Insurance Europe ke konkurenční odolnosti


			Insurance Europe ke konkurenční odolnosti

Insurance Europe (IE) zveřejnila výroční zprávu, v níž jsou analyzována vybraná témata, která významně ovlivňují a budou ovlivňovat činnost evropských pojistitelů. Těchto témat je celkem osm a vzhledem k ucelenému popisu dané materie ze strany IE včetně možných řešení je účelné obsah některých z nich uživatelům portálu oPojištění.cz blíže nastínit. Jedním z vybraných témat je i konkurenční odolnost, resp. odolnost v oblasti hospodářské soutěže.

IE uvádí tuto část výroční zprávy 2020-21 tezí: Pojištění je globální byznys. A zajištění, což je pojištění pojišťoven, ještě více. Je skutečností, že pro podnikatelský model pojistitelů a zajistitelů založený na rozprostření rizik je životně důležité, že geografická koncentrace rizik může být ekonomicky nebezpečná. Aby evropští pojistitelé byli na globálním pojistném trhu plně konkurenceschopní, tak podle IE potřebují: odpovídající evropskou regulaci; aby jakýkoli globální standard byl robustní (tj. spolehlivý, přesný a efektivní) a vysoce kvalitní a aby obchodní podmínky či podmínky podnikání byly rovné a spravedlivé a umožňovaly jim přístup na trhy napříč světem.


Mohlo by vás zajímat: Covid-19 byl vloni druhou nejčastější příčinou smrti!


Co nabízejí pojistitelé?

Evropský pojišťovací a zajišťovací průmysl je v rámci světa nejvíce internacionalizovaným pojišťovacím a zajišťovacím sektorem. V současné době má asi třetina všech mezinárodně aktivních pojišťovacích skupin svoje sídlo v EU. A Evropa je globálním lídrem v zajištění, neboť upisuje zhruba polovinu světového zajišťovacího byznysu. Prostě evropští zajistitelé jsou příkladem úspěšného globálního příběhu. Dle kvalifikovaného odhadu evropští zajistitelé kryjí asi 15 – 18 % z celkových rizik v Severní Americe, zhruba 75 % v Asii, Austrálii a Latinské Americe a cca 95 % v Africe a na Blízkém a Středním východě.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že „silnější Evropa ve světě“ je stěžejní ambicí politické agendy Komise na období 2019 – 2024. Tento záměr je nejen plně podporován evropským pojišťovacím a zajišťovacím průmyslem, ale je rovněž plně v souladu s jejich potenciální kapacitou a přáním uplatnit dlouhodobou podnikatelskou zkušenost a sílu a dále využívat podnikatelské příležitosti mimo EU. IE je názoru, že silnější evropský pojišťovací a zajišťovací průmysl v rámci globálního prostoru učiní silnější také Evropu.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Progresívně-levicová teorie selhává…


Co by měli dělat tvůrci politik?

Globální vůdcovství Evropy je ambicí, kterou sdílí jak veřejný, tak soukromý sektor. Globální konkurenceschopnost by měla tudíž být jednoznačným cílem při tvorbě politiky EU. Podle IE je třeba brát při posuzování regulace EU v úvahu právě globální konkurenceschopnost.  Zdravá a důvěryhodná regulace EU je pro evropská průmyslová odvětví životně důležitá, aby byla schopna prosperovat v EU i v zahraničí. To je obzvlášť pravdivé pro takové podnikání, jako je pojištění, které je založeno na důvěře. Regulatorní prostředí musí evropským podnikům také umožnit rozšiřovat jejich globální konkurenceschopnost a přispívat k naplnění cílů, pokud jde o udržitelný, inovativní a inkluzivní růst.

IE upozorňuje v této souvislosti na tu skutečnost, že „domácí“ regulace je velmi důležitá pro provozování podnikatelské činnosti v zahraničí, a to zejména s ohledem na ten fakt, že evropský pojišťovací průmysl je regulován nejsofistikovanějším na rizicích založeným režimem ve světě, kterým je Solventnost II.  Evropský pojišťovací průmysl podporuje silný a na rizicích založený regulatorní režim s vysokou úrovní ochrany spotřebitele. IE ale upozorňuje, že nadměrně vysoké požadavky rámce Solventnosti II narušují schopnost pojišťovnictví udržovat a rozšiřovat jeho působení v globálním měřítku.


Mohlo by vás zajímat: Schillerová, Vojtěch a Hamáček odmítají monopol ve zdravotním pojištění cizinců


V globálním prostředí totiž evropští pojistitelé a zajistitelé soutěží se společnostmi, které provozují svoji činnost podle regulatorních režimů, jež se značně liší od Solventnosti II. IE tudíž konstatuje, že neodůvodněně značný konzervatismus regulatorního režimu Solventnost II tak poškozuje jejich globální konkurenceschopnost. Zdá se, že jiné jurisdikce braly při konstrukci a kalibraci jejich regulatorních rámců větší ohled na speciální charakteristiky dlouhodobého podnikatelského modelu pojistitelů a na jejich ekonomické a sociální cíle.  IE zdůrazňuje, že při současném přezkumu solventnostního rámce musejí tvůrci politik EU zahrnout cíl zajistit mezinárodní konkurenceschopnost vedle takových cílů, jako je ochrana pojištěných osob a finanční stabilita.

S tím souvisí i přístup EU ke globální regulaci v pojišťovnictví. IAIS (International Association of Insurance Supervisors – Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví) pracuje na srovnávacím rámci pro globální ICS (Insurance Capital Standard – pojišťovací kapitálový standard). IE je názoru, že je nezbytné mít jasná kritéria porovnatelnosti, která zajišťují v každém regulatorním rámci tutéž úroveň ochrany pojištěných osob. Evropské orgány dohledu, jež jsou zapojeny do tohoto projektu, musejí při přípravě ICS vyjednávat na bázi Solventnosti II. Tvůrci politik EU pak musejí zajistit, že vylepšená verze Solventnosti II se nakonec stane evropskou implementací ICS.


Mohlo by vás zajímat: Lukáš Kovanda: Česko je bohatší než Itálie nebo Španělsko


Dalším okruhem problémů jsou bariéry pro podnikání, jež existují na řadě zahraničních pojistných trhů. Evropští pojistitelé a zajistitelé nadále čelí různým překážkám v oblasti přístupu na trh a v oblasti obchodu. Mezi takové restrikce patří například omezování zahraničního vlastnictví podniků, bariéry při zakládání společností a zahájení činnosti, překážky v oblasti přeshraničního poskytování služeb a pak vysloveně diskriminační mechanismy. Je nabíledni, že tyto restrikce a diskriminační postupy musejí být řešeny evropskými politiky při jejich jednáních se zahraničními partnery.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články