Žádné překvapení. EIOPA chce více pravomocí!


			Žádné překvapení. EIOPA chce více pravomocí!

Gabriel Bernardino, předseda orgánu dohledu EIOPA se nedávno zúčastnil slyšení v Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu. Ve svém úvodním vystoupení se zaměřil na opatření ke zmírnění dopadů COVID-19, na širší implikace dohledové činnosti EIOPA a na roli pojišťovacího a penzijního sektoru v ekonomické obnově.   

Takové slyšení ve výboru se nekoná každý den. Jde v zásadě o výměnu názorů, která se uskutečňuje jednou za rok. Proto má toto slyšení zvláštní důležitost, která je v tomto roce ještě zesílena pandemií a jejími dopady.

Bernardino uvedl, že po vypuknutí pandemie se orgán EIOPA soustředil na koordinaci akcí národních orgánů dohledu s cílem zajistit společný a konzistentní dohledový přístup napříč všemi členskými státy. K zajištění toho, aby se pojišťovací podniky mohly věnovat poskytování služeb klientům, zavedl orgán EIOPA opatření ke zmenšení zátěže sektoru, a to především pokud jde o informační povinnosti. Tato opatření podle názoru Bernardina zabrala a fungovala dobře. Díky režimu Solventnost II vstoupili pojistitelé do krize s robustní kapitálovou pozicí a vesměs udržovali uspokojivé solventnostní poměry.


Mohlo by vás zajímat: Jak se dopracovat v EU k lepší regulaci?


Vzhledem k enormní nejistotě však orgán EIOPA radil postupovat v kapitálové oblasti obezřetně a doporučil dočasné přerušení výplaty dividend. I když efekt tohoto prohlášení EIOPA byl obecně pozitivní, tak se přesto vynořily rozdíly v přístupu jak některých účastníků trhu, tak i některých orgánů dohledu. To je zřejmý problém z hlediska rovných podmínek hry na interním trhu, obzvláště v krizi, a je to poučení, jež by mělo povzbudit posílení pravomocí EIOPA. Orgán EIOPA se rovněž věnoval dopadům krize na spotřebitele. Vydal dohledová prohlášení, v nichž žádal poskytovatele služeb o flexibilitu, vyjasnění podmínek pojistné ochrany, o posouzení jejich pojistných produktů a o zavedení nápravných opatření, jestliže by zachytili nějaké stopy nepoctivého jednání.    

Zkušenosti z krize podle Bernardina upevnily přístup EIOPA k přezkumu Solventnosti II s tím, že by mělo jít spíše o evoluci než o revoluci. Orgán EIOPA poskytne radu či poradenství Evropské komisi v prosinci 2020. Bernardino je přesvědčen, že návrhy EIOPA napomohou dosažení cílů stanovených pro tento přezkum. Konkrétně se navrhuje upravit rámec pro nové rizikové prostředí v oblasti úrokových měr, rozšíření proporcionality, podpora dlouhodobého investování a doplnění rámce návrhy na obnovu a řešení problémů a návrhy na garanční systémy v pojišťovnictví. Jako naprosto zásadní se jeví, že EIOPA zamýšlí docílit z hlediska kapitálu celkově vyvážený výsledek.


Mohlo by vás zajímat: UNIQA převezme i penzijní spoření a investice AXA. Pro klienty se nic nemění


Jednou z priorit EIOPA je také konvergence v dohledové činnosti. Orgán EIOPA nadále zkoumal jednotlivé oblasti pojištění a koordinoval dohledové akce, jestliže zjistil náznak možného poškození spotřebitelů.  Konkrétně se to týkalo životního pojištění prodávaného spolu s hypotékami a pojištění spojených s fondy (investiční životní pojištění).

Jakmile se pandemie rozvinula, tak orgán EIOPA detekoval nárůst digitalizace napříč pojišťovacím hodnotovým řetězcem, a to od tvorby produktu až po likvidaci pojistných událostí. Proto zintenzivnil svoji práci v oblasti kybernetických rizik a kybernetické odolnosti a věnoval se též etickému využívání dat pojistiteli.

Pandemie obrátila pozornost i na mezery v ochraně. Bernardino upozornil, že orgán EIOPA nedávno publikoval materiál, jak pojišťovací sektor může přispět k posílení odolnosti společnosti, co se týče budoucí pandemie. Četnost náhlých, dalekosáhlých a potencionálně systémových/systemických šoků vzrůstá, ať už je to pandemie, přírodní katastrofy nebo kybernetické útoky. Proto společnost potřebuje řešení. Pojištění podle Bernardina může a mělo by být součástí řešení a nikoli součástí problému. V tomto rámci by měla sehrát svoji roli EU, aby bylo zajištěno, že se nezvýší ekonomická fragmentace a že evropští občané budou mít přístup k podobným úrovním ochrany. Evropský parlament by mohl podle Bernardina převzít v této oblasti vedoucí roli.


Mohlo by vás zajímat: Jak Insurance Europe hodnotí IDD?


Na závěr svého úvodního vystoupení na výboru se Bernardino dotkl problematiky obnovy. Podle jeho názoru pojistitelé a penzijní fondy jako dlouhodobí investoři mají zvláštní zájem o investice ke zmírnění dopadů klimatické změny a k posílení přechodu k více udržitelné a odolné ekonomice. To je důvod proč orgán EIOPA implementoval ambiciózní strategický plán o udržitelnosti a klimatické změně.

Silná obnova vyžaduje také Unii kapitálových trhů, která může naplnit další cíle jako je rostoucí přiměřenost budoucích penzí, čehož může být dosaženo podporou implementace zaměstnaneckých penzí napříč EU. Pokud jde o penze, Bernardino nevynechal informaci, že orgán EIOPA dodal v srpnu 2020 Evropské komisi soubor návrhů norem k implementaci panevropského osobního penzijního produktu (PEPP). Současně vysvětlil jeho přednosti a poukázal na jeho potencionální přínosy.

Zdroj: EIOPA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články