1Q 2020: MAPFRE a Crédit Agricole s nižším ziskem


			1Q 2020: MAPFRE a Crédit Agricole s nižším ziskem

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2020. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny MAPFRE, která je lídrem na španělském pojistném trhu, a významné francouzské skupiny Crédit Agricole.

MAPFRE

 • výnosy byly v 1. čtvrtletí 2020 vykázány ve výši 7 333 mil. EUR, což znamená ve srovnání s 1. čtvrtletím 2019 pokles o 4,5 % (při konstantních měnových kurzech však jen pokles o 1,6 %),
 • celkové hrubé přijaté pojistné v 1. čtvrtletí 2020 dosáhlo výše 6 097 mil. EUR a bylo nižší oproti 1. čtvrtletí 2019 o 4,7 % (při konstantních měnových kurzech však pokleslo jen o 1,5 %). V životním pojištění činil pokles 14,3 % (resp. 9,1 % při konstantních měnových kurzech) a příslušné pojistné v neživotním pojištění se snížilo o 2 % (resp. vzrostlo o 0,6 % při konstantních měnových kurzech),
 • kombinovaná kvóta[1] v neživotním pojištění v 1. čtvrtletí 2020 skončila na 100 % a vzrostla ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 4,1 procentního bodu; z toho škodní kvóta činila 70,8 % a nákladový poměr 29,2 %,
 • přiřaditelný zisk v 1. čtvrtletí 2020 představoval 126,8 mil. EUR a byl oproti 1. čtvrtletí 2019 nižší o 32,6 %,
 • ukazatel ROE (Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) skončil v 1. čtvrtletí 2020 na úrovni 6,8 % a zhoršil se oproti 1. čtvrtletí 2019 o 0,4 procentního bodu,
 • solventnostní poměr k 31. 3. 2020 činil 186,8 % a k 31. 3. 2019 byl na úrovni 189,5 %, tedy o 2,7 % vyšší.

Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Vize férového ŽP se naplnila!


Výše uvedené výsledky byly v příslušné čtvrtletní zprávě MAPFRE prezentovány formou tabulky. Přínosem této zprávy je ta skutečnost, že obsahuje též předběžné a stručné vyhodnocení dopadů COVID-19 na MAPFRE, a to například s těmito závěry:

 • krize COVID-19 měla asymetrické ekonomické dopady na rozvahu a neživotní pojištění,
 • dopady krize se již projevují na straně aktiv. Dopady na straně pasiv by měly být zvládnutelné,
 • obchod byl zasažen nižší ekonomickou aktivitou a omezovacími opatřeními,
 • technické zisky by měly být odolné, neboť se očekává, že přímé dopady by měly být zmírněny nepřímými dopady,
 • kapitálová pozice je nadále excelentní s vysokým stupněm finanční flexibility a likvidity, přičemž řízení rozvahy je obezřetné.

Mohlo by vás zajímat: Vienna Insurance Group v 1Q 2020: Pojistné vzrostlo na 3,1 mld. EUR


Crédit Agricole

 • upravené výnosy v 1. čtvrtletí 2020 činily 8 378 mil. EUR a byly vyšší o 0,7 % ve srovnání s 1. čtvrtletím 2019,
 • upravené provozní náklady v 1. čtvrtletí 2020 dosáhly 5 478 mil. EUR a zvýšily se oproti 1. čtvrtletí 2019 o 3,8 %,
 • upravený hrubý provozní zisk v 1. čtvrtletí 2020 představoval 2 445 mil. EUR a byl nižší oproti 1. čtvrtletí 2019 o 6,8 %,
 • upravený čistý zisk byl v 1. čtvrtletí 2020 vykázán ve výši 1 124 mil. EUR, což znamená oproti stejnému období roku 2019 pokles o 27,9 %,
 • poměr upravených nákladů k upraveným výnosům v 1. čtvrtletí 2020 docílil výše 65,4 %, což znamená oproti 1. čtvrtletí 2019 zlepšení o 2 procentní body,
 • v 1. čtvrtletí 2020 bylo získáno 416 000 nových klientů. Krize COVID-19 měla jisté dopady na ekonomické výsledky v březnu 2020, ale společnost je absorbovala a pomáhala klientům během pandemie. Do fondů solidarity darovala Crédit Agricole 70 mil. EUR.

Pokud jde o pojištění, tak v rámci Crédit Agricole Assurances patřící pod Crédit Agricole S.A. byly v 1. čtvrtletí 2020 docíleny solidní výsledky. Solventnost vykazovaná dle režimu Solventnost II skončila k 31. 3. 2020 na úrovni 234 %, tj. značně nad horním limitem kontrolního rozmezí od 160 do 200 %.

 V neživotním pojištění pokračoval růstový trend. V 1. čtvrtletí 2020 se pojistné zvýšilo o 7 %, a to zejména díky růstu ve Francii o 7,2 %. Jedna z pojišťoven patřících pod Crédit Agricole S. A. pod názvem Pacifica vykázala za 1. čtvrtletí 2020 čistý přírůstek pojistných smluv ve výši 120 000, takže její pojistný kmen zahrnoval ke konci března 2020 14,2 mil. pojistných smluv. Kombinovaná kvóta byla vykázána v 1. čtvrtletí 2020 v uspokojivé výši 95 %. Oproti 1. čtvrtletí 2019 se jen mírně zvýšila (o 0,4 procentního bodu).

V životním pojištění v 1. čtvrtletí 2020 činilo pojistné 5,9 mld. EUR a pokleslo oproti 1. čtvrtletí 2019 o 25 %. V tomto segmentu nastal jistý odliv finančních prostředků. Závazky vzrostly v 1. čtvrtletí 2020 o 2,2 % na 298,6 mld. EUR. Na pojištění spojené s fondy (unit-linked) z toho připadalo 21,4 %.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články