1Q 2021: SCOR reportuje čistý zisk 45 mil. €. Hannover Re pak 305,9 mil. €


			1Q 2021: SCOR reportuje čistý zisk 45 mil. €. Hannover Re pak 305,9 mil. €

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 1. čtvrtletí 2021. V tomto článku je prezentován „výkon“ francouzské zajišťovací skupiny SCOR a německé zajišťovací skupiny Hannover Re.

SCOR

 • hrubé předepsané pojistné skupiny dosáhlo v 1. čtvrtletí 2021 výše 4 125 mil. EUR a zvýšilo se oproti 1. čtvrtletí 2020 v konstantních devizových kurzech o 5,6 %, ale v běžných devizových kurzech se snížilo o 0,8 %,
 • globální hrubé předepsané pojistné u majetkových a odpovědnostních pojištění vzrostlo v 1. čtvrtletí 2021 o robustních 10,3 %, a to při konstantních devizových kurzech. Při běžných devizových kurzech byl nárůst toliko 2,9 %. Tyto segmenty pojištění vykázaly v 1. čtvrtletí 2021 excelentní technickou ziskovost. Při normalizaci[1] (tj. vypuštění) přírodních katastrof skončila čistá kombinovaná kvóta[2] v 1. čtvrtletí 2021 na úrovni 91,4 %,
 • globální hrubé předepsané pojistné u životních pojištění zaznamenalo v 1. čtvrtletí 2021 přírůstek ve výši 2,1 % při konstantních devizových kurzech. Ovšem při běžných devizových kurzech nastal pokles o 3,6 %. Míra technického zisku byla v 1. čtvrtletí 2021 vykázána ve výši 1,6 %. Vývoj pojistných plnění z titulu COVID-19 byl v souladu s očekáváními,
 • pokud jde o globální investice skupiny SCOR, tak byla v 1. čtvrtletí 2021 docílena solidní návratnost investovaných aktiv, a to ve výši 3 %. Realizované zisky z investic činily ve sledovaném období 77 mil. EUR,
 • nákladový poměr skupiny (či nákladovost), počítaný jako poměr nákladů k hrubému předepsanému pojistnému, v 1. čtvrtletí 2021 činil 4,5 % a byl o 10 % lepší oproti příslušnému předpokladu,
 • v 1. čtvrtletí 2021 byl vyprodukován skupinou čistý zisk ve výši 45 mil. EUR. Ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) na roční bázi skončil v 1. čtvrtletí 2021 na úrovni 2,9 %,
 • vlastní kapitál skupiny k 31. 3. 2021 činil 6 277 mil. EUR a oproti stavu k 31. 12. 2020 vzrostl o 100 mil. EUR. To se projevilo v účetní hodnotě akcie. Ta se dostala k 31. 3. 2021 na 33,61 EUR na jednu akcii, přičemž k 31. 12. 2020 to bylo 33,01 EUR,
 • odhadovaný solventnostní poměr skupiny podle režimu Solventnost II byl k 31. 3. 2021 na úrovni 232 %, tedy nad úrovní v příslušném plánu stanoveného rozmezí od 185 % do 220 %. Nárůst solventnostního poměru za 1. čtvrtletí 2021 byl dán zvýšením úrokových sazeb a pozitivním provozním výkonem.

Denis Kessler, předseda představenstva a výkonný ředitel SCOR, při hodnocení výše uvedených výsledků mimo jiné zdůraznil, že přes pandemickou krizi s hlubokými lidskými, ekonomickými a finančními dopady skupina SCOR znovu demonstrovala sílu svého podnikatelského modelu a relevantnost strategie. Skupina SCOR spoléhá vzhledem ke své odborné způsobilosti v oblasti rizik a vzhledem ke kompetentnosti v oblasti epidemiologického modelování na to, že je schopna predikovat a monitorovat vývoj pandemie a odhadnout předpokládané dopady. Faktem podle Kesslera je, že výsledky za 1. čtvrtletí 2021 byly ovlivněny COVID-19, především v segmentu životního pojištění. Navíc, v segmentech majetkových a odpovědnostních pojištění musel SCOR v 1. čtvrtletí 2021 čelit sérii přírodních katastrof; příkladem je zimní vichřice Uri v Texasu. Obnova smluv v lednu a dubnu 2021 ukázala, že SCOR může těžit ze zlepšení v oblasti cen.


Mohlo by vás zajímat: Miroslav Škvára ke zkouškám: Přechodné období skončilo. Co bude dál?


Hannover Re

 • hrubé předepsané pojistné skupiny vzrostlo v 1. čtvrtletí 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 16,8 % (po očištění o kurzové vlivy),
 • zatížení z titulu pandemie si v 1. čtvrtletí 2021 vyžádalo 151 mil. EUR, a to v životním zajištění a soukromém zdravotním zajištění,
 • ukazatel ROI (Return on Investment – návratnost investic) ke konci 1. čtvrtletí 2021 činil 2,5 %,
 • čistý zisk skupiny se v 1. čtvrtletí 2021 zvýšil ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 o 1,7 % na 305,9 mil. EUR,
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) se dostal koncem čtvrtletí 2021 na 11,1 %, což odpovídá minimálnímu stanovenému cíli.

V podrobnější zprávě o výsledcích skupiny v 1. čtvrtletí 2021 není obsaženo stanovisko žádného z jejích představitelů. Nicméně jsou v ní obsaženy mnohé údaje, jež si zaslouží pozornost, jako např.:

 • hrubé předepsané pojistné (bez očištění o kurzové vlivy) v 1. čtvrtletí 2021 činilo

 7 803, 2 mil. EUR a bylo oproti stejnému období roku 2020 vyšší o 11,9 %,

 • čisté zasloužené pojistné dosáhlo v 1. čtvrtletí 2021 výše 5 686,6 mil. EUR a přírůstek oproti 1. čtvrtletí 2020 byl 11,7 %,
 • provozní zisk (EBIT – před úroky a zdaněním) v 1. čtvrtletí 2021 byl vykázán ve výši 403,8 mil. EUR a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 byl nižší o 5,3 %.

[1] Jako normalizace se označují např. úpravy, které by měly zvýšit porovnatelnost výsledků. V tomto případě nejsou do kombinované kvóty započítány přírodní katastrofy.
[2] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: SCOR Hannover Re

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články