Portál Právo pro všechny: Dohoda o pracovní činnosti


			Portál Právo pro všechny: Dohoda o pracovní činnosti
12.10.2021 Spektrum

Dohoda o pracovní činnosti je stejně jako dohoda o provedení práce jedním ze tří základních pracovněprávních vztahů, v nichž lze legálně vykonávat závislou práci v omezeném časovém rozsahu. Podíváme se na její náležitosti a v závěru článku provedeme srovnání s druhým typem dohody.

Dohoda o pracovní činnosti a její vymezení

Dohoda o pracovní činnosti (zkráceně DPČ) je upravena v části III. zákoníku práce, v ust. § 74 – 77. Dohoda o pracovní činnosti je svým rozsahem a pracovní náplní velice podobná pracovnímu poměru. Rozdíl je především v limitovaném počtu hodin a také v tom, že ochrana práv zaměstnance je zde oproti pracovnímu poměru poněkud oslabena.

Tato dohoda musí být jako smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána písemně (pod sankcí její neplatnosti), přičemž v ní musí být uveden sjednaný druh práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.


Mohlo by vás zajímat: TOP 30 pojišťovacích makléřů za rok 2020 v Česku dle oPojištění.cz


Doba, na kterou je možné dohodu o pracovní činnosti uzavřít, není limitována a je možné jí uzavřít na dobu určitou, a to i na dobu delší než jeden kalendářní rok, i na dobu neurčitou. Ostatní ujednání, která budou v dohodě uvedena, záleží na vůli zaměstnavatele a zaměstnance. Důležitou součástí, která by měla být v dohodě sjednána (i když nepatří mezi podstatné náležitosti), je výše odměny z dohody, která je závislá na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Odměna z dohody o pracovní činnosti

Odměna z DPČ nesmí být nižší než minimální mzda, která v současnosti činí 14 600 korun měsíčně, tedy 87,30 Kč na hodinu. Maximální hranice uvedena není. Nedosáhne-li odměna z dohody minimální mzdy, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci doplatek k odměně. Odměna může být sjednána měsíčně, hodinově či v návaznosti na splnění jednotlivých pracovních úkolů.

Zaměstnavatel není povinen bez výslovného ujednání se zaměstnancem vyplácet zaměstnanci žádné příplatky k odměně, které by jinak zaměstnanec mohl nárokovat, pokud by byl v pracovním poměru (za práci přesčas, ve svátek, v sobotu, v neděli a další). Cestovní náhrady je možné zaměstnanci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr poskytnout pouze v případě, že bylo toto právo sjednáno.


Mohlo by vás zajímat: Výroční zprava ČAP: Předepsané pojistné členů vzrostlo o 3,2 % na 141,2 mld. Kč


Zdanění a odvody

Z dohody o pracovní činnosti se odvádí sociální a zdravotní pojištění, pokud výdělek přesáhne 3.000 Kč. Pokud zaměstnanec pracuje na DPČ u více zaměstnavatelů, počítá se limit u každého zaměstnavatele zvlášť. Pokud má zaměstnanec více DPČ u jednoho zaměstnavatele, odměny z DPČ se sčítají. Pokud přesáhnou 3.000 Kč, je zaměstnanec povinen platit odvody. U sociálního pojištění se vedle skutečné hrubé měsíční odměny počítá také odměna zahrnutá v dohodě o pracovní činnosti. Jakmile sjednaná nebo skutečná hodnota překročí částku 3.000 Kč, sociální pojištění je z ní hrazeno. A to i v období, kdy je reálný výdělek nižší.

Zdanění z dohody o pracovní činnosti se liší v závislosti na výši hrubé odměny, ale také na tom, zda má zaměstnanec podepsané prohlášení k dani či nikoliv. Pokud má zaměstnanec u zaměstnavatele podepsané prohlášení k dani, strhne zaměstnavatel z odměny 15% zálohovou daň a uplatní daňové slevy. Stejně se postupuje i v případě výdělků nad 3.000 Kč. Pokud prohlášení k dani zaměstnanec nepodepíše a měsíční odměna z DPČ nepřesáhne 3.000 Kč, výdělek z DPČ se zdaní 15% srážkovou daní. Sraženou daň pak lze získat zpátky, pokud příjem z dohody ponížený o srážkovou daň zahrne zaměstnanec do daňového přiznání a v daném roce bude mít celkově jen nízké příjmy.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: O inflaci, která vám žere peníze, se zatlouká…


Rozsah dohody o pracovní činnosti

Na základě dohody o pracovní činnosti lze vykonávat práci až v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby (20 hodin). Je tedy možno ji uzavřít až na tzv. poloviční pracovní úvazek (viz blok vedle článku). Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Pro zaměstnance tak není nutné, aby pravidelně každý den pracoval maximálně 4 hodiny denně. Za dohodnutých podmínek může zaměstnanec pracovat i nepravidelně, například tak, že jeden týden odpracuje 25 hodin, druhý týden 15 hodin, další týden nemusí pracovat vůbec apod. Pro DPČ pak ani neplatí, že se do maximálního rozsahu práce započítává také práce vykonaná zaměstnancem pro téhož zaměstnavatele na základě jiné DPČ. Teoreticky tak zaměstnanec může vykonávat práci pro téhož zaměstnavatele v rozsahu plné stanovené týdenní pracovní doby, ale musí jít o dva (či více) zcela odlišné druhy práce vykonávané na základě dvou (či více) samostatných DPČ.


Mohlo by vás zajímat: 2Q 2021: MetLife vykázal čistý zisk 3,4 mld. $. Prudential Financial 2,2 mld. $


Pro zaměstnance pracující na DPČ není zaměstnavatel ani povinen rozvrhnout pracovní dobu (a zaměstnanec tak naproti tomu nemá právo na přidělování práce v rozsahu takto rozvržené pracovní doby), proto je poměrně častá povinnost zaměstnance nastoupit k výkonu práce z dohod tzv. na zavolanou (tedy zaměstnavatel je povolá do práce teprve tehdy, když jejich práci potřebuje).

Je tedy na zaměstnanci, aby si vyjednal podmínky, za nichž se dozví, že má práci konat a v jakém rozsahu. Zaměstnavatel je limitován tím pravidlem, podle kterého výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Pokračování článku ZDE.


Mohlo by vás zajímat: Fortegra Europe založila českou pobočku


D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s čtyřiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 % na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou). D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop dostupný kvalitní právní servis, který se prolíná mnoha oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti. Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Koreji.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články