentu životního a penzijního pojištění byl v 1. čtvrtletí 2020 docílen upravený zisk (před zdaněním) ve výši 574 mil. USD. Na tento výsledek měl vliv pokles na akciových trzích a rozšiřující se úvěrové rozpětí na finančních trzích vyvolané koronavirovou krizí;
 • celkový konsolidovaný výnos z investic v 1. čtvrtletí 2020 činil 2,5 mld. USD, kdežto v 1. čtvrtletí 2019 to bylo 3,9 mld. USD;
 • účetní hodnota kmenové akcie k 31. 3. 2020 představovala 69,30 USD, což ve srovnání s hodnotou vykázanou k 31. 12. 2019 znamená pokles o 8 %;
 • ukazatel ROCE (Return on Common Equity - rentabilita kmenového kapitálu či zisk ke kmenovému kapitálu) skončil ke konci března 2020 na úrovni 11,2 %.

Brian Duperreault, prezident a výkonný ředitel AIG, v souvislosti s prezentací výsledků společnosti docílených v 1. čtvrtletí 2020 mimo jiné zmínil, že v době pandemie, kterou označil jako bezprecedentní globální katastrofu, zaměstnanci AIG prokázali velkou odolnost a pomáhali klientům zvládnout vzniklé problémy. Duperreault ocenil výkon poskytovatelů zdravotní péče a všech osob, které byly v první linii boje s pandemií. AIG chce široce pomoci, a proto přispěla do znovuzřízené nadace AIG úvodními 5 mil. USD. Jelikož AIG byla před krizí v silné finanční kondici, tak zvládne podle Duperreaulta i tuto současnou náročnou situaci.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.
[2] „Diluted“ share se obvykle překládá jako „zředěná akcie“. Zředěnými akciemi se rozumí celkové kmenové akcie společnosti.  Jsou tudíž zahrnuty nejen v dané chvíli vydané akcie nebo nesplacené akcie, ale i akcie, jež by mohly být požadovány prostřednictvím konverze převoditelných přednostních akcií, nebo prostřednictvím provedení akciových opcí …

Zdroj: Generali AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články