Prudential Financial a SCOR ve 3Q 2019: Nízké úrokové sazby jsou problém


			Prudential Financial a SCOR ve 3Q 2019: Nízké úrokové sazby jsou problém

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné finanční výsledky za 3. čtvrtletí, nebo za celé období 1-9/2019. V tomto článku je na základě vybraných klíčových údajů prezentován „výkon“ skupiny Prudential Financial a skupiny (zajišťovny) SCOR. 

Prudential Financial

 • čistý zisk ve 3. čtvrtletí 2019 dosáhl výše 1,418 mld. USD nebo 3,44 USD na kmenovou akcii. Ve 3. čtvrtletí 2018 byly odpovídající hodnoty 1,672 mld. USD nebo 3,90 USD na akcii,
 • upravený provozní zisk po zdanění byl vykázán ve 3. čtvrtletí 2019 ve výši 1,329 mld. USD nebo 3,22 USD na kmenovou akcii. Ve stejném období roku 2018 to 1,346 mld. USD, resp. 3,15 USD na kmenovou akcii,
 • účetní hodnota kmenové akcie činila 163,19 USD ve 3. čtvrtletí 2019 a 110,78 USD ve 3. čtvrtletí 2018,
 • kapitál vrácený akcionářům představoval 1,4 mld. USD ve 3. čtvrtletí 2019 a 0,8 mld. USD ve 3. čtvrtletí 2018,
 • likvidní aktiva mateřské společnosti byla ve 3. čtvrtletí 2019 na úrovni 6,2 mld. USD a ve 3. čtvrtletí 2018 dosáhla výše 5,2 mld. USD,
 • spravovaná aktiva se dostala ve 3. čtvrtletí 2019 na hodnotu 1,519 bilionu USD a oproti stejnému období roku 2018 se zvýšila o více než 100 mld. USD.

Charles Lowrey, předseda a výkonný ředitel Prudential Financial, Inc., k výsledkům za 3. čtvrtletí 2019 uvedl, že úspěšně pokračovalo naplňování strategie poskytovat finanční příležitost širšímu okruhu spotřebitelů. Akvizicí společnosti Assurance IQ se rozšířily distribuční schopnosti Prudential Financial o platformu s přímým přístupem ke spotřebitelům. Pokud jde o další rozvoj, společnost se podle Lowreyho zaměří na uspokojování měnících se potřeb klientů a bude pokračovat v disciplinovaném stanování sazeb s tím, že budou brány v úvahu možné dopady na ziskovost plynoucí z nízkých úrokových sazeb.


Mohlo by vás zajímat: Jakého výsledku dosáhla Vienna Insurance Group za 1. až 3. čtvrtletí 2019?


SCOR

 • čistý zisk skupiny činil ve sledovaném období 401 mil. EUR a zvýšil se oproti období 1-9/2018 o 17,3 %,
 • ukazatel ROE ((Return on Equity - rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) byl vykázán ve výši 8,8 %, takže byl překročen stanovený cíl,
 • hrubé předepsané pojistné dosáhlo v období 1-9/2019 výše 12,055 mld. EUR a bylo vyšší při konstantních měnových kurzech oproti stejnému období roku 2018 o 3,2 % (a o 6,3 % při běžných měnových kurzech),
 • hrubé předepsané pojistné neživotního pojištění se při konstantních měnových kurzech zvýšilo o 11,5 %, kdežto pojistné životního pojištění pokleslo o 2,5 %,
 • společnost SCOR Global P&C (neživotní pojištění) dosáhla v období 1-9/2019 silný růst a solidní technický výsledek. Kombinovaná kvóta[1] skončila na úrovni 95,7 %, a to přes velké škody ve 3. čtvrtletí 2019,
 • vlastní kapitál činil k 30. 9. 2019 cca 6,5 mld. EUR a zvýšil se za prvních devět měsíců roku 2019 o 0,7 mld. EUR,
 • odhadovaný solventnostní poměr podle režimu Solventnost II byl k 30. 9. 2019 vykázán ve výši 203 %.

Denis Kessler, předseda a výkonný ředitel SCOR, považuje dosažené výsledky za solidní. Zvláště zdůraznil, že se podařilo splnit cíle v oblasti solventnosti a ziskovosti. Podle jeho názoru tyto výsledky vyniknou, vezme-li se v úvahu, že ve 3. čtvrtletí 2019 musela společnost SCOR čelit jak škodám z přírodních katastrof, tak škodám z katastrof způsobených člověkem, nemluvě o přetrvávajících nízkých úrokových sazbách. 


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články