Co Evropané očekávají od úspor na důchod?


			Co Evropané očekávají od úspor na důchod?
9.4.2020 Spektrum

Insurance Europe (IE) zveřejnila výsledky rozsáhlého dotazování ke spoření na stáří, resp. k penzím, které probíhalo v 10 evropských zemích[1] a jež zahrnulo 10 000 osob. O základních výstupech byla již na tomto portálu podána signální informace. Jelikož dané šetření je opravdu reprezentativní a má vysokou vypovídací hodnotu, je účelné se jeho závěrům věnovat podrobněji, a to na základě publikace IE pod názvem „Pension Survey – Key Findings“(„Šetření k penzím – klíčová zjištění“).

Situace v EU v oblasti penzí

IE považuje dobře fungující, dostupné a udržitelné penzijní systémy za jeden ze základních pilířů moderní společnosti. Jelikož se v EU zvyšuje počet obyvatel nad 80 let a podle některých projekcí by se měl v období 2017­–2080 více než zdvojnásobit, čelí penzijní systémy v Evropě náročným výzvám.

Podle odhadů by bylo v Evropě ročně třeba dodatečné spoření na stáří v rozsahu zhruba 2 biliony EUR, tedy 2000 mld. EUR. Proto se penze nacházejí trvale vysoko v rámci politické agendy a jednotlivci jsou vyzýváni, aby přijali zodpovědnost za svoje příjmy v důchodu a využívali doplňkové penze. Pojistitelé jsou hlavními poskytovateli penzijních produktů a z tohoto důvodu mají důležitou roli při zaplňování výše uvedené mezery v úsporách na důchod.


Mohlo by vás zajímat: Podcast: Nové zkoušky jsou věčným soubojem mezi teorií a praxí


Co ukázalo dotazování, pokud jde o spoření na důchod?

Z celkového počtu 10 142 respondentů jich 54 % spoří na stáří formou doplňkových penzí. 43 % jich tedy nespoří a překvapivě 3 % respondentů sdělila, že neví. Z těch respondentů, kteří nespoří, jich má 62 % o toto spoření zájem, přičemž 20 % plánuje zahájit spoření, ale 42 % respondentů si to nemůže z finančních důvodů dovolit. 28 % z nespořících osob se vyjádřilo, že nemá o doplňkové penze zájem a 10 % zaujalo postoj „NEVÍM“.

Priority v oblasti spoření na důchod

Z dotazování vyplynulo, že opravdu nejvyšší prioritou v oblasti spoření na důchod je pro 60 % respondentů zajištění bezpečnosti vložených finančních prostředků. 33 % respondentů pokládá za důležité mít možnost přerušit placení příspěvků (pojistného), 32 % klade důraz na to, aby naspořené finanční prostředky mohly být přenechány potomkům, a 32 % chce mít průběžně přístup k úsporám (likvidita). V dalším pořadí priorit se objevují náklady, daňová podpora, jednoduchost produktu, přenositelnost úspor mezi členskými státy EU, výnosy z investic atd.

 


Mohlo by vás zajímat: 2019: Generali má čistý zisk +15,7 %. Jak si vedla Berkshire Hathaway?


Bezpečnost investice nebo výnos z investice?

Penzijní spoření může mít různé formy. Produkty poskytované pojistiteli se podle IE vyznačují schopností nabídnout finanční ochranu proti široké škále rizik, jako jsou finanční investice, dlouhověkost, úmrtí a nemoc (špatné zdraví). Dotazování ukázalo, že 73 % respondentů dává přednost bezpečnosti investic před výnosem z investic. Významný podíl respondentů vyjádřil zájem o sjednání dodatečné pojistné ochrany pro biometrická rizika: úmrtí (46 %), dlouhověkost (43 %) a nemoc (40 %).

Jaká forma plnění je upřednostňována?

Respondenti byli dotazováni, jakou formu plnění upřednostňují, tj. zda preferují okamžitou likviditu nebo zda se obávají, že by „přežili“ svoje úspory na stáří (dlouhověkost). Odpovědi se lišily podle toho, zda respondentům byla nebo nebyla poskytnuta finanční projekce (tj. v zásadě prognóza budoucích příjmů a výdajů). V případě, že jim nebyla poskytnuta, tak 46 % respondentů uvedlo, že preferují anuitu, 30 % flexibilní výběry a 19 % jednorázové plnění/výplatu. Ve druhém případě, kdy byla nastíněna jistá finanční projekce, tak výsledek byl nerozhodný mezi anuitou (50 % respondentů) a jednorázovým plněním/výplatou (50 % respondentů).


Mohlo by vás zajímat: NKÚ: Stát významně podceňuje riziko povodní


Jaké informace respondenti požadují?

Z dotazování vyplynulo, že respondenti vyžadují vysoce kvalitní a relevantní informace, které by jim pomohly učinit informovaná penzijní rozhodnutí. To nabývá na důležitosti právě nyní, kdy se zodpovědnost za zajištění odpovídajícího příjmu v důchodu přesouvá na ně. 67 % respondentů chce dostávat informace digitálně spíše než v listinné podobě.

Respondenti se nejvíce zajímají o garance, a to jak před podpisem smlouvy (64 %), tak v době účinnosti smlouvy (51 %). Předmětem jejich zájmu jsou rovněž informace o nákladech, rizicích, plnění a výnosu z investic. Již méně se zajímají o investiční strategie, přenositelnost a změnu poskytovatele.


Mohlo by vás zajímat: Pětina dovezených ojetých aut pochází z jiné země, než tvrdí prodejci


Závěr

Šetření k penzím poskytlo řadu cenných informací o preferencích občanů příslušných evropských zemí. Je účelné je brát v úvahu při konstrukci odpovídajících pojistných produktů i při koncipování třetího pilíře důchodového systému, kdy stát z důvodů daňových úlev či motivací stanovuje některé parametry pojistného produktu. Česká republika nepatřila mezi státy, v nichž bylo dotazování v srpnu 2019 realizováno. Nicméně vymezit parametry třetího pilíře bez znalosti preferencí občanů není optimální.

Lze ocenit, že IE se v oblasti penzí silně angažuje. Klíčové závěry z dotazování k penzím byly zveřejněny v rámci mezinárodní konference organizované IE, která proběhla dne 27. února 2020 zhruba pod názvem, jak se vyrovnat s výzvou v oblasti penzí. Kromě představitelů IE na ní vystoupili zástupci Evropské komise, OECD a významných evropských pojišťoven.


[1]  Dotazování proběhlo v těchto zemích: Rakousku, Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Lucembursku, Polsku, Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články