IAIS je na straně pojistitelů. Varuje před retroaktivitou


			IAIS je na straně pojistitelů. Varuje před retroaktivitou
1.7.2020 Legislativa

IAIS (Mezinárodní asociace orgánů dohledu v pojišťovnictví) informuje o svém postupu směřujícím k zajištění globální finanční stability a ochrany spotřebitele v období pandemie. Jednoznačně se staví proti rádoby schůdným iniciativám či úvahám, že pojistitelé by s ohledem na pandemii mohli plnit zejména u pojištění pro případ přerušení provozu nad rámec uzavřených pojistných smluv.

V úvodu prohlášení IAIS se uvádí, že pandemie COVID-19 vytvořila stav globální zdravotní nouze s vážnými lidskými a ekonomickými důsledky. V tomto krizovém stavu nabylo na významu pojištění jako služba poskytující ochranu vůči zvýšeným nejistotám vyvolaným pandemií.


Mohlo by vás zajímat: Glosa Jaroslava Daňhela: Jak se změní pojišťovnictví v době koronavirové?


K tomu, aby pojistitelé mohli nadále sehrávat tuto úlohu a přispívat k ekonomické obnově, je podle IAIS životně důležitá stabilita oboru. IAIS proto bedlivě monitoruje vývoj a aktivně koordinuje postup s jinými tvůrci standardů a Radou pro finanční stabilitu (Financial Stability Board – FSB), aby mohla vyhodnotit dopady COVID-19 na globální pojišťovnictví. IAIS je také zavázána podpořit nedávno publikované principy pro zajištění mezinárodní kooperace a koordinace reakcí na COVID-19. Navíc se IAIS  snaží napomoci sdílení informací a diskuzi v rámci své široké členské základny o dohledových opatřeních z titulu dopadů COVID-19.

V rámci těchto konzultací probíhajících v této těžké době je zdůrazňován význam účinné ochrany spotřebitele a férového jednání s klienty. IAIS vítá různorodé proaktivní kroky k podpoře pojistníků realizované orgány dohledu i pojistiteli. Mezi ně patří například implementace alternativní distribuce či jiných služeb bez osobního setkání s poradcem/ zprostředkovatelem či zaměstnancem pojistitele a dohodnutí flexibilních ujednání ohledně placení pojistného, slevy na pojistném, redukce pojistného u pojistných smluv s podstatně zmenšeným vystavením riziku a dobrovolné rozšíření pojistné ochrany nebo snížení pojistného pro určité pracovníky.


Mohlo by vás zajímat: Nejlepší vakcína proti Covid-19 je zbavit se strachu. Epidemie u nás nebyla


V takovém případě, kdy je pandemické riziko kryto pojistnou smlouvou, je důležité, aby pojistitelé vyplatili pojistné plnění, a to rychle a účinně. Pohotová likvidace pojistných událostí a jasná komunikace s pojistníky ohledně pojistné ochrany ve vztahu ke COVID-19 by měla prohloubit důvěru v pojišťovací sektor a posílit v dlouhodobém horizontu ekonomickou obnovu.

Současně však IAIS varuje před přípravou opatření, která by požadovala, aby pojistitelé uhradili retroaktivně škody spojené s COVID-19, které jsou ve stávajících pojistných smlouvách výslovně vyloučeny, což se může týkat například pojištění pro případ přerušení provozu. S takovými náklady na pojistné plnění se totiž nepočítalo v pojistném, jež pojistníci platí v souladu s pojistnou smlouvou.


Mohlo by vás zajímat: Pojištění odpovědnosti ve světle nové judikatury


Tlak na pojistitele, aby hradili nepojištěné škody, by mohl vytvořit podstatná solventnostní rizika a významně snížit schopnost pojistitelů vyplácet pojistná plnění u jiných typů pojištění. Takové iniciativy jdoucí nad rámec účinných pojistných smluv by nakonec ohrozily ochranu spotřebitelů a finanční stabilitu a dále prohloubily finanční a ekonomické dopady COVID-19.   

IAIS si je ovšem vědoma toho, že globálně rozšířená pandemie poukázala na limity pojistné ochrany u některých pojistiteli nabízených typů pojištění. Za těchto okolností je obtížné realizovat sdílení a diversifikaci rizik, což je nezbytné pro realizaci určitých pojistných programů. IAIS proto vyzývá k hledání potencionálních řešení pro ochranu podnikatelů i jednotlivců a je připravena napomáhat rozvinutí potřebných diskuzí na mezinárodní úrovni.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články