Příspěvek nepojištěných motoristů: Návrh novely zákona prošel prvním čtením


			Příspěvek nepojištěných motoristů: Návrh novely zákona prošel prvním čtením
28.4.2017 Spektrum

Na aktuálně probíhající 56. schůzi Poslanecké sněmovny prošel 28. 4. prvním čtením návrh novely zákona, který má za cíl narovnat prostředí v oblasti povinného ručení. Návrh obsahuje solidární příspěvek nepojištěných řidičů na nepojištěné škody, čímž by se zajistilo financování jimi způsobených škod z prostředků vybraných od těchto neplatičů povinného ručení. Podívejme se na celou problematiku detailněji tak, jak ji popsal pro Pojistný obzor Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů.

V České republice je v současnosti více než 7,5 mil. pojištěných vozidel, kromě nich zde však jezdí protizákonně cca 130 tis. vozidel bez sjednaného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tato nepojištěná vozidla ročně způsobí zhruba 2500 nepojištěných škod za stovky milionů korun. Česká kancelář pojistitelů na základě zákona spravuje garanční fond, ze kterého poskytuje plnění poškozeným na náhradu újmy, která jim byla způsobena provozem vozidla bez povinného ručení. Financování garančního fondu je založeno na příspěvcích členských pojišťoven, provozujících pojištění odpovědnosti, a vymožených pohledávkách regresních náhrad od osob povinných k náhradě újmy způsobené provozem nepojištěného vozidla.


Mohlo by vás zajímat: Anketa Pojišťovna roku za dveřmi. Už jste hlasovali?


Dochází k situaci, kdy prostřednictvím příspěvků, jejichž výše je stanovována podle podílu dané pojišťovny na trhu, se fakticky na tvorbě garančního fondu podílí prostřednictvím hrazení pojistného vlastníci pojištěných vozidel. Takovýto stav je pro poctivé vlastníky diskriminující. Na financování garančního fondu by se měli podílet především ti motoristé, kteří nejsou pojištěni, neboť z provozu jejich vozidel se újmy z garančního fondu hradí.

Pohled do historie

 Podívejme se ve zkratce na vývoj celé problematiky. V minulosti neustále narůstal počet škod způsobených nepojištěnými vozidly a v roce 2008 se tento počet blížil hranici 5000 (viz Graf 1). V roce 2009 byl z výše uvedených důvodů zaveden tzv. „příspěvek nepojištěných“, tedy povinnost pro nepojištěné motoristy přispívat do GF. Na Grafu 1 je vidět pozitivní efekt – počet případů od roku 2009 výrazně klesl. Příspěvek nepojištěných byl však provázen celou řadou problémů.

Graf 1: Počet škod způsobených nepojištěnými vozidly

graf 2

Nekvalitní data

Největším z nich byla nekvalitní data Registru silničních vozidel (RSV). To se týkalo velmi známého fenoménu, tzv. polopřevodů, kdy původní vlastník oznámil změnu vlastníka na registr, ale nový vlastník již tuto informaci nepotvrdil, čímž řádně nesplnil svou povinnost. Vozidla tak zůstávala v „polopřevodu“ a v RSV nebyl oficiálně zapsán žádný vlastník. Bylo proto obtížné zjistit správnou osobu povinnou k úhradě příspěvku nepojištěných. Problémem byly také intervaly předávaných dat. Data byla z RSV do ČKP předávána dávkově cca 2x měsíčně. Další nejasnosti způsobovalo zjišťování, zda vozidlo bylo, či nebylo provozováno, neboť povinnost hradit příspěvek byla založena právě na existenci nepojištěného a provozovaného vozidla. ČKP však nedisponuje žádnou možností, jak faktický provoz zjišťovat. Při zasílání výzev k úhradě příspěvku musela navíc vycházet z dat RSV, kde ovšem důkaz o faktickém provozování vozidla logicky evidován není.

