2Q 2020: Berkshire Hathaway 5% růst pojistného. Prudential plc má úspěch v Asii


			2Q 2020: Berkshire Hathaway 5% růst pojistného. Prudential plc má úspěch v Asii

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2020 a/nebo celé 1. pololetí 2020. V tomto článku je prezentován „výkon“ americké investiční a pojišťovací/zajišťovací skupiny Berkshire Hathaway a britské skupiny Prudential plc.

Berkshire Hathaway

Skupina Berkshire Hathaway zveřejnila povinnou zprávu o výsledcích ve 2. čtvrtletí 2020, která obsahuje příslušné finanční výkazy a požadované informace. Z rozvahy a výsledovky je účelné upozornit na následující vybrané údaje, které se týkají pojišťovacích aktivit této skupiny.:

Rozvaha - pasiva

 • Nevyplacené škody a náklady na likvidaci škod k 30. červnu 2020 činily 75 669 mil. USD a ke konci roku 2019 pak 73 019 mil. USD,
 • nezasloužené pojistné (resp. rezerva na …) dosáhlo k 30. červnu 2020 výše 20 992 mil. USD a ke konci roku 2019 výše 19 782 mil. USD,
 • rezerva na plnění – životní, penzijní a soukromé zdravotní pojištění – byla k 30. červnu 2020 vykázána ve výši 20 642 mil. USD a ke konci roku 2019 ve výši 20 155 mil. USD,
 • celkový vlastní kapitál (celé společnosti Berkshire Hathaway) představoval k 30. červnu 2020 částku 788 133 mil. USD a ke konci předchozího roku 817 729 mil. USD. To znamená, že poklesl za dané pololetí o 29 596 mil. USD.

Výsledovka

 • zasloužené pojistné bylo ve 2. čtvrtletí 2020 vykázáno ve výši 15 595 mil. USD a ve stejném období roku 2019 ve výši 14 863 mil. USD. To znamená, že se zvýšilo o 4,9 %,
 • zasloužené pojistné v 1. pololetí 2020 činilo 31 343 mil. USD a v 1. pololetí 2019 dosáhlo výše 29 182 mil. USD, takže vzrostlo o 7,4 %,
 • pojistné plnění a náklady na likvidaci škod byly ve 2. čtvrtletí 2020 vykázány ve výši 10 066 mil. USD a ve stejném období roku 2019 ve výši 10 669 mil. USD,
 • pojistné plnění a náklady na likvidaci škod představovaly v 1. pololetí 2020 částku 21 045 mil. USD a ve stejném období předchozího roku 20 843 mil. USD,
 • celkové náklady a výdaje (společnosti Berkshire Hathaway) dosáhly ve 2. čtvrtletí 2020 výše 61 259 mil. USD a ve 2. čtvrtletí předchozího roku výše 56 011 mil. USD, takže vzrostly o 9,3 %. Za celé 1. pololetí 2020 činil nárůst nákladů a výdajů ve srovnání s 1. pololetím 2019 jen 5,5 %,
 • zisk před zdaněním (celé společnosti Berkshire Hathaway) docílil ve 2. čtvrtletí 2020 výše 35 409 mil. USD a ve 2. čtvrtletí 2019 výše 17 759 mil. USD. Ovšem za celé 1. pololetí 2019 byla vykázána ztráta ve výši 27 640 mil. USD.

Vyjádření některého z představitelů dané společnosti k docíleným výsledkům není v povinné zprávě obsaženo.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Finanční gramotnost pro pubescenty


Prudential plc

 • Prudential plc hodlá zcela vyčlenit ze skupiny penzijního pojistitele Jackson (USA). V první polovině roku 2021 se má začít s minoritní první veřejnou nabídkou akcií a časem se plánuje úplný odprodej,
 • po tomto odprodeji se chce skupina zaměřit na trhy s vysokým růstem v Asii a Africe a udržet dvouciferný růst vložené hodnoty na akcii,
 • nová dividendová politika sladěná s revidovanou strategií skupiny bude cílit na růst hodnoty prostřednictvím růstu,
 • upravený provozní zisk v Asii se v 1. pololetí 2020 zvýšil o 14 % a jeho vzestup ve dvouciferné výši nastal na devíti asijských trzích,
 • přebytek regulatorního kapitálu skupiny dosáhl v 1. pololetí 2020 výše 12,4 mld. USD.

Nad rámec těchto hlavních informací a údajů je účelné dodat, že celkový upravený provozní zisk skupiny byl v 1. pololetí 2020 vykázán ve výši 2 541 mil. USD. Ve stejném období předchozího roku činil 2 619 mil. USD, takže poklesl o 3 %.  Zisk z nové produkce životního pojištění se v 1. pololetí 2020 dostal na úroveň 1 160 mil. USD a snížil se oproti stejnému období roku 2019 o cca 45 %.


Mohlo by vás zajímat: Hackeři se úspěšně zaměřili na nemocnice. Pomůže pojištění kybernetických rizik?


Mike Wells, výkonný ředitel skupiny Prudential plc, v souvislosti s výsledky za 1. pololetí 2020 uvedl, že v tomto období se projevila odolnost skupiny, a to přes náročné prostředí pro nový obchod. Wells předpokládá, že tento trend bude pokračovat i ve 2. pololetí 2020 s tím, že lze očekávat další pokles úrokových sazeb. Ocenil výkon skupiny v Asii a upozornil na pokles upraveného provozního zisku v USA (- 19 %). Přes nižší prodeje si ale Prudential plc udržela vedoucí pozici na americkém anuitním trhu. Wells též vysvětlil, že oddělení společnosti Jackson bude přínosem jak pro Prudential plc, tak i pro Jackson. Skupina Prudential plc je primárně kótována v Londýně a Hongkongu a sekundárně v Singapuru a USA. Penzijní pojistitel Jackson má být kótován výhradně v USA.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články