2020: Generali vykázala solventnostní poměr na úrovni 224 %


			2020: Generali vykázala solventnostní poměr na úrovni 224 %

Některé pojišťovny a zajišťovny již zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2020 a/nebo za 4. čtvrtletí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ italské skupiny Generali.

  • Provozní výsledek dosáhl 5,2 miliardy EUR (+ 0,3%), zejména díky příznivému vývoji v segmentech neživotního pojištění, správy aktiv, holdingu a v segmentu dalších aktivit.
  • Celkové hrubé předepsané pojistné dosáhlo 70,7 miliard EUR (+ 0,5%), se stabilním a ziskovým pojistným v neživotním pojištění a velmi kvalitními čistými příjmy v životním pojištění ve výši 12,1 miliardy EUR. Kombinovaný poměr na úrovni 89,1% (-3,5 p. b.) se řadí do kategorie best-in­-class a ziskovost nového obchodu v životním pojištění dosáhla vynikající úrovně 3,94%.
  • Čistý zisk dosáhl v roce 2020 výše 1,744 mld. EUR a snížil se oproti roku 2019 o 34,7 %. Projevily se dopady některých jednorázových opatření a zhoršení v oblasti investic, a to zvláště v 1. pololetí 2020. Pokud by se vyloučily výdaje na Mimořádný mezinárodní fond pro COVID-19 (Extraordinary International Fund for Covid-19) a transakce v řízení závazků, tak takto upravený čistý zisk by poklesl oproti předchozímu roku jen o 12,7 %.
  • Vynikající kapitálová pozice byla potvrzena ukazatelem solventnosti na úrovni 224% zejména díky rekordní tvorbě kapitálu ve výši 4 miliard EUR.
  • Kombinovaná kvóta[1] v neživotním pojištění skončila v roce 2020 na prvotřídní úrovni 89,1 % a ve srovnání s předchozím rokem poklesla o 3,5 procentního bodu,
  • Navrhovaná dividenda na akcii činí 1,47 EUR a je rozdělena do dvou tranší po 1,01 EUR a 0,46 EUR

Mohlo by vás zajímat: Pojistitelnost pandemického rizika II: Kritéria pojistitelnosti


Zveřejněné výsledky, kterých jsme dosáhli v nebývale složité situaci, v krizi vyvolané pandemií. Potvrdilo se, že Generali je ve srovnání se svými konkurenty odolnější, a to jak z hlediska technického, tak I z hlediska kapitálové pozice. Již druhým rokem v řadě jsme jako Skupina dosáhli historicky nejlepšího provozního výsledku, dividenda dále roste, a my tak pokračujeme ve vytváření hodnoty pro naše investory. Vstoupili jsme do posledního roku našeho strategického plánu a jsme na dobré cestě k dosažení všech cílů „Generali 2021“. Vytvořili jsme novou organizační strukturu, abychom zajistili nejen to, že plán úspěšně splníme, ale že se také připravíme na další strategický cyklus. Skupina urychlila transformaci svého obchodního modelu, který stále více propojuje fyzické a digitální, a díky inovativnímu duchu našich zaměstnanců a agentů zajišťuje, že nyní jsme našim klientům blíže než kdykoli předtím. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že jsem velice pyšný na to, že v kritické chvíli současné krize Generali začala okamžitě jednat, založila mimořádný mezinárodní fond a zahájila další významné iniciativy na podporu komunit a zemí, ve kterých působíme,“ prohlásil generální ředitel skupiny Generali Philippe Donnet  

Provozní výsledek Skupiny byl již druhým rokem v řadě historicky nejlepším a dosáhl 5 208 milionů EUR (5 192 milionů EUR za fiskální rok 2019). Dopad Covidu-19 na provozní výsledek je odhadován na odhadoval na -123 milionů EUR. Růst provozního výsledku v segmentech neživotního pojištění a asset managementu, a také nedávné akvizice a výsledky holdingu a dalších aktivit, více než vykompenzovaly nižší příjmy v oblasti životního pojištění, které byly způsobeny zejména pokračujícím zvyšováním rezerv na garance pojistníkům ve Švýcarsku.