Zrušení příspěvku nepojištěných

V lednu 2015 byl z poslanecké iniciativy příspěvek nepojištěných zrušen s příslibem brzkého znovuzavedení obdobné povinnosti pro nepojištěné motoristy. Jak ukazují statistiky, tak v roce 2016 opět začíná počet nepojištěných škod růst, a jak bylo zmíněno – podle stávající právní úpravy doplácí pojištění motoristé na neplatiče povinného ručení. V desítkách případů ročně navíc vzniknou škody, jejichž výše přesáhne milion korun. Taková výše bývá pro viníka i jeho rodinu často ekonomicky a společensky likvidační. Nyní to však vypadá, že znovuzavedení tolik potřebného příspěvku nepojištěných je na dobré cestě. 


Mohlo by vás zajímat: Průzkum PČS: Vliv vážných životních situací na stabilitu rodiny


Nová podoba příspěvku 

Na přelomu roku 2016 a 2017 připravila ČKP ve spolupráci s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o. a také ve spolupráci s Ministerstvem financí novou podobu příspěvku nepojištěných a předložila ho poslancům napříč celým politickým spektrem. Návrh získal podporu a byl zařazen jako sněmovní tisk č. 1019. Při tvorbě legislativního návrhu jsme se pokusili zohlednit a vyřešit všechny problémy starého příspěvku nepojištěných. Vycházeli jsme zároveň i z legislativních a faktických změn, které se během posledních dvou let staly na poli kvality dat. Jde zejména o zrušení „polopřevodů“ v roce 2015, kdy je nyní v RSV vždy ke každému konkrétnímu dni zapsán vlastník vozidla. Pozitivní změnou také je, že ČKP dostává z RSV informace o každé změně vlastníka vozidla a o každé změně stavu vozidla v RSV (vyřazeno z provozu, zánik vozidla atd.) do 2 dnů. ČKP má nyní aktuální, čerstvá a kompletní data k jednotlivému vozidlu. 

Provázání povinnosti pojištění s registrací vozidla 

Podle navrhované úpravy § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 168/1999 Sb. bude muset být povinnost pojištění odpovědnosti splněna tehdy, pokud bude vozidlo zapsáno v registru vozidel, s výjimkou těchto situací: vozidlo bude v registru silničních vozidel zapsáno jako vyřazené z provozu; vozidlo bude v registru silničních vozidel zapsáno jako vyvezené do jiného státu; vozidlo bude v registru silničních vozidel zapsáno jako zaniklé; vozidlo bude odcizené. Navrhovaná úprava výrazně zjednoduší určení, zda je, či není dána povinnost pojištění odpovědnosti, čímž se předejde celé řadě sporů. Pokud motorista nechce nebo nemůže vozidlo z nějakého důvodu provozovat, pak může vozidlo vyřadit z provozu podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích – odevzdá registrační značky do tzv. depozita. Nejedná se o žádnou novinku, která by měla motoristy zatěžovat. Povinnost odevzdat značky do depozita po zániku pojištění je v zákoně č. 168/1999 Sb. již od roku 2000. Práva dotčených osob budou tedy dostatečně ošetřena stávající právní úpravou. 


Mohlo by vás zajímat: Čína má problém. Velký počet obětí dopravních nehod


Omezení výše vymáhané škody 

Návrh nového příspěvku nepojištěných obsahuje celou řadu prvků pro ochranu motoristů. Nejzásadnější výhodou pro motoristy je omezení výše regresu, který ČKP v současné době vymáhá po osobách odpovědných za škodu způsobenou nepojištěným vozidlem. Pokud dojde k nepojištěné škodě, ČKP ji poškozenému z garančního fondu uhradí v plné výši, ale vůči odpovědným osobám bude nově uplatňovat pouze 1/3 (max. 300 tis. Kč). Tímto ustanovením chceme odstranit současný problém u vysokých škod. Ne každý provozuje nepojištěné vozidlo úmyslně, velmi často se do této situace dostane omylem, nedorozuměním či pouhou zapomnětlivostí. Když má navíc ještě tu smůlu, že způsobí velkou škodu a ČKP za něj poškozenému vyplatí velmi vysoké finanční plnění, má to pro něj a jeho rodinu velmi citelný a mnohdy i fatální dopad, neboť není schopen ČKP tuto vysokou regresní náhradu nikdy uhradit. Omezením regresu na 1/3 (max. 300 tis. Kč) je pro takové motoristy záchranou. Celý návrh je tak založen na myšlence – „pokud nejsi pojištěn, budeš do garančního fondu ČKP hradit příspěvek a ČKP za tebe uhradí případnou škodu s tvojí 1/3 spoluúčastí.“ Ještě je nutno doplnit, že navržené řešení zachovává plný regres nepojištěné škody v případech, kdy má identické regresní právo pojistitel podle § 10 (např. vliv alkoholu, absence řidičského oprávnění apod.). 

Vyvratitelná právní domněnka vlastnictví 

Za hrazení příspěvku by měl být odpovědný vlastník vozidla s tím, že společně a nerozdílně s vlastníkem by měl odpovídat provozovatel vozidla, jedná-li se o osobu odlišnou. Aby se předešlo problémům se zjišťováním a prokazováním vlastnictví, jsou navrženy vyvratitelné domněnky, týkající se osoby vlastníka a provozovatele. Při určení osoby vlastníka a provozovatele bude vyvratitelnou domněnkou, že těmito osobami jsou osoby zapsané v registru silničních vozidel jako vlastník či provozovatel vozidla. Pro případ, kdy stav zápisu v registru silničních vozidel z nějakého důvodu neodpovídá skutečnému stavu, má dotčená osoba možnost prokázat, že není vlastníkem či provozovatelem vozidla, a povinnosti hradit příspěvek se zprostí. 

Prekluze 

Pokud ČKP nedoručí výzvu k úhradě příspěvku vlastníkovi vozidla do 1 roku od vzniku povinnosti příspěvek hradit, povinnost zaniká. Prekluzivní lhůta 1 roku je navrhována z důvodu zamezení nežádoucího prodlení. Vzhledem k tomu, že povinnost zaplatit příspěvek vzniká samostatně za každý jednotlivý den, bude nárok na příspěvek v případě nezaslání výzvy zanikat za každý den samostatně.


Mohlo by vás zajímat: Šéf Pojišťovny VZP: Povinné ručení chceme dělat slušně, férově a rozumně


Odvod přebytků GF do fondu zábrany škod 

Příspěvek nepojištěných má sloužit pouze na financování potřeb garančního fondu. Pokud by bylo inkasováno více, než je potřeba na financování nepojištěných škod, převede se přebytek do fondu zábrany škod, který je určen k prevenci v oblasti silniční bezpečnosti. 

Výše příspěvku 

Stanovení výše denních sazeb příspěvku je ponecháno na prováděcím předpisu Ministerstva financí, čímž bude zajištěna větší flexibilita případných úprav. Závazky garančního fondu se v čase mohou měnit, a to pak vyžaduje změnu výše sazeb příspěvku nepojištěných. Ministerstvo financí to bude moci pravidelně vyhodnocovat a průběžně měnit podle potřeb. Výše příspěvku by ale vždy měla být podstatně vyšší než běžné pojistné u komerční pojišťovny, neboť je nutné zachovat dostatečnou motivaci pro motoristy, aby k vozidlu uzavřeli standardní povinné pojištění odpovědnosti. 

Závěrem 

Nová podoba příspěvku nepojištěných eliminuje likvidační, finanční a sociální dopady na viníky nepojištěných škod, kteří často neplatili pojištění kvůli neúmyslnému opomenutí. Napravuje rovněž současný nevyhovující stav, kdy plnění zákonné povinnosti – mít sjednané povinné ručení – není efektivně a plošně vymáháno. Nový systém financování nepojištěných škod zároveň umožní České kanceláři pojistitelů vybrat a využít pouze tolik peněz, kolik bude potřebovat na krytí nepojištěných škod v daném roce. 

Zdroj: Pojistný obzor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Jak platí nepojištění řidiči do fondu

noname,  3. 5. 2017

Nevím, jestli jsem nepozorně četl, ale z celého článku jsem nepochopil, jak nepojištění řidiči do fondu budou platit. Je to z dat RSV, která ČKP získá a na základě kterých obešle nepojištěné vlastníky? Jaká je/bude asi úspěšnost tohoto vymáhání? Nebo bude snaha o legalizaci pojištění daného vozidla tlakem na nepojištěného vlastníka k tomu, aby povinné ručení uzavřel?

Související články