Reformy finanční regulace v UK by mohly uvolnit 95 mld. GBP


			Reformy finanční regulace v UK by mohly uvolnit 95 mld. GBP
21.4.2021 Zahraničí

Asociace britských pojistitelů (ABI) vydala zásadní prohlášení o tom, že pobrexitové reformy finanční regulace ve Spojeném království (UK) by mohly uvolnit 95 mld. GBP pro podporu národního hospodářství UK a pro řešení dopadů klimatické změny.

Asociace britských pojistitelů vychází z toho, že:

  • vylepšení regulatorního režimu Solventnost II (SII) pro pojišťovnictví a sektor dlouhodobých úspor by mohlo uvolnit až miliardy, a to při udržení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů,
  • nezávislá analýza provedená KPMG pro ABI ukazuje, jak by pojišťovací průmysl mohl pozvednout ekonomiku UK a podpořit boj proti klimatické změně, pokud se po vystoupení UK z EU provede „zjemnění“ režimu SII.

Analýzu objednanou ABI a realizovanou KPMG lze chápat jako odpověď na konzultaci vlády UK k Solventnosti II. Studie objasňuje, jak by změny mechanismů vyrovnávací úpravy (Matching Adjustment) a rizikové přirážky (Risk Margin) mohly uvolnit 95 mld. GBP pro reinvestice a také pro poskytnutí širších výhod národnímu hospodářství. I po takových změnách by byl stále ještě zajištěn v pojišťovnictví dostatečný kapitál, aby bylo možno zvládnout jeden šok za 200 let (Čl. 101 odst. 3 směrnice 2009/138/ES - … hladina spolehlivosti 99,5 % v časovém horizontu jednoho roku) a splnit všechny závazky, když budou aktiva řízena zodpovědně a bezpečně.  


Mohlo by vás zajímat: Počty poradců v 1Q 2021: Pouze TOP 3 se nemění


Tyto změny navrhované ABI by konkrétně znamenaly, že:

  • by 60 mld. GBP z cca 300 mld. GBP, které jsou drženy v portfoliích vyrovnávací úpravy, mohlo být reinvestováno, jestliže pravidla umožní penzijním fondům, jež spravují pojistitelé, investovat do širší a zelenější škály aktiv. V současné době je podle ABI mnohem snadnější investovat do těžební společnosti s vysokým ratingem než investovat na 30 let do větrné farmy (elektrárny). Vyrovnávací úprava existuje podle ABI z toho důvodu, aby bylo zajištěno, že dlouhodobé investice určené pro splácení dlouhodobých závazků nebudou oceňovány na krátkodobé bázi. Stávající regulatorní rámec, vytvořený jako reakce na následky finanční krize, nutí pojistitele a poskytovatele dlouhodobých spořících produktů investovat ve velké míře do vysoce hodnocených dluhových nástrojů a do státních obligací. To natáčí investování směrem k nezeleným investicím a činí složitějším investovat do obnovitelné energie, infrastruktury a podniků, jež mají předpoklady k úspěšnému přechodu na nulovou čistou spotřebu energie. Novelizace pravidel pro vyrovnávací úpravu zabezpečí, že budou brány v úvahu ty druhy investic, které jsou bezpečnější, produktivnější, a to ve světě, který se bude rychle měnit, aby se řešily výzvy z titulu klimatické změny;
  • by mohl být použit kapitál ve výši 35 mld. GBP, nyní kryjící rizikovou přirážku, solventnostní kapitálový požadavek a firemní kapitálové rezervy, na zvýšení investic v sektoru, na podporu anuitního trhu, nebo na vratky akcionářům, aby mohli investovat v jiných oblastech národního hospodářství. Riziková přirážka je podle ABI doplňková vrstva kapitálu zavedená EU. Od pojistitelů se vyžaduje, aby drželi kapitál nad úroveň, kterou potřebují ke splnění svých závazků vůči spotřebitelům. Riziková přirážka je kalkulována podle vzorce, který je příliš citlivý na velmi nízké úrokové sazby, což nutí pojistitele držet miliardy nadměrného kapitálu v zásadě pro žádný účel, což přispívá k nízké úrovni nabídky a konkurence na anuitním trhu;
  • do roku 2051 by tak mohlo být v UK vygenerováno 16,6 mld. GBP hrubého domácího produktu, a to bez jakýchkoli nákladů vlády. Každé zvýšení produktivity o 1 GBP v roce 2021 povede ke zlepšení hrubého domácího produktu v roce 2051 o téměř 4 GBP;
  • by ministerstvo financí mohlo do roku 2030 získat na daních v důsledku ekonomického růstu mimořádných 1,4 mld. GBP;
  • by byly nadále uplatňovány špičkové světové standardy ochrany spotřebitele. Regulatorní rámec UK by zůstal jedním z nejsofistikovanějších rámců ve světě a nabízel by vysokou úroveň ochrany pojistníků a pojištěných osob. Pojistitelé by nadále museli udržovat potřebný kapitál, uplatňovat sofistikovaný přístup k řízení rizik a byli by podrobeni přísnému a trvalému dohledu ze strany orgánu dohledu, v případě UK prováděnému Prudential Regulation Authority (Orgán pro obezřetnostní regulaci).

Mohlo by vás zajímat: Dušan Šídlo: Životní pojištění má to nejlepší před sebou


Huw Evans, generální ředitel ABI, ve sledovaném tiskovém prohlášení mimo jiné zdůraznil, že pojišťovnictví a sektor dlouhodobých úspor mohou pomoci ekonomice a společnosti daleko více než dosud, avšak pouze tehdy, jestliže SII bude upravena pro potřeby či účely UK.

Závěrem ABI upozorňuje, že vláda UK otevřela též konzultaci k přezkumu budoucího regulatorního rámce pro finanční služby, která byla zahájena paralelně s přezkumem S II. ABI považuje také tento přezkum za důležitý k zajištění toho, že v UK bude fungovat regulatorní systém, který je konstruován pro trh UK. Podle ABI je jasné, že připravit novou legislativu a implementovat změněná pravidla pro celé finanční služby je dlouhodobý úkol, Proto je podstatné, aby cílené reformy SII byly realizovány jako první, neboť by to prospělo ekonomické obnově po covidu a vyrovnávání se s dopady klimatické změny.


Mohlo by vás zajímat: Ivan Gabal: Anatomie neúspěchu. Poznámky ke kořenům českého pandemického debaklu


Po pročtení prohlášení ABI je vhodné podotknout, že existuje jasná představa o reformách SII, a dokonce s vyčíslenými přínosy. Směr reforem není úplným překvapením, protože dané mechanismy byly předmětem určité kritiky i v rámci EU. Jistě bude účelné reformní proces v UK sledovat, jelikož soubor opatření k S II v EU nelze chápat za daný provždy, resp. za neměnný. Například přesměrování investic a uvolnění části kapitálu je jistě i v zájmu všech členských států EU.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články