Mohlo by vás zajímat: Jaroslav Vostatek: Krizi je třeba uchopit jako novou podnikatelskou příležitost


Segmenty životního i neživotního pojištění dosáhly vynikající technické ziskovosti, což se projevilo v míře ziskovosti nového obchodu, která byla na úrovni 3,94% (+0,06 p. b.), a ve zlepšení kombinovaného poměru na 89,1% (-3,5 p. b.). K významnému zvýšení provozního výsledku asset managementu přispěl rozvoj multi-butikové platformy a vyšší poplatky generované silnou investiční výkonností.

Neprovozní výsledek Skupiny činil -1 848 milionů EUR (-1 581 milionů EUR ve fiskálním roce 2019). Byl ovlivněn snížením hodnoty finančních aktiv určených k prodeji v důsledku nepříznivého výkonu finančních trhů, zejména v první polovině roku, a snížením hodnoty goodwillu v souvislosti se segmentem životního pojištění ve Švýcarsku ve výši 93 milionů EUR. Ovlivnily jej také jednorázové vlivy, jako jsou náklady na mimořádný mezinárodní fond pro Covid-19 ve výši 100 milionů EUR, náklady spojené s transakcí správy pasiv ve výši 94 milionů EUR a mimořádný povinný příspěvek pojišťovacího sektoru do systému zdravotní péče ve Francii ve výši 64 milionů EUR. Dopad úrokových nákladů finančního dluhu byl nižší díky strategii optimalizace dluhu, která pokračovala i v roce 2020.

Čistý zisk dosáhl 1 744 milionů EUR (2 670 milionů EUR ve fiskálním roce 2019). Byl ovlivněn 332 miliony EUR vyplývajícími z výše uvedené transakce správy závazků, příspěvku do Mimořádného mezinárodního fondu pro Covid-19 a prodeje majetku, a dále 287 miliony EUR v důsledku poklesu hodnoty investic, zejména v první polovině roku. Upravený čistý zisk činil 1 926 milionů EUR (-12,1%). Po očištění od nákladů na fond Covid-19 a nákladů transakce správy pasiv činil upravený čistý zisk 2 076 milionů EUR (-12,7%).


Mohlo by vás zajímat: Britský trh a pojištění podle kilometrů. Jaký je aktuální vývoj?


Hrubé předepsané pojistné Skupiny dosáhlo 70 704 milionů EUR, ve srovnání s loňským rokem tedy mírně vzrostlo (+ 0,5%) díky segmentu životního pojištění. Pojistné v segmentu neživotního pojištění zůstalo na srovnatelné bázi stabilní. V souladu s cíli strategie „Generali 2021“se sociální a environmentální produkty podílely na celkovém pojistném 16,9 miliardami EUR (+ 11,2%). Čisté příjmy z životního pojištění byly opět na vynikající úrovni, dosáhly 12,1 miliard EUR (-10,5%) a pocházely zejména z investičních produktů a pojištění rizik (93%). Technické rezervy životního pojištění se zvýšily na 385 miliard EUR (+ 4,2%).

Celkový objem spravovaných aktiv činil 664 miliard EUR (+5,4%). Vlastní kapitál Skupiny dosáhl 30 029 milionů EUR (+ 5,9%). Změna je způsobena hlavně výsledkem Skupiny v daném období, vyplácením dividend a změnou ostatních zisků či ztrát vykázaných ve vlastním kapitálu (změna rezerv AFS). Hodnota RoE byla 7,7% (-4,7 p. b.).


Mohlo by vás zajímat: Petr Pecina: Osobní setkání s klienty nic nenahradí


Skupina potvrdila vynikající kapitálovou pozici se stabilním ukazatelem solventnosti na úrovni 224%. Silné oživení ve srovnání s obdobím 9M2020 bylo způsobeno zejména pozitivním dopadem rozšíření interního modelu pro operační rizika, zlepšením situace na finančních trzích a velmi pozitivním vlivem normalizované tvorby kapitálu, který se projevoval po celý rok 2020, kdy tvorba kapitálu dosáhla rekordní úrovně 4 miliard EUR.

Čistý cash flow holdingu vzrostl na rekordní úroveň přibližně 3,7 miliardy EUR díky solidním odvodům z dceřiných společností, úspěšné implementace iniciativ v oblasti řízení kapitálu, nižšími úrokovými náklady a řadou příznivých daňových dopadů.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